Eksamen, fusk og plagiat

Denne siden inneholder relevant informasjon i forbindelse med eksamen,fusk og plagiat.

Krav og vilkår vedrørende eksamen er regulert i kapittel 3 i forskrift for AOF Østfold – Fagskolen. Studenten bes sette seg inn i gjeldende krav og vilkår i denne, samt lokale retningslinjer for eksamen.

Les mer

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk. For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen.

Som hovedregel må emne(r), inkludert praksis og hovedprosjekt være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen. Unntaket er hvis sluttvurderingen av emne(r), praksis og hovedprosjekt foretas etter tidspunkt for eksamen.

For å få godkjent eksamenskarakter, forutsetter det at emne(r), inkludert hovedprosjekt og praksis er bestått/godkjent.

For de studier der vurderingsmappe er et arbeidskrav, må vurderingsmappen være innlevert i forkant for at studenten skal kunne avlegge uttrukket eller obligatorisk eksamen. Ved mangelfull vurderingsmappe, gis studenten tid frem til neste ordinære eksamen til å ferdigstille denne. Dersom emnekarakteren basert på vurderingsmappen er vurdert til stryk (F) før eksamen, vil studenten ikke bli gitt mulighet til å gå opp til eksamen. For de studier som krever vurderingsmappe, fremgår det i vedlagte emnebeskrivelser i den aktuelle studieplan.

Dersom en student har påklaget et vedtak om ikke bestått arbeidskrav, kan studenten velge å gå opp til eksamen i emnet. Dersom studenten ikke får medhold i sin klage, blir eksamen annullert.

Studenter som er tatt opp til et studieprogram blir automatisk oppmeldt til eksamen.

En student som på grunn av sykdom eller annen vektig grunn ikke kan møte til eksamen, må umiddelbart gi fagskolen beskjed.

Gyldig fravær er fravær på grunn av dokumentert sykdom eller annen dokumentert fraværsgrunn. Dokumentasjon på fravær ved eksamen skal leveres til fagskolen innen to dager etter at eksamen ble påbegynt.

Ved gyldig fravær av ordinæreksamen, vil neste gjennomførte eksamen telles som første forsøk.

Ved muntlig eksamen eller vurdering av praktiske ferdigheter:

Frist: Studenten må be om begrunnelse rett etter høringen, altså på stedet.

Karakteren kan ikke påklages.

Ved skriftlig eksamen

Hvis karakteren er kunngjort elektronisk, eller på en annen måte enn elektronisk, ved f.eks. fysisk oppmøte på skolen for å få vite karakteren eller via brev, kan studenten be om karakterbegrunnelse ved å henvende seg til fagskolens administrasjon.

Frist: 1 uke etter at studenten har blitt kjent med karakteren, og innen 3 uker etter at karakteren ble kunngjort fra skolen.

Karakteren kan påklages og du bør be om begrunnelsen før du retter klage på karakter.

Forsøk på fusk er når en student forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med forskrifter og retningslinjer for eksamen og vurdering.

Fusk kan være å:

    • bruke hjelpemidler som ikke er tillatt på eksamen
    • utgi andres arbeid som eget
    • sitere kilder uten å benytte kildehenvisning.
    • benytte kunstig intelligens til å produsere tekst som en oppgir til å være eget arbeide.

Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Dette gjelder også for studenter som eventuelt yter hjelp. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen. I etterkant av mistanken, vil studenten ha muligheten til å bli hørt før det fattes vedtak om eventuell annullering av vurdering og/eller utestenging.

Har en student forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, blir vurderingen annullert og studenten risikerer å bli utestengt fra AOF Østfold – fagskolen. Utestenging kan også bety å miste retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Se også: