Om fagskolen

Om fagskolen 

AOF Østfold – Fagskolen fikk den første akkrediterte fagskoleutdanningen i 2008, og siden den gang har vi fått godkjent flere fagskoleutdanninger. Alle våre fagskoleutdanninger er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som er den som også godkjenner alle universitets- og høgskoleutdanninger.

Høsten 2023 hadde vi 455 aktive studenter innenfor ulike utdanningstilbud. Våre utdanningstilbud dekker arbeidslivets behov for kompetanse, noe som gjør at stadig flere studenter søker seg til oss. 

Se våre fagskoleutdanninger Her!

Finansiering av fagskoleutdanningene

De fleste av våre fagskoleutdanninger er finansiert av offentlige midler, forvaltet av fylkeskommunen. I noen tilfeller finansieres utdanningene gjennom egenbetaling. Se hvilken finansiering som gjelder på utlysningen av den enkelte fagskoleutdanning på vår nettside.  

Utdanninger som er finansiert av offentlige midler er gratis for studenten, men alle studenter må likevel betale semesteravgift , utgifter til litteratur samt annet materiell og utstyr som studenten trenger i utdanningen.  

I utdanninger hvor det skal gjennomføres praksis dekker ikke det offentlige lønn i praksistiden for studenter. Det gis heller ikke lønn til praksisveileder på arbeidsplassen. 

Alle fagskoleutdanningene hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. 

Mange fagforbund gir utdanningsstipend til yrkesrettet kompetanseutvikling, slik som fagskoleutdanning.  

Samarbeid med næringslivet og offentlige virksomheter 

Gjennom et tett og godt samarbeid med næringslivet og offentlige virksomheter i regionen har vi som mål å fortsette å utvikle og tilby kompetanse til arbeidslivet gjennom relevante studietilbud av høy kvalitet.  

Hensikten med samarbeidet er bl.a. å skape vekst i høyere yrkesfaglig utdanning i takt med arbeidslivets behov for arbeidstakere med oppdatert og høy yrkesfaglig kompetanse. Gjennom samarbeid er det en unik mulighet for lokale virksomheter og bedrifter å forme utdanningstilbud ut fra bransjenes behov og nyte godt av fremtidens fagarbeidere og deres spesialkompetanse. 

Ønsker din virksomhet/bedrift å samarbeide med oss?  

For kontinuerlig oppdatering av utdanningstilbud og for utvikling av nye fagskoleutdanninger skreddersydd for arbeidslivet, ønsker vi tilbakemeldinger og flere samarbeidspartnere for å tilpasse og utvikle utdanninger.  

Ønsker din virksomhet/bedrift å samarbeide med oss om dette, eller bare ønsker å gi en tilbakemelding ta kontakt med fagskoleadministrasjonen

 • Ulike bedrifter og virksomheter i regionen 
 • Kommuner i regionen 
 • Fylkeskommuner 
 • Nærings- og Industriforeningene i Østfold 
 • Våre medlemsorganisasjoner som representerer arbeidstakerne i privat og offentlig sektor 
 • Kompetanseforum Østfold 
 • Utdanningsinstitusjoner i regionen 

Fagskolen samarbeider også med våre søsterorganisasjoner innen studieforbundet AOF i Norge, samt internasjonalt med ABF i Sverige og AOF i Danmark. Vi er samtidig medlem avForum for fagskoler, Abelia Voksenopplæringsforbundet og Kompetanseforbundet. 

Hvordan bidrar AOF Østfold til å nå FN’s bærekraftsmål 

AOF Østfold Fagskolen er opptatt av å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle! 

Men vi gjør mer: 

 • Gjennom utdanning bygger vi ned forskjeller, og bidrar til å bygge ned skillene mellom fattig og rik i Norge 
 • Gjennom våre utdanninger bidrar vi til arbeidet med å skape god helse og livskvalitet 
 • Utdanning er ofte nøkkelen til likestilling mellom kjønnene, og noe vi arbeider for gjennom våre medlemsorganisasjoner 
 • Våre medlemmer er en av tre garantister i tre parts samarbeidet for anstendig arbeid og økonomisk vekst 
 • Når kompetanse har en halveringsgrad på 5 år i snitt, er vår jobb å bidra til kompetanse som skaper nye industrier, innovasjon og gode løsninger 
 • OG i sum arbeider vi jo for mindre ulikheter 
 • Utdanning for alle - i et livslangt løp er viktigere enn en tror, og vi er og skal være stolte av vår misjon på dette området! 

Lov og forskrift

Arbeidet ved fagskolen er regulert av flere lover og forskrifter, bl.a. 

Godt kvalitetsarbeid har en kultur som legger til rette for forbedring, utvikling og medvirkning. Den kjennetegnes av at styret, ledelsen, ansatte og studenter opplever eierskap til og nytteverdi av kvalitetsarbeidet. Ledelse, ansatte og studenter vet hvilke oppgaver og hvilket ansvar de selv har i kvalitetsarbeidet ved fagskolen, og hvem de skal kontakte dersom de har tilbakemeldinger på kvaliteten. Alle bidrar med og mottar informasjon om resultatene av kvalitetsarbeidet. 

Les mer!