Klage

Vilkår og rettigheter om klagebehandling og informasjon om fagskolens klageorgan er regulert i Forskrift for AOF Østfold – Fagskolen, samt Fagskoleloven. Hvis innholdet på nettsidene avviker fra innholdet i lov og forskrifter, er det kravene i sistnevnte som er gjeldende.

Les mer

Informasjon om klage

For at klagen skal kunne behandles etter krav i lov og forskrift, må du rette en formell klage til AOF Østfold-fagskole i nettskjema gjengitt under.

 1. Opptak
 2. Godskriving og fritak
 3. Emnekarakter
 4. Formelle feil ved eksamen, tester og lignende
 5. Eksamenskarakter
 6. Annullering
 7. Særskilt tilrettelegging
 8. Utestengning og bortvisning
 9. Skikkethet
 10. Politiattest
 11. Andre enkeltvedtak

Var det ingen av kategoriene over som passet? Da kan det være at du ønsker å rette en tilbakemelding på sviktende rutiner, kvalitet eller har et godt forslag til forbedring. Bruk nettskjema Si ifra! hvis du ønsker å gi oss en tilbakemelding.

 • klagen skal behandles iht. krav i lov og forskrift så lenge klagen er rettet innen klagefrist. Klagefrist er oppgitt under de enkelte klageadgangene i nettskjema og ved formelle vedtak.
 • du har rett til å uttale deg
 • du har rett til å benytte Studentombudet, juridisk bistand, tillitsvalgt eller studentorganet i høringsuttalelser
 • du har rett på skriftlig vedtak per brev av klagen. I vedtaksbrev skal det oppgis klagerettigheter.
 • du har rett til å fullføre eksamen i et emne hvis du har en pågående klagesak om stryk i karakterfastsetting av samme emne. Hvis du ikke får medhold i klagen, annulleres eksamensresultatet

NB! Klage på karakter kan være til gunst eller ugunst for klager

Krav om rett til begrunnelse og klage over karakterfastsetting ved eksamen er regulert i fagskoleloven § 22

En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen:

 • Hvis karakteren er gitt for en muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet.
 • Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at karakteren blir kunngjort.
 • Hvis karakteren kunngjøres på en annen måte, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke senere enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

For alle andre, benyttes følgende skjema:

Skjema for karakterbegrunnelse ››

Begrunnelsen skal gis av fagskolen innen to uker etter at studenten har bedt om den. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om det og samtidig få vite når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig.

Minner om at fagskolen stenger i fellesferien, og at karakterbegrunnelser for eksamener og avsluttende emner i mai/juni må påventes behandlet først etter sommerferien.

Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal studentene ha tilgang til dem etter at karakteren er fastsatt.

 • Skriftlig eksamen: En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Det skal da gjennomføres en ny sensur. Ved den nye sensuren skal sensorene ikke få kjennskap til den opprinnelige karakteren, sensors begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for klagen. Hvis studenten har bedt om begrunnelse for eller klaget over formelle feil, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen, eller til klagen på formelle feil er endelig avgjort. Hvis det brukes en løpende vurdering med karakter, kan fagskolen bestemme om studenten skal kunne klage etter hver enkelt vurdering, eller først når resultatet er kunngjort.
 • Muntlig- og sammensatt eksamen/høring/prestasjon: En student kan ikke klage på en bedømmelse av en muntlig prestasjon, en vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve.

En student kan ikke klage på karakterfastsettingen etter en ny sensur.

Studenten kan først fremsette klage når resultatet fra emnevurdering eller eksamen er kunngjort.

Fagskolen ønsker et tett og godt samarbeid med næringslivet og kommunene i vår region, og har et etablert forhold til:

 • Våre medlemsorganisasjoner som representerer arbeidstakerne i privat og offentlig sektor
 • Kompetanseforum Østfold
 • Medlem av alle Nærings- og Industriforeningene i Østfold
 • Kommuner i regionen
 • Utdanningsinstitusjoner i regionen
 • Enkelte øremerkede bedrifter og virksomheter

Samarbeid med yrkessektoren representer ikke bare en viktig del av studietilbudet til våre studenter, men det er også en unik mulighet for lokale arbeidsplasser til å forme og nyte godt av fremtidens fagarbeidere og deres spesialkompetanse.

Vi jobber derfor kontinuerlig med å holde våre studier aktuelle for yrkessektoren, samt utvikle nye utdanninger. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger og formelle samarbeidspartnere for å gjøre våre studier enda mer skreddersydd til yrkessektorens behov. 

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne samarbeidsformen som passer best for begge parter.

Fagskolen samarbeider med våre søsterorganisasjoner innen studieforbundet AOF i Norge, samt internasjonalt med ABF i Sverige og AOF i Danmark. Vi er samtidig medlem av både Voksenopplæringsforbundet og Kompetanseforbundet.

1. AOF Østfold skal ha en klagenemnd, Klagenemnda, som skal avgjøre klagesaker og andre saker som nevnt i pkt. 3.

2. Skolen skal opprette en lokal klagenemnd som oppfyller vilkårene i fagskoleloven § 13. Klagenemnda består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder av klagenemnden og personlig vara skal fylle de lovbestemte kravene for lagdommere, og skal ikke være ansatt ved fagskolen. To av medlemmene i klagenemda skal være studentrepresentanter, eller de valgtes vararepresentant. De øvrige medlemmene kan være styrerepresentanter.

Et medlem med varamedlem(mer) blir stående inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om funksjonstiden er utløpt. Et medlem fortsetter også til behandlingen av påbegynte saker er avsluttet.

3. Klagenemnda behandler følgende saker:

a) Den lokale klagenemnden behandler klager etter §7, og fatter enkeltvedtak etter fagskoleloven §§ 9, 10, 11 og 12.

b) Den lokale klagenemndens vedtak etter fagskoleloven §§ 9, 10, 11 og 12 kan påklages til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning.

Klagenemnda kan prøve alle sider av saken. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede.

4. Klagefrist og formkrav

a) Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen studenten ble, eller burde ha gjort seg kjent med vedtaket.

b) Klagen skal være begrunnet, og fremsettes skriftlig til AOF Østfold.

c) Klage som er fremsatt etter utløpet av klagefristen skal avvises. Klagen skal likevel behandles når vilkårene i forvaltningsloven § 31 er oppfylt.

d) Lokal og nasjonal klagenemnd for Fagskolen AOF Østfold

i) Fagskolen i AOF Østfold skal ha en lokal klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak, jf. § 13 i fagskoleloven.

ii) Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning skal behandle klager på annullering av eksamen, utestenging og bortvisning, vurdering av skikkethet og vedtak om utestengning, jf. § 9 – § 12 i fagskoleloven. Det er styret eller den lokale klagenemnda som fatter vedtak i første instans i disse sakene.

e) Styret kan behandle klager på andre forhold som er relatert til studiene og studiekvaliteten.

f) Prosedyrer for klagebehandling blir nærmere forklart i fagskolens reglement.

5. Møte i klagenemnda blir, så langt det praktisk er mulig, gjennomført nettbasert. Fredrikstad vil være møtested i saker som krever at nemnden er samlet. Saksforberedelse skal baseres på skriftlig materiale. Nemnda avgjør i hvert enkelt tilfelle om det er grunn til å innkalle klageren/studenten til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser. I saker hvor klager/student kalles inn, kan klager/student normalt selv velge om hun/han vil delta på nettbasert møte, eller delta på møte i Fredrikstad.

6. Avgjørelsen skjer i møte. Saker som sendes via e-post skal være anonymisert.

7. For saksbehandlingen gjelder reglene i forvaltningsloven. Klager skal være saksbehandlet og melding om vedtak i klagesaken meddelt studenten innen 2 uker etter behandlet i styret og/eller klagenemnd. Endelig vedtak og begrunnelse utformes skriftlig og sendes studenten rekommandert pr. post. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes utover de vedtak fattet av den lokale klagenemnda i førsteinstans til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning.

Klagenemndas avgjørelser legges frem for styret til orientering i årsmeldingen for Fagskolen.

8. Daglig leder utpeker sekretariat for Klagenemnda. Sekretariatet drar omsorg for nemndas arkiv. Sekretariatet innkaller Klagenemnda i de saker der denne skal behandle saker, og sørger for forberedelse av sakene etter retningslinjer gitt av nemndas leder.


Godkjent av styret i AOF Østfold 22.06.2017

Skjemaer for klage

Jf. fagskoleloven § 22

En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen.

Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én (1) uke etter at karakteren blir kunngjort.

Hvis karakteren kunngjøres på en annen måte, må studenten kreve begrunnelse innen én (1) uke etter at studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke senere enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

Hvis karakteren er gitt for en muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet. Dette kan du ikke be om i ettertid!

Ved disse tilfellene skal ikke dette skjema benyttes:

1. Karakterbegrunnelse etter muntlig eksamen, muntlig høring/prestasjon

Hvilken karakter skal du ha begrunnelse for?(Påkrevd)

Frist for å be om karakterbegrunnelse er senest en (1) uke fra du ble kjent med karakter.

Karakter etter muntlig eksamen/høring/prestasjon, må du be om karakterbegrunnelse på stedet. Du kan ikke be om dette i ettertid.
MM slash DD slash YYYY
Navn på emnet fremgår i fagskolens studieplan på våre nettsider. Her finner du studieplanen
MM slash DD slash YYYY
I all hovedsak skal kandidatnummer oppgis i besvarelsen på eksamen. Nummeret skal du sette inn i dette skjema.

For deg som kun tar en enkeltmodul eller et enkeltemne (spesielt på helse og oppvekst), er det ikke alltid kandiatnummer blir tildelt. Da setter du inn navnet ditt.

Ved formell klage er klagefristen senest 3 uker etter at du ble kjent med,- eller skulle vært kjent med vedtaket/resultatet/karakter.

Viktig informasjon vedrørende klage på karakterfastsetting: Før du sender inn klage på karakter, bør du be om en karakterbegrunnelse. Dette for å avklare hvilke vurderinger som er lagt til grunn for karakteren.

Fristen for å be om en begrunnelse er 1 uke etter at du mottok den skriftlige karakteren. En karakterbegrunnelse skal normalt gis innen 2 uker. Klagefristen på 3 uker begynner å løpe på nytt etter at begrunnelse er gitt.

For eksamenskarakterer og emnekarakterer: Benytt dette skjemaet:

Følgende vedtak kan du formelt klage på:

1. Opptak
2. Godskriving og fritak
3. Emnekarakter
4. Formelle feil ved eksamen, tester og lignende
5. Eksamenskarakter
6. Annullering
7. Særskilt tilrettelegging
8. Utestengning og bortvisning
9. Skikkethet
10. Politiattest
11. Andre enkeltvedtak

Behandlingen av dine personopplysninger.(Påkrevd)

Velg riktig alternativ(Påkrevd)

Alle vedtak på klager blir sendt elektronisk til digital postkasse. Du er selv ansvarlig for at kontaktopplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Sett inn kontaktinformasjon
Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)

Et vedtak er en beslutning på noe. En karakter er også et vedtak.

Klagegrunnlaget du kan klage på, er hjemlet Forskrift ved AOF Østfold - Fagskolen.

Den som klager plikter å sette seg inn i rettighetene for klageadgang i sistnevnte forskrift.

Normal klagefrist er tre (3) uker fra du ble kjent med vedtaket (karakter/beslutning). Det betyr at om du klager etter klagefristen, avvises klagen automatisk!
MM slash DD slash YYYY

Mener du at det er gjort feil i behandlingen av saken din, har du rett til å klage etter forvaltningsloven § 28. Du må opprettholde klagefristen og i klagen må det komme klart frem hva du klager på, og hva du mener er gjort feil.

Hva skjer etter du har klaget?
• Om du får medhold i klagen, vil du få beskjed om dette.
• Om du får avslag på klagen, vil du få beskjed om dette, samt eventuelle retningslinjer for anke til neste klageinstans.Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 2 MB.

  Personvernerklæring(Påkrevd)

  1. Sviktende studiekvalitet og avvik
  Gi tilbakemelding om viktige forhold som påvirker studiekvaliteten negativt. Det kan være brudd på krav i lov, forskrifter, formelle rutiner og annen styringsdokumentasjon. Det kan være at det er fare for at oppnådd læringsutbytte ikke samsvarer med det som står oppført i studieplan. Det kan være dårlig organisering, dårlig læringsmiljø, manglende arbeidslivstilknytning, manglende undervisning, dårlig kommunikasjon, stadig og uforutsette endringer i timeplan o.l.

  Din tilbakemelding gir skolen viktigkunnskapsgrunnlag i forbedringsarbeidet. I tillegg til fortløpende tilbakemeldinger gjennom skoleåret, er det også tilbud om formelle samtaler med studenter og ansatte som kan avdekke sviktende studiekvalitet.

  2. Forbedringsforslag
  Har du et forslag eller en god ide til hvordan vi kan forbedre oss, vil din tilbakemelding være viktig i forbedringsarbeidet vårt.

  3. Driftsaktuelle forhold eller renhold
  Meld fra om dårlig luft, innetemperatur, renhold, servicetilbud, skifte av lyspære eller lignende. For raskest mulig tilbakemelding er det viktig at du husker å melde hvilket rom på studiestedet forholdet gjelder.

  4. Noe er alvorlig - formell varsling for studenter
  Jf. § 15 Læringsmiljø. Det kan være tilfeller av ekskluderende miljø, upassende, truende eller forstyrrende oppførsel, diskriminering, manglende tilrettelegging eller lignende. En student har rett til å melde ifra om kritikkverdige forhold der fagskolens plikt er å legge forholdene til rette.

  Kritikkverdige forhold kan innebære
  • fare for liv eller helse,
  • fare for klima etter miljø,
  • myndighetsmisbruk,
  • uforsvarlig læringsmiljø,
  • brudd på personopplysningssikkerheten.

  5. Lyst å delta i våre utviklingsprosjekt
  Fagskolen er under kontinuerlig utvikling. Det opprettes nye utdanninger, vi endrer på eksisterende utdanninger, vi utvikler våre undervisningslokaler og undervisningsmetoder for å opprettholde kvalitet. Dette er viktig for å kunne tilby våre studenter de beste forutsetningene i læringsprosessen før de får utdelt vitnemål og sendes ut i yrket. Innsatsen og bidraget ditt blir selvsagt godtgjort per arbeidstime. Under utvikling av nye utdanninger eller endring i eksisterende utdanninger trenger vi blant annet studentperspektivet i forbindelse med:
  • innholdet i emnene
  • arbeidsbelastning i utdanningen
  • læringsutbytte
  • opptakskrav
  • navn på utdanningen

  Før du registrerer en alvorlig hendelse/varslingssaken (4) her, bør du allerede ha varslet:
  • tillitsvalgt og/eller
  • faglærer/studiekoordinator og/eller
  • utdanningsleder/fagleder

  Dette for å forhindre videre forløp raskest mulig. For å sikre at saken behandles iht. krav, kan du deretter registrere hendelsen her.
  Hvem er du?(Påkrevd)
  Hvilken enhet tilhører du?(Påkrevd)
  I hvilken enhet i skolen gjelder saken/tilbakemeldingen?(Påkrevd)


  En student har rett til å melde ifra om kritikkverdige forhold der fagskolens plikt er å legge forholdene til rette. For ansatte gjelder samme forhold, jf. arbeidsmiljøloven. Her henvises til retningslinjene i Vikens HMS håndbok og intern rutine for varsling.

  MM slash DD slash YYYY
  Navn(Påkrevd)
  Sett inn navn/kontaktinfo
  Max. file size: 2 MB.
  Personvernerklæring(Påkrevd)

  Har du spørsmål?

  Kontaktskjema

  Se også: