For fagskolestudenter 

Velkommen til AOF Østfold digitale plattform for fagskolestudenter. 

Vi tilbyr et variert utvalg av studieprogrammer. Utforsk dem næremer ved å klikke på «Les mer».

Les mer

Her finner du mer informasjon om AOF Østfold Forskrift om fagskoleutdaning og Studentreglemet. 

Innta din rolle som student ved AOF Østfold Fagskole, og finn nødvendig informasjon for din studieperiode her. 

Tilrettelegging

Fagskolen skal være tilgjengelig for alle. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal sørge for et forsvarlig og inkluderende læringsmiljø, men av og til kan det være behov for individuelle, særskilte tilpasninger. Kontakt studiestedet ditt for veiledning dersom du har behov for tilrettelegging.

Les mer om tilrettelegging og hvordan søke tilrettelegging her! >>

 

Studiekostnad

Utdanninger ved fagskolen er både er offentlig finansiert gjennom fylkeskommunen, eller gjennom egenbetaling. Nærmere informasjon om dette finner en når en søker seg inn på en studie ved fagskolen.

Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. I tillegg må du betale en årlig studieavgift.

Du kan lese mer om betalingsforpliktelser her! >>

Du kan lese mer om det her >>

Alle våre studier er akkreditert iht. fagskoletilsynsforskriften kap. 2 enten av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) eller av styret ved Fagskolen som har fullmakt til å godkjenne utdanningene innen sine fagområder.

De aller fleste utdanningene hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. 

Lån og stipend

Som student ved fagskolen har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Selv om skolen er offentlig finansiert, må du selv betale læremateriell som bøker og PC og en årlig studieavgift til skolen.

Lånekassen har gjort noen endringer for lånekassens regler. Les mer om regelendringen her! ››

Sjekk hvor mye lån og stipend du kan få ››

Obligatorisk fremmøte første studiedag

Lånekassen krever at skolen registrerer studenten som «møtt» ved første studiedag.

Har du problemer med å møte opp første skoledag, ta kontakt med ditt lokale studiested. For nettstudenter vil oppmøte være digital studiestart.

Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte frammøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.

Avmelding etter opptak, men før studiestart

Dersom du trekker din søknad før studiestart, betaler du ikke studieavgift. Avmeldingen må skje via e-post til skolen fagskolen-ostfold@aof.no og skal være sendt av søkeren selv.

Tekniske forutsetninger

For å kunne studere hos oss, må du disponere egen PC og det er en forutsetning at du som student har noen grunnleggende datakunnskaper for å kunne få en best mulig positiv opplevelse av å gjennomføre utdanningene. Alle våre utdanninger utføres med digitale verktøy i en eller annen form og grad. Dette er helt uavhengig om du går stedbasert eller nettbasert.

Studieavgift gir deg retten til å benytte kopi og printfunksjon i tilknytning til hvert studiested.

Alt studiemateriell vil forefinnes digitalt på fagskolen læringsplattform.

Veiledning for kjøp/ bruk av bærbar PC

Studielinjene ved fagskolen legger til rette for bruk av egen bærbar PC som skal brukes både på skolen og hjemme. Den skal kjøpes inn slik at du har den med første skoledag. Det er WIFI i hele undervisningsstedet.

Det anbefales IKKE å benytte PC fra arbeidsgiver (hvis PC er Intune/AD innmeldt hos arbeidsgiver, kan det gi utfordringer ved tilgang til tjenester som skolen leverer). Dette gjelder både innlogging på skolens læringsplattform, eller at beskjeder til din e-post hos arbeidsgiver havner i søppelfilteret/Spam.

PC bør ha både lyd og kamerafunksjon for deltagelse på digital undervisning eller veiledning.

Behovet for generelle datakunnskaper

Det å være student hos oss, samt å få en positiv opplevelse av utdanningen uavhengig om det er stedbasert eller nettbasert utdanning, forutsetter at du har noen grunnleggende datakunnskaper fra før. Det er ikke et krav, men en fordel når du skal jobbe selvstendig og i gruppe/prosjektarbeid.

Operativsystemer

 • studenten skal kjenne til hvilket operativsystem han/hun har og de grunnleggende funksjonene i operativsystemet.
 • studenten skal kunne installere og avinstaller programmer og vite hvor programfilene ligger på datamaskinen sin.

Mappe- og filstruktur, internett:

 • studenten skal kunne flytte mapper og filer fra en harddisk til en annen.
 • studenten skal kunne endre navn på mapper og filer.
 • studenten skal kunne åpne mapper, filer og programmer som ikke ligger på skrivebordet.
 • studenten skal ha grunnleggende kjennskap til en nettleser og bruk av internett.

Tekstbehandlingsprogram/regneprogram:

 • studenten skal ha kunnskap om filformatene doc, docx, xls, xlsx og pdf.
 • studenten skal ha grunnleggende kunnskap til et tekstbehandlingsprogram og et regnearkprogram.

Annet

 • En bør ha kjennskap til hvordan en lagrer filer av ulike formater som Word, Excel, PowerPoint og bilde/Videofiler på en slik måte at filene ikke blir for store
Undersøkelses- og opplysningsplikt

Studenten plikter å sette seg inn i gjeldende krav og vilkår om høyere yrkesfaglig utdanning gjeldende i lov og forskrifter, studieplaner og de spesifikke bestemmelsene som gjelder det studietilbudet studenten følger. Kravene nedenfor er regulert i forskrift for AOF Østfold Fagskolen, § 1-8 Studentens ansvar og undersøkelsesplikt.

Les mer om Undersøkelses- og opplysningsplikt her! >>

Studentorganet 

Fagskolen legger til rette for at det hvert år skal velges klassetillitsvalgt og vara som skal sikre studentenes rettigheter og fremme studentens synspunkter. Krav til studentorgan er regulert i fagskoleloven § 14, og nedfelt i Forskrift til fagskolen § 7-3.

Les mer om Studentorganet her!>>

Biblioteket

Fagskolen henviser til studiestedets kommunale bibliotek som hovedregel. Samtidig vil fagskolen alltid ha et digitalt bibliotek for undervisningsmateriell for de ulike studiene, hvilket også skal være tilgjengelig i læringsplattformen for det enkelte studie. Videre har fagskolen et fysisk bibliotek for obligatorisk pensum i to eksemplarer, hvorav det ene skal være til dagslån. Fysisk bibliotek forefinnes i AOF Østfold i Sarpsborg.

Parkering

Studenter ved AOF Østfold – Fagskolen må benytte offentlig parkering, med mindre det er avsatt egne parkeringsplasser ved det enkelte studiested.

Studieadministrasjon ved Fagskolen

Ved fagskolen har vi en dedikert studieadministrasjon som vil være ditt kontaktpunkt inn mot administrasjon og ledelse gjennom studiene.

Les mer om Studieadministrasjon ved Fagskolen her! >>

Relevant informasjon i forbindelse med eksamen

Krav og vilkår vedrørende eksamen er regulert i kapittel 3 i forskrift for AOF Østfold – Fagskolen. Studenten bes sette seg inn i gjeldende krav og vilkår i denne, samt lokale retningslinjer for eksamen.

Oppmelding til eksamen

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk. For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Som hovedregel må emne(r), inkludert praksis og hovedprosjekt være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen. Unntaket er hvis sluttvurderingen av emne(r), praksis og hovedprosjekt foretas etter tidspunkt for eksamen.

For å få godkjent eksamenskarakter, forutsetter det at emne(r), inkludert hovedprosjekt og praksis er bestått/godkjent.

For de studier der vurderingsmappe er et arbeidskrav, må vurderingsmappen være innlevert i forkant for at studenten skal kunne avlegge uttrukket eller obligatorisk eksamen. Ved mangelfull vurderingsmappe, gis studenten tid frem til neste ordinære eksamen til å ferdigstille denne. Dersom emnekarakteren basert på vurderingsmappen er vurdert til stryk (F) før eksamen, vil studenten ikke bli gitt mulighet til å gå opp til eksamen. For de studier som krever vurderingsmappe, fremgår det i vedlagte emnebeskrivelser i den aktuelle studieplan.

Dersom en student har påklaget et vedtak om ikke bestått arbeidskrav, kan studenten velge å gå opp til eksamen i emnet. Dersom studenten ikke får medhold i sin klage, blir eksamen annullert.

Studenter som er tatt opp til et studieprogram blir automatisk oppmeldt til eksamen.

Sykdom ved eksamen og trekk fra eksamen

En student som på grunn av sykdom eller annen vektig grunn ikke kan møte til eksamen, må umiddelbart gi fagskolen beskjed.

Gyldig fravær er fravær på grunn av dokumentert sykdom eller annen dokumentert fraværsgrunn. Dokumentasjon på fravær ved eksamen skal leveres til fagskolen innen to dager etter at eksamen ble påbegynt.

Ved gyldig fravær av ordinæreksamen, vil neste gjennomførte eksamen telles som første forsøk.

Rett på karakterbegrunnelse av eksamenskarakter

Ved muntlig eksamen eller vurdering av praktiske ferdigheter:

Frist: Studenten må be om begrunnelse rett etter høringen, altså på stedet.

Karakteren kan ikke påklages.

Ved skriftlig eksamen

Hvis karakteren er kunngjort elektronisk, eller på en annen måte enn elektronisk, ved f.eks. fysisk oppmøte på skolen for å få vite karakteren eller via brev, kan studenten be om karakterbegrunnelse ved å henvende seg til fagskolens administrasjon.

Frist: 1 uke etter at studenten har blitt kjent med karakteren, og innen 3 uker etter at karakteren ble kunngjort fra skolen.

Karakteren kan påklages og du bør be om begrunnelsen før du retter klage på karakter.

Fusk og plagiat

Forsøk på fusk er når en student forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med forskrifter og retningslinjer for eksamen og vurdering.

Fusk kan være å:

 • bruke hjelpemidler som ikke er tillatt på eksamen
 • utgi andres arbeid som eget
 • sitere kilder uten å benytte kildehenvisning.
 • benytte kunstig intelligens til å produsere tekst som en oppgir til å være eget arbeide.

Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Dette gjelder også for studenter som eventuelt yter hjelp. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen. I etterkant av mistanken, vil studenten ha muligheten til å bli hørt før det fattes vedtak om eventuell annullering av vurdering og/eller utestenging.

Har en student forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, blir vurderingen annullert og studenten risikerer å bli utestengt fra AOF Østfold – fagskolen. Utestenging kan også bety å miste retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år.

Klageprosedyrer og skjema

Vilkår og rettigheter om klagebehandling og informasjon om fagskolens klageorgan er regulert i Forskrift for AOF Østfold – Fagskolen, samt Fagskoleloven. Hvis innholdet på nettsidene avviker fra innholdet i lov og forskrifter, er det kravene i sistnevnte som er gjeldende.

Klageadgang

For at klagen skal kunne behandles etter krav i lov og forskrift, må du rette en formell klage til AOF Østfold-fagskole i nettskjema gjengitt under.

Dine rettigheter

klagen skal behandles iht. krav i lov og forskrift så lenge klagen er rettet innen klagefrist. Klagefrist er oppgitt under de enkelte klageadgangene i nettskjema og ved formelle vedtak.

 • du har rett til å uttale deg
 • du har rett til å benytte Studentombudet, juridisk bistand, tillitsvalgt eller studentorganet i høringsuttalelser
 • du har rett på skriftlig vedtak per brev av klagen. I vedtaksbrev skal det oppgis klagerettigheter.
 • du har rett til å fullføre eksamen i et emne hvis du har en pågående klagesak om stryk i karakterfastsetting av samme emne. Hvis du ikke får medhold i klagen, annulleres eksamensresultatet

NB! Klage på karakter kan være til gunst eller ugunst for klager

Dette er vedtak du kan klage på
 1. Opptak
 2. Godskriving og fritak
 3. Emnekarakter
 4. Formelle feil ved eksamen, tester og lignende
 5. Eksamenskarakter
 6. Annullering
 7. Særskilt tilrettelegging
 8. Utestengning og bortvisning
 9. Skikkethet
 10. Politiattest
 11. Andre enkeltvedtak

Var det ingen av kategoriene over som passet? Da kan det være at du ønsker å rette en tilbakemelding på sviktende rutiner, kvalitet eller har et godt forslag til forbedring. Bruk nettskjema Si ifra! hvis du ønsker å gi oss en tilbakemelding.

Rett til begrunnelse og klage over karakterfastsetting ved eksamen og emner

Krav om rett til begrunnelse og klage over karakterfastsetting ved eksamen er regulert i fagskoleloven § 22

En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen:

 • Hvis karakteren er gitt for en muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet.
 • Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at karakteren blir kunngjort.
 • Hvis karakteren kunngjøres på en annen måte, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke senere enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

For alle andre, benyttes følgende skjema:

Skjema for karakterbegrunnelse ››

Begrunnelsen skal gis av fagskolen innen to uker etter at studenten har bedt om den. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om det og samtidig få vite når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig.

Minner om at fagskolen stenger i fellesferien, og at karakterbegrunnelser for eksamener og avsluttende emner i mai/juni må påventes behandlet først etter sommerferien.

Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal studentene ha tilgang til dem etter at karakteren er fastsatt.

Klage på eksamenskarakter
 • Skriftlig eksamen: En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Det skal da gjennomføres en ny sensur. Ved den nye sensuren skal sensorene ikke få kjennskap til den opprinnelige karakteren, sensors begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for klagen. Hvis studenten har bedt om begrunnelse for eller klaget over formelle feil, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen, eller til klagen på formelle feil er endelig avgjort. Hvis det brukes en løpende vurdering med karakter, kan fagskolen bestemme om studenten skal kunne klage etter hver enkelt vurdering, eller først når resultatet er kunngjort.
 • Muntlig- og sammensatt eksamen/høring/prestasjon: En student kan ikke klage på en bedømmelse av en muntlig prestasjon, en vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve.

En student kan ikke klage på karakterfastsettingen etter en ny sensur.

Studenten kan først fremsette klage når resultatet fra emnevurdering eller eksamen er kunngjort.

Ulike klageorgan

Krav til klageorganer er regulert i fagskoleloven § 20

Førsteinstansene

Førsteinstanser er den personen/ avdeling/ gruppe som har fattet det enkeltvedtaket eller administrativ beslutning det klages på. Det kan være en beslutning om bortvisning eller karakterfastsetting. Alle klager skal normalt sett behandles av førsteinstansene først. Her har instansen anledning til å endre mening på bakgrunn av klagegrunnlaget som du fremsetter i klagen. Hvis klagen likevel ikke får medhold, skal klagen automatisk sendes videre til klageinstansene (oppgitt nedenfor). Dette gjelder alle klager som ikke får medhold, med unntak av eksamenskarakter. Her gjelder alltid ny sensur.

Eksempler på interne førsteinstanser ved fagskolen er:

 • Fagskolens administrasjon (Opptak)
 • Eksamensansvarlig
 • Fagansvarlig
 • Rektor / Assisterende rektor
 • Styret/Lokal klagenemd*

Fagskolens interne førsteinstanser fatter enkeltvedtak etter § 8 Godskriving og fritak, § 15 Særskilt tilrettelegging, § 16 Opptak, §§ 21-22 Emnekarakter og § 20 Andre enkeltvedtak.

Styret/Lokal klagenemd ved Fagskolen fatter enkeltvedtak etter §16a Fusk og plagiering, § 24 Annullering, § 25 Utestenging og bortvisning, § 26 Skikkethet og § 27 Politiattest. Klager etter disse enkeltvedtakene skal ikke behandles av andre organer ved fagskolen.

Klageinstansene

Vedtak etter klageinstansen er endelig og kan ikke påklages

Sensor

 • er eneste instans på eksamenskarakter, og foretar ny sensur.

Lokal klagenemnd ved AOF Østfold-fagskole

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

 • er klageinstans og behandler klager som ikke har fått medhold av førsteinstansene på enkeltvedtak etter § 16 Opptak, § 16a Fusk og plagiering, § 24 Annullering, § 25 Utestenging og bortvisning, § 26 Skikkethet og § 27 Politiattest.

Lenke til hjemmeside: Nasjonal klagenemnd

Samarbeid mellom fagskole og yrkessektoren

Fagskolen ønsker et tett og godt samarbeid med næringslivet og kommunene i vår region, og har et etablert forhold til:

 • Våre medlemsorganisasjoner som representerer arbeidstakerne i privat og offentlig sektor
 • Kompetanseforum Østfold
 • Medlem av alle Nærings- og Industriforeningene i Østfold
 • Kommuner i regionen
 • Utdanningsinstitusjoner i regionen
 • Enkelte øremerkede bedrifter og virksomheter

Samarbeid med yrkessektoren representer ikke bare en viktig del av studietilbudet til våre studenter, men det er også en unik mulighet for lokale arbeidsplasser til å forme og nyte godt av fremtidens fagarbeidere og deres spesialkompetanse.

Vi jobber derfor kontinuerlig med å holde våre studier aktuelle for yrkessektoren, samt utvikle nye utdanninger. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger og formelle samarbeidspartnere for å gjøre våre studier enda mer skreddersydd til yrkessektorens behov. 

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne samarbeidsformen som passer best for begge parter.

Fagskolen samarbeider med våre søsterorganisasjoner innen studieforbundet AOF i Norge, samt internasjonalt med ABF i Sverige og AOF i Danmark. Vi er samtidig medlem av både Voksenopplæringsforbundet og Kompetanseforbundet.

Instruks for klagenmenda ved AOF Østfold

1. AOF Østfold skal ha en klagenemnd, Klagenemnda, som skal avgjøre klagesaker og andre saker som nevnt i pkt. 3.

2. Skolen skal opprette en lokal klagenemnd som oppfyller vilkårene i fagskoleloven § 13. Klagenemnda består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder av klagenemnden og personlig vara skal fylle de lovbestemte kravene for lagdommere, og skal ikke være ansatt ved fagskolen. To av medlemmene i klagenemda skal være studentrepresentanter, eller de valgtes vararepresentant. De øvrige medlemmene kan være styrerepresentanter.

Et medlem med varamedlem(mer) blir stående inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om funksjonstiden er utløpt. Et medlem fortsetter også til behandlingen av påbegynte saker er avsluttet.

3. Klagenemnda behandler følgende saker:

a) Den lokale klagenemnden behandler klager etter §7, og fatter enkeltvedtak etter fagskoleloven §§ 9, 10, 11 og 12.

b) Den lokale klagenemndens vedtak etter fagskoleloven §§ 9, 10, 11 og 12 kan påklages til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning.

Klagenemnda kan prøve alle sider av saken. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede.

4. Klagefrist og formkrav

a) Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen studenten ble, eller burde ha gjort seg kjent med vedtaket.

b) Klagen skal være begrunnet, og fremsettes skriftlig til AOF Østfold.

c) Klage som er fremsatt etter utløpet av klagefristen skal avvises. Klagen skal likevel behandles når vilkårene i forvaltningsloven § 31 er oppfylt.

d) Lokal og nasjonal klagenemnd for Fagskolen AOF Østfold

i) Fagskolen i AOF Østfold skal ha en lokal klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak, jf. § 13 i fagskoleloven.

ii) Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning skal behandle klager på annullering av eksamen, utestenging og bortvisning, vurdering av skikkethet og vedtak om utestengning, jf. § 9 – § 12 i fagskoleloven. Det er styret eller den lokale klagenemnda som fatter vedtak i første instans i disse sakene.

e) Styret kan behandle klager på andre forhold som er relatert til studiene og studiekvaliteten.

f) Prosedyrer for klagebehandling blir nærmere forklart i fagskolens reglement.

5. Møte i klagenemnda blir, så langt det praktisk er mulig, gjennomført nettbasert. Fredrikstad vil være møtested i saker som krever at nemnden er samlet. Saksforberedelse skal baseres på skriftlig materiale. Nemnda avgjør i hvert enkelt tilfelle om det er grunn til å innkalle klageren/studenten til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser. I saker hvor klager/student kalles inn, kan klager/student normalt selv velge om hun/han vil delta på nettbasert møte, eller delta på møte i Fredrikstad.

6. Avgjørelsen skjer i møte. Saker som sendes via e-post skal være anonymisert.

7. For saksbehandlingen gjelder reglene i forvaltningsloven. Klager skal være saksbehandlet og melding om vedtak i klagesaken meddelt studenten innen 2 uker etter behandlet i styret og/eller klagenemnd. Endelig vedtak og begrunnelse utformes skriftlig og sendes studenten rekommandert pr. post. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes utover de vedtak fattet av den lokale klagenemnda i førsteinstans til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning.

Klagenemndas avgjørelser legges frem for styret til orientering i årsmeldingen for Fagskolen.

8. Daglig leder utpeker sekretariat for Klagenemnda. Sekretariatet drar omsorg for nemndas arkiv. Sekretariatet innkaller Klagenemnda i de saker der denne skal behandle saker, og sørger for forberedelse av sakene etter retningslinjer gitt av nemndas leder.


Godkjent av styret i AOF Østfold 22.06.2017

Skjemaer:

Skjema (1) Karakterbegrunnelse
Jf. fagskoleloven § 22

En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen.

Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én (1) uke etter at karakteren blir kunngjort.

Hvis karakteren kunngjøres på en annen måte, må studenten kreve begrunnelse innen én (1) uke etter at studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke senere enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

Hvis karakteren er gitt for en muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet. Dette kan du ikke be om i ettertid!

Ved disse tilfellene skal ikke dette skjema benyttes:

1. Karakterbegrunnelse etter muntlig eksamen, muntlig høring/prestasjon

Hvilken karakter skal du ha begrunnelse for?(Påkrevd)

Frist for å be om karakterbegrunnelse er senest en (1) uke fra du ble kjent med karakter.

Karakter etter muntlig eksamen/høring/prestasjon, må du be om karakterbegrunnelse på stedet. Du kan ikke be om dette i ettertid.
MM slash DD slash YYYY
Navn på emnet fremgår i fagskolens studieplan på våre nettsider. Her finner du studieplanen
MM slash DD slash YYYY
I all hovedsak skal kandidatnummer oppgis i besvarelsen på eksamen. Nummeret skal du sette inn i dette skjema.

For deg som kun tar en enkeltmodul eller et enkeltemne (spesielt på helse og oppvekst), er det ikke alltid kandiatnummer blir tildelt. Da setter du inn navnet ditt.
Skjema (2) Klageadgang
Informasjon om databehandling
For arkivering i fagskolens arkiv under studentmappe.

Hvordan kontakte oss
Fagskolen: fagskolen-ostfold@aof.no

Klikk på denne koblingen hvis du ønsker å få mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.

Behandlingen av dine personopplysninger.(Påkrevd)

Informasjon om databehandling
Hvor lenge vil personopplysninger bevares: 12 Måned(er)

Hvilke typer personopplysninger vil bli samlet inn og brukt
Navn, epost og postadresse.

Hvilke særlige kategorier av personopplysninger vil bli innsamlet og brukt
Navn, epost og postadresse

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger
Behandlingen er nødvendig for å utføre offisiell myndighet hjemlet i krav i fagskolelov og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen.

Hvem vil ha tilgang til dine personopplysninger
Kvalitetsutvalget ved fagskolen


Ved formell klage er klagefristen senest 3 uker etter at du ble kjent med,- eller skulle vært kjent med vedtaket/resultatet/karakter.

Viktig informasjon vedrørende klage på karakterfastsetting: Før du sender inn klage på karakter, bør du be om en karakterbegrunnelse. Dette for å avklare hvilke vurderinger som er lagt til grunn for karakteren.

Fristen for å be om en begrunnelse er 1 uke etter at du mottok den skriftlige karakteren. En karakterbegrunnelse skal normalt gis innen 2 uker. Klagefristen på 3 uker begynner å løpe på nytt etter at begrunnelse er gitt.

For eksamenskarakterer og emnekarakterer: Benytt dette skjemaet:

Følgende vedtak kan du formelt klage på:

1. Opptak
2. Godskriving og fritak
3. Emnekarakter
4. Formelle feil ved eksamen, tester og lignende
5. Eksamenskarakter
6. Annullering
7. Særskilt tilrettelegging
8. Utestengning og bortvisning
9. Skikkethet
10. Politiattest
11. Andre enkeltvedtak

Velg riktig alternativ(Påkrevd)

Alle vedtak på klager blir sendt elektronisk til digital postkasse. Du er selv ansvarlig for at kontaktopplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Sett inn kontaktinformasjon
Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)

Et vedtak er en beslutning på noe. En karakter er også et vedtak.

Klagegrunnlaget du kan klage på, er hjemlet Forskrift ved AOF Østfold - Fagskolen.

Den som klager plikter å sette seg inn i rettighetene for klageadgang i sistnevnte forskrift.

Normal klagefrist er tre (3) uker fra du ble kjent med vedtaket (karakter/beslutning). Det betyr at om du klager etter klagefristen, avvises klagen automatisk!
MM slash DD slash YYYY

Mener du at det er gjort feil i behandlingen av saken din, har du rett til å klage etter forvaltningsloven § 28. Du må opprettholde klagefristen og i klagen må det komme klart frem hva du klager på, og hva du mener er gjort feil.

Hva skjer etter du har klaget?
• Om du får medhold i klagen, vil du få beskjed om dette.
• Om du får avslag på klagen, vil du få beskjed om dette, samt eventuelle retningslinjer for anke til neste klageinstans.Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 2 MB.

  Personvernerklæring(Påkrevd)

  Skjema (3) Studentmedvirkning
  1. Sviktende studiekvalitet og avvik
  Gi tilbakemelding om viktige forhold som påvirker studiekvaliteten negativt. Det kan være brudd på krav i lov, forskrifter, formelle rutiner og annen styringsdokumentasjon. Det kan være at det er fare for at oppnådd læringsutbytte ikke samsvarer med det som står oppført i studieplan. Det kan være dårlig organisering, dårlig læringsmiljø, manglende arbeidslivstilknytning, manglende undervisning, dårlig kommunikasjon, stadig og uforutsette endringer i timeplan o.l.

  Din tilbakemelding gir skolen viktigkunnskapsgrunnlag i forbedringsarbeidet. I tillegg til fortløpende tilbakemeldinger gjennom skoleåret, er det også tilbud om formelle samtaler med studenter og ansatte som kan avdekke sviktende studiekvalitet.

  2. Forbedringsforslag
  Har du et forslag eller en god ide til hvordan vi kan forbedre oss, vil din tilbakemelding være viktig i forbedringsarbeidet vårt.

  3. Driftsaktuelle forhold eller renhold
  Meld fra om dårlig luft, innetemperatur, renhold, servicetilbud, skifte av lyspære eller lignende. For raskest mulig tilbakemelding er det viktig at du husker å melde hvilket rom på studiestedet forholdet gjelder.

  4. Noe er alvorlig - formell varsling for studenter
  Jf. § 15 Læringsmiljø. Det kan være tilfeller av ekskluderende miljø, upassende, truende eller forstyrrende oppførsel, diskriminering, manglende tilrettelegging eller lignende. En student har rett til å melde ifra om kritikkverdige forhold der fagskolens plikt er å legge forholdene til rette.

  Kritikkverdige forhold kan innebære
  • fare for liv eller helse,
  • fare for klima etter miljø,
  • myndighetsmisbruk,
  • uforsvarlig læringsmiljø,
  • brudd på personopplysningssikkerheten.

  5. Lyst å delta i våre utviklingsprosjekt
  Fagskolen er under kontinuerlig utvikling. Det opprettes nye utdanninger, vi endrer på eksisterende utdanninger, vi utvikler våre undervisningslokaler og undervisningsmetoder for å opprettholde kvalitet. Dette er viktig for å kunne tilby våre studenter de beste forutsetningene i læringsprosessen før de får utdelt vitnemål og sendes ut i yrket. Innsatsen og bidraget ditt blir selvsagt godtgjort per arbeidstime. Under utvikling av nye utdanninger eller endring i eksisterende utdanninger trenger vi blant annet studentperspektivet i forbindelse med:
  • innholdet i emnene
  • arbeidsbelastning i utdanningen
  • læringsutbytte
  • opptakskrav
  • navn på utdanningen

  Før du registrerer en alvorlig hendelse/varslingssaken (4) her, bør du allerede ha varslet:
  • tillitsvalgt og/eller
  • faglærer/studiekoordinator og/eller
  • utdanningsleder/fagleder

  Dette for å forhindre videre forløp raskest mulig. For å sikre at saken behandles iht. krav, kan du deretter registrere hendelsen her.
  Hvem er du?(Påkrevd)
  Hvilken enhet tilhører du?(Påkrevd)
  I hvilken enhet i skolen gjelder saken/tilbakemeldingen?(Påkrevd)


  En student har rett til å melde ifra om kritikkverdige forhold der fagskolens plikt er å legge forholdene til rette. For ansatte gjelder samme forhold, jf. arbeidsmiljøloven. Her henvises til retningslinjene i Vikens HMS håndbok og intern rutine for varsling.

  MM slash DD slash YYYY
  Navn(Påkrevd)
  Sett inn navn/kontaktinfo
  Max. file size: 2 MB.
  Personvernerklæring(Påkrevd)

  Godt kvalitetsarbeid har en kultur som legger til rette for forbedring, utvikling og medvirkning. Den kjennetegnes av at styret, ledelsen, ansatte og studenter opplever eierskap til og nytteverdi av kvalitetsarbeidet. Ledelse, ansatte og studenter vet hvilke oppgaver og hvilket ansvar de selv har i kvalitetsarbeidet ved fagskolen, og hvem de skal kontakte dersom de har tilbakemeldinger på kvaliteten. Alle bidrar med og mottar informasjon om resultatene av kvalitetsarbeidet. 

  Les mer

  Utforsk våre ofte stilte spørsmål for å finne relevant informasjon om det du lurer på. Les mer for å få svar på vanlige spørsmål og forbedre din forståelse av vårt tilbud.

  Her finner du hurtiglinker for rask tilgang til informasjon og ressurser: