Råd og utvalg

Studentråd

Skolen har et studentråd som består av tillitsvalgte med vararepresentanter fra alle skolens undervisningsgrupper/klasser. Leder og nestleder sitter i Fagskolens styre, og lokal klagenemnd.

Kvalitetsutvalg (KUPP)

Fagskolen har opprettet kvalitetsutvalg som skal fremme kvalitet og kontinuerlig kvalitetsforbedring fra alle interne aktørers perspektiv, både lokalt og på tvers. Kvalitetsutvalget er sammensatt av personer som har sentrale roller i det løpende kvalitetsarbeidet. Utvalget skal foreslå helhetlige kvalitetsforbedrende tiltak basert på data fra undersøkelser, avviksmeldinger og klagesaker, samt bidra aktivitet inn i arbeidet med utvikling av kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer. Videre skal utvalget fremme kvalitetssaker til ledelse og styret. 

HMS

Skolens målsetting er å sikre et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte. Det skal også bidra til et forsvarlig fysisk og psykososialt lærings- og arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse. Fagskolens verneombud skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten og skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet

Lokal Klagenemnd

Styret har opprettet en klagenemnd som skal behandle klager over aktuelle enkeltvedtak som styret selv ikke behandler. Klagenemnden består av fem medlemmer med personlig vara. Leder og personlig vara skal oppfylle de lovbestemte kravene for lagdommere. I tillegg er det to representanter fra studentene og to representanter fra styret. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller dens vara og to andre medlemmer er tilstede.

Nasjonal Klagenemd for fagskoleutdanning (fagskoleklagenemnda)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nasjonal klagenemd med hjemmel i fagskoleloven og forskrift om fagskoleutdanning. Dette er en rett klageinstans for avgjørelser som fagskolene fatter med hjemmel i fagskoleloven §20- §27, og skal behandle klager over enkeltvedtak som gjelder annullering av eksamen m.m., utestengning, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest. Dersom studenten påklager et vedtak fattet av fagskolen, og fagskolen ikke finner grunnlag for å omgjøre det, skal saken snarest oversendes til fagskoleklagenemnda.

Skikkethetsnemnd

En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke skikket for yrket. I utdanninger hvor dette er relevant, gjøres det en kontinuerlig skikkethetsvurdering av samtlige studenter. Det er skikkethetsansvarlig som gjør en fortløpende vurdering og eventuelt gir innstilling til skikkethetsnemnden for videre saksbehandling. Fagskolen er tilsluttet en sentral Skikkethetsnemnd som vurderer om studenten er skikket eller ikke basert på innstilling fra fagskolens skikkethetsansvarlige og gjennomfører samtaler med studenten hvis nødvendig. Skikkethetsnemnden gir innstilling til klagenemnd for vedtak. 

Studentombud

Studentombudet er en uavhengig tjeneste som fagskolen tilbyr alle studenter, og studentombudet har taushetsplikt, men ikke vedtaksrett, men skal være en som en kan ta kontakt med for å få hjelp til noe en sliter med i studenthverdagen, og kan være et bindeledd mellom medstudenter og fagskolen.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Se også: