Om AOF Østfold

AOF Østfold er et studieforbund som har drevet voksenopplæring med et idealistisk grunnlag fundamentert i arbeiderbevegelsens verdier i 65 år. 

Les mer

Om oss

Høsten 2014 ble de ulike avdelingene AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund) i Østfold slått sammen under AOF Østfold, og har nå faste undervisningslokasjoner i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Mysen. Utover dette har vi pr. i dag administrasjonssenter i Fredrikstad og Sarpsborg.

Som en ideell aktør, er det vår misjon å hjelpe alle innbyggere i vår region med kompetanseutvikling, og samtidig være en aktiv samfunnsbygger gjennom våre medlemsorganisasjoner. Alle våre resurser pløyes i en eller annen form tilbake til samfunnet gjennom vår kurs- og studievirksomhet, særskilte tiltak for de som trenger en varm hånd på veien tilbake til samfunnslivet, kulturaktiviteter med mer.

Vi er samtidig et kompetansesenter for voksenopplæring i hele Viken både med stedbasert undervisning og fjernundervisning, og kombinasjoner av dette.

AOF Østfold har som ambisjon å være den ledende voksenopplæringsaktøren i vår region, og skal gjennom vår virksomhet bidra til at vår region utvikler seg positivt til det beste for innbyggerne.

Vi skal være arbeidslivets kompetansepartner, og bidra til å være en brobygger mellom våre medlemmer og arbeidsgivere når det gjelder vår kjernevirksomhet. Vi skal skolere medlemsorganisasjoner og tillitsvalgte, og imøtekomme enkeltmenneskets behov for kompetanse. Gjennom vår virksomhet skal vi fremme likestilling mellom kjønnene og adgang til kunnskap. Vi skal tilby voksenopplæringstiltak som er åpne for alle, fremme arbeiderkultur og engasjere oss i alt studie- og kulturarbeid som fremmer våre medlemmers interesser.

Kvalitet – vår kompetanse gjør andre gode.

Vår fremste ressurs er kompetente medarbeidere, lærere og veiledere med bred erfaring. Vi bistår med å kartlegge behov og sette mål. Vi vet at det er de gode læreprosessene som skaper resultater og gjør våre kunder tilfredse.

Nærhet – vi er der folk er.

Vi arbeider sammen med kundene i et fellesskap preget av nærhet, omsorg og utvikling. Vi er til stede på nasjonalt nivå og i lokalsamfunnet. Sammen med våre kunder bygger vi arenaer for refleksjon, læring og utvikling. Våre deltakere skal ikke bare ha undervisning – de har også krav på veiledning og oppfølging.

Fleksibilitet – vi tilpasser tiltakene til kundenes behov.

Riktig kompetanse er en forutsetning for å mestre forandringer. Det gir trygghet og fremmer utvikling og vekst. Skal det lykkes, må opplæringen være tilgjengelig på rett sted, til rett tid og med et innhold som er tilpasset behovet.

Refleksjon og læring – vi bidrar til utvikling.

Vi ser på kompetanse både som et dynamisk og et skjønnsmessig begrep. Dynamisk fordi kompetanse må kunne anvendes, utvikles og endres over tid. Skjønnsmessig fordi det må måles i forhold til noen vilkår; en aktivitet, en handling, et mål, en ferdighet eller for å kunne gi mening.

Kompetanse beskriver både en tilstand og en kvalitet. Gjennom gode prosesser, refleksjoner og læring hjelper vi kunden til å nå sine kompetansemål.

AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund) ble grunnlagt i 1931 av Haakon Lie. Han opplevde å feire organisasjonens 75-årsjubileum, men den hadde forandret seg mye på disse årene. I begynnelsen var AOF en politisk organisasjon. Politikk,opplysning og kultur var en sammensmeltet enhet. AOF var den første tiden en organisasjon med få sentralt ansatte, og lokalt var den basert på frivillig innsats gjennom opplysningskomiteer. Hovedtanken var å bidra til økt utdanning i arbeiderklassen.

Allerede midt på 30-tallet var aktiviteten stor; 77 kveldsskoler med til sammen 2 000 elever, 280 studiekurs hadde nær 10 000 deltakere og i over 300 studieringer hadde 4 100 personer vært med. Mer enn 250 lyttergrupper i AOFs regi hadde fulgt kringkastingens foredragsserier i kommunalkunnskap og sosiale spørsmål, og en nystartet korrespondanseskole hadde fått i gang et kurs i sosialøkonomi med 300 elever.

AOF skulle også bidra til en økt kulturell bevissthet blant arbeiderne, noe som først og fremst ble oppnådd gjennom arbeiderteater og film. I forbindelse med valgkampen i 1934 ble det gjennomført 685 filmmøter med 130 000 personer til stede. Samme år gjennomførte 62 fagorganiserte den første «arbeiderreisen» til London. Disse reisene ble så populære at aktiviteten førte til dannelsen av Norsk Folkeferie.

Etter hvert ble skolering av tillitsvalgte hovedoppgaven til AOF. I takt med en gradvis demokratisering av samfunnet ble organisasjonskunnskap viktig – det å kunne lede et møte og styre en organisasjon. På alle områder var det behov for folk som behersket denne kunsten – det være seg faglige og politiske organisasjoner, idrettsorganisasjoner, borettslag, velforeninger osv. En nær tilknytning til den faglige og politiske arbeiderbevegelsen har vært en rød tråd gjennom hele AOFs historie.

Arbeiderbevegelsen endret seg mye gjennom 50-, 60- og 70-årene. Den generelle samfunnsutviklingen gjorde at utdanning ble stadig viktigere. AOF endret seg parallelt med at kompetansesamfunnet utviklet seg og utviklet opplæringstilbud innen språk, fagutdanning og stadig mer arbeidsrettet opplæringstilbud..

AOF tilbyr i dag opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud i tillegg til opplæring for våre medlemsorganisasjoner. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet. AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny kompetanse. Derfor er er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

Husverdier

”Vi skal etterstrebe å være et veksthus for kolleger og kunder” gjennom å etterstrebe verdier som:

 • Være profesjonelle, solide, lojale, og skape tillit. At vi er faglig dyktige og kunnskapsrike og opptatt av å utvikle vår egen og andres kompetanse. At vi samtidig er ansvarlige og arbeidsomme og har stor integritet.
 • At vi er rause, er inkluderende og har plass til hverandre. At vi er åpne og viser respekt for hverandre og kunder, og anerkjenner andres innsats og perspektiv. Deler med hverandre og bidrar til fellesskapet.
 • Er kreative, at vi dyrker vår evne til å tenke ut og skape nye ting, ser muligheter og er løsningsorienterte. At vi er engasjerte og begeistret, kan skape noe nytt innenfor gitte rammer og hvor vi er endringsvillige.

Lederverdier

 • At vi ledere er orienterte og til stede:
  Har et overblikk over AOF Østfold, AOF Norge og samfunnsdebatten og bidra til å skape forståelse for samspillet mellom enhetene og produktene horisontalt og vertikalt. At man håndterer de ledelsesmessige dilemma på en enhetlig måte. Er lojal ovenfor sentrale beslutninger, og bidrar til forståelsen for helheten i AOF Østfold´s virksomhet. Representerer AOF utad og innad på en god, etisk og lojal måte, og bidra til gode holdninger.
 • At vi er oppgavefokusert:
  Vi omsetter mål til handling, og uttrykker tydelige forventninger til medarbeiderne. Tar ansvar for resultater og tar i bruk de virkemidler man har til rådighet. Stimulere til nytekning, forbedringer og læring. At vi er tydelige i våre beslutninger og bygger oppunder AOF Østfolds vedtatte personalpolitikk.
 • At vi er relasjonsskapende:
  At vi ivaretar medarbeidere og utvikler et godt arbeidsmiljø gjennom ærlighet og tydelighet. Lytte til medarbeiderne og involvere dere i beslutninger, gi dere anerkjennelse, omsorg og konstruktiv kritikk. Korrigere adferd som ikke bidrar til godt arbeidsmiljø. Legge til rette for utvikling av medarbeiderne og deling av kompetanse.

Ansatteverdier

 • Samspill med kundene:
  At man er serviceinnstilt og møter dem med respekt. Tar ansvar og holder det en lover, er imøtekommende og løsningsorientert.
 • Samspill om oppgavene:
  At man tilegner seg nødvendig kunnskap og bruker den. At man tar ansvar for både felleskapets og sine egne oppgaver. Man bidrar med nye ideer, synspunkter og løsninger og holder tidsfrister og leverer med god og riktig kvalitet.
 • Samspill med kolleger:
  At man er en lagspiller og vil gjøre andre gode. Jeg deler min kompetanse og lærer gjerne av andre. Jeg er inkluderende og tar ansvar for arbeidsmiljøet og gir og tar i mot konstruktive tilbakemeldinger. Jeg snakker til og ikke om mine kolleger.
 • Samspill med lederne:
  Jeg arbeider for å nå organisasjonens mål, og har forståelse for helheten og tar min del av ansvaret. Jeg bidrar til en god dialog mellom leder og medarbeider. Jeg sier i fra når jeg er uenig, men følger lojalt opp de beslutninger som tas.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema
Profilmanual