OFTE STILTE SPØRSMÅL RUNDT FAGSKOLE

Q&A

🔗 Hva er en fagskole?

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning, og er korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt.  Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer. Utdanningene som tilbys ved fagskoler legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet, og kalles «arbeidslivets utdanning». Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemstillinger. Gjennom studiene utvikler studentene evnen til å reflektere over sin egen praksis og øker sin bevissthet rundt yrkesutøvelsen. 

Hvem passer en fagskoleutdanning for?

En fagskole passer for deg som ønsker en praktisk og yrkesrettet utdanning på høyere nivå, men som ikke ønsker å ta en universitets- eller høyskolegrad.  

Målgruppen for fagskoleutdanning er for deg som har fullført videregående opplæring, men også for deg som kun har lang arbeidspraksis innenfor fagfeltet, og som ønsker en faglig fordypning innenfor et bestemt fagområde.  

Det er ulike krav til studieretning for de ulike fagskoleutdanningene. Se opptakskrav på utdanningen du ønsker å søke deg til. 

Hvilken grad gir en fagskole? Tittel?

Fagskoleutdanning på opptil et halvt års varighet (30 studiepoeng) kalles «fagskolestudium», fagskoleutdanning av ett til halvannet års varighet (60-90 studiepoeng) gir graden «fagskolegrad», og fagskoleutdanning av to års varighet eller mer (minimum 120 studiepoeng) gir graden «høyere fagskolegrad».  

 

🔗 Opptakskrav – Hvilke krav stilles det til forkunnskaper?

Opptakskravet til fagskoleutdanningene er fullført og bestått videregående opplæring jf. studieplanen for fagskoleutdanningen eller tilsvarende realkompetanse. Se «Formelt opptakskrav» og «Opptak på grunnlag av realkompetanse». 

Opptakskravet til utdanningene fremkommer også i utlysningene på nettsiden. 

Søkeren må være kvalifisert for fagskoleutdanningen for å kunne tas opp som student. 

Formelt opptakskrav

Norsk utdanning - Kravene er relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse, jf. studieplanen for fagskoleutdanningen. 
Krav til dokumentasjon: Fag-/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole, eller autorisasjon i relevante fag 
 

Nordisk utdanning – Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning i det aktuelle nordiske landet tilsvarende norsk fagskoleutdanning.  
Krav til dokumentasjon: Dokumentasjon tilsvarende et norsk vitnemål fra fullført videregående skole i det aktuelle Nordiske landet.  

Utdanning fra land utenfor Norden  
Utdanning fra land utenfor Norden skal være vurdert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) eller NOKUT før den kan vurderes ved opptak til fagskoleutdanningen. Mer informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning finner du på HKdir nettside – her.  
Krav til dokumentasjon: HKdir/NOKUT’s vurdering av utdanningen (godkjenningsvedtaket) vedlagt dokumentasjon av utdanningen oversatt av autorisert translatør.  
 
Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, som ikke har fått utdanningen godkjent av NOKUT eller som ikke har søkt utdanningen godkjent, kan ev. søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Se betingelser for opptak på grunnlag av realkompetanse og krav til dokumentasjon. 

Betinget opptak

om du skal avlegge fag-/svenneprøve eller eksamener innen relevante yrkesfag innen seks måneder etter studiestart og derfor ikke kan dokumentere bestått fag-/ svenneprøve eller vitnemål på yrkeskompetanse innen fastsatt frist for innsendelse av dokumentasjon, kan du søke betinget opptak. For å beholde studieplassen må du dokumentere at den praktiske prøven, ev. eksamenene, er bestått innen 6 måneder etter studiestart.  
Krav til dokumentasjon: for eksempel bekreftelse på godkjent oppmelding til fag-/svenneprøve, lærekontrakt hvor det kommer frem læretids slutt, ev. bekreftelse på oppmelding til eksamen eller annen dokumentasjon hvor det sannsynliggjøres at fag-/svenneprøve, ev. eksamener, skal avlegges innen fristen.
 
Oppfyller du kravet til realkompetanse, kan du isteden velge å søke opptak på dette grunnlaget. 

Opptak på grunnlag av realkompetanse
 • Søkere som er 23 år eller mer i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse med dokumentert kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse tilegnet uavhengig av læringsarena, gjennom formell, ikke formell og uformell læring som kan knyttes opp mot studiets krav til forkunnskaper og som kan vurderes å være likeverdig med det formelle opptakskravet. 
 • Formell læring er den vurdering som skjer i utdanningssystemet  
  Krav til dokumentasjon: Fag-/svennebrev, vitnemål/kompetansebevis på relevant utdanning, ev. autorisasjon. 
 • Ikke-formell læring fra strukturert opplæring gjennom kurs og andre tilbud som ikke inngår i utdanningssystemet.  
  Krav til dokumentasjon: Kursbevis eller annen dokumentasjon på relevant opplæringen hvor det kommer frem omfang og innhold i opplæringen. 
 • Uformell læring skjer gjennom livet på arenaer som ikke først og fremst er beregnet på strukturert læring og oppnås gjennom yrkespraksis, annet betalt arbeid, organisasjonsarbeid eller lignende. 
  Krav til dokumentasjon: Utfyllende arbeidsattest eller bekreftelse som angir start- og sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller pr uke/måned, stillingsbetegnelse og beskrivelse av arbeidet som er utført. Dokumentet må være undertegnet av bemyndiget person i bedriften/virksomheten og utstedt med virksomhetens logo eller stempel. 
 • Utdanning fra Høgskole/Universitet – Har du relevant høyere utdanning fra Norge/Norden eller fra land utenfor Norden (vurdert og godkjent av HK-dir/NOKUT) kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 
  Krav til dokumentasjon: Vitnemål og/eller autorisasjon.  
  For utdanning utenfor Norden stilles det krav om at utdanningen er oversatt av autorisert translatør og at utdanningen er vurdert og godkjent av HKdir/NOKUT, i tillegg må du dokumentere og dekke kravet til norskkunnskaper. 

CV godkjennes ikke som dokumentasjon på forkunnskaper. 

Hvordan vurderes realkompetansen?

Vurdering av realkompetanse gjøres på grunnlag av mottatt dokumentasjon.  
 
Dokumentasjon på formell, ikke formell og uformell læring måles opp mot kompetansemål på nivå 4 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og som angitt i de gjeldende læreplanene for relevante yrkesfag. Dette betyr at vi måler mottatt dokumentasjon på forkunnskaper opp mot kompetansemålene i relevante læreplaner på Vg3 nivå. 
 

 • Ved søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse til fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekstfagene må de samlede opparbeidende forkunnskapene utgjøre minimum 5 år, eller minimum 8700 timer relevant formell, ikke formell og uformell kompetanse for at forkunnskapene skal kunne vurderes som likeverdig med det formelle opptakskravet. Minimum 2 år av den samlede dokumentasjonen må være relevant og allsidig yrkespraksis*, jf. gjeldende læreplan for relevant yrkesfag, uavhengig av hvilken annen dokumentasjon som foreligger.  
  *Med relevant yrkespraksis menes arbeidsoppgaver innen fagfeltet hvor fagskoleutdanningen retter seg mot, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentre, aktivitetssentre, barnehager, skoler etc. Omsorgslønn, stell og pleie av slektninger/foresatte kan godkjennes der dette kan dokumenteres og beskrives godt i samarbeid med kommune/lege. 
  Ved dokumentasjon av relevant høyere utdanning fra høgskole/universitet (minimum bachelor), må det ikke dokumenteres ytterligere utover ev. å dekke norskkravet for minoritetsspråklige med utdanning fra land utenfor Norden, godkjent av HK-dir/NOKUT. 
   
 • Ved opptak til fagskoleutdanningen Coaching og relasjonsledelse – må de samlede opparbeidende forkunnskapene utgjøre minimum 8 års relevant formell, ikke formell og uformell kompetanse. Minimum 5 år av den samlede dokumentasjonen må være dokumentert yrkespraksis.  
 • Ved opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis – må de samlede opparbeidede forkunnskaper utgjøre minimum 5 års relevant formell, ikke formell og uformell kompetanse. Minimum 2 år av den samlede dokumentasjonen må være dokumentert yrkespraksis. 
Språkkrav - krav til norskkunnskaper - Hvorfor, og hvordan skal dette dokumenteres?

 Kravet om språkkunnskaper er stilt for at du skal klare å følge med i undervisningen, skrive oppgaver, delta i diskusjoner og generelt klare å fungere som student, både for din egen del, men også for dine medstudenter og for lærere/veiledere du skal ha på studiet.  

I Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) stilles det krav til dokumenterte språkkunnskaper i norsk av søkere med utdanning fra land utenfor Norden, og som tas opp til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse.  

Ved fagskoleutdanningene innen helse og oppvekst, hvor det formelle opptakskravet er relevant fagbrev/yrkesfag med vitnemål jf. studieplanen, stilles det krav om dokumenterte norskspråklige kunnskaper på minimum nivå B1 i alle delferdigheter (lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig kommunikasjon) jf. Europarådets referanserammeverk for språk 

Ved søknad til fagskoleutdanningene Utøvende lederskap i praksis og Coaching og relasjonsledelse, må søkere dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2 i alle delferdigheter.   

Kunnskaper i norsk dokumenteres med en av følgende prøver: 

 • Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring 
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene 
 • Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter  
 • Skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009  
 • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B1 i alle delferdigheter ved søknad til fagskoleutdanning innen helse og oppvekst og minimum nivå B2 i alle delferdigheter ved søknad til fagskoleutdanning innen merkantile fag. 

Det er forventet at minoritetsspråklige søkere som har tatt fag-/svennebrev som praksiskandidat eller som har oppnådd yrkeskompetanse gjennom realkompetansevurdering, har de samme norskspråklige ferdighetene som stilles til søkere med utdanning fra land utenfor Norden. 

Dokumentasjon på forkunnskaper må lastes opp til søknaden på «Min side»Dette gjør du enkelt under fanen «dokumenter» i venstremenyen. Tillatte formater er PDF og bildeformat JPG.  

Opptaksrutiner

Det er rullerende opptak til utdanningen. Dette betyr at du kan søke om plass helt frem til studiestart, forutsatt at det fortsatt er ledige plasser. Vi vurderer søknadene fortløpende. Søkere som oppfyller opptakskravet, blir rangert ut fra tidspunktet søkeren er vurdert kvalifisert. Opptak skjer når vi har nok kvalifiserte søkere til en klasse. Etter første opptak fortsetter vi å gjøre fortløpende opptak frem til studiestart, så langt det er ledige plasser.

Søknadsprossesen

Hvem kan søke studieplass?

Dersom du mener å ha forkunnskaper som tilfredsstille ett av opptakskravene til det aktuelle studiet og kan dokumentere dette, kan du søke om opptak. Du må kvalifisere til utdanningen for å få tilbud om studieplass.  

Dersom du søker til fagskoleutdanning innen helse eller oppvekst, men ikke klarer å fremskaffe din dokumentasjon på tidligere relevante utdanning, f.eks. pga. krig e.l., kan du søke om å ta en fagtest. I søknaden må det fremkomme hva slags utdanning du har og årsaken til at relevant dokumentasjon ikke kan fremskaffes. Minimumskravet for å ta fagtest er dokumentasjon på at krav om norskkunnskaper er oppfylt og at du kan dokumentere minimum 2 års relevant arbeidspraksis i 100 % stilling eller minimum 3480 timer i deltidsstilling. 

Hvordan er opptaksprosedyrene?

Vi har rullerende opptak. Dette betyr at du kan søke om plass helt frem til studiestart, forutsatt at det fortsatt er ledige plasser. Vi vurderer søknadene fortløpende. Søkere som oppfyller opptakskravet, blir rangert ut fra tidspunktet søkeren er vurdert kvalifisert. Opptak skjer når vi har nok kvalifiserte søkere til en klasse. Etter første opptak fortsetter vi å gjøre fortløpende opptak frem til studiestart, så langt det er ledige plasser. Det kan derfor være lurt å søke og laste opp rett dokumentasjon så fort som mulig.  

Tilbud om studieplass til kvalifiserte søkere sendes på melding via «Min side». Når det sendes ut melding via «Min side», vil du samtidig få SMS og e-post om at du har mottatt en melding på «Min side». Det er da viktig at du så snart som mulig og innen fristen logger inn på «Min side» og besvarer meldingen ved å takke JA eller NEI til studieplassen. 

Dersom du ikke har dokumentert å kvalifisere til utdanningen, vil vi sende deg en melding via «Min side» og etterspørre dokumentasjonen. Det er da viktig å få lastet opp dokumentasjon på forkunnskaper så fort som mulig. 
Søkere som ikke har dokumentert å være kvalifisert, vil avslag på søknaden. 

Hvor og hvordan søker jeg om studieplass?

Du søker studieplass via våre nettsider; https://utdanning.aofostfold.no/fagskole/ Finn utdanningen du ønsker å søke til og klikk «Meld interesse»Etter å ha meldt din interesse for emnet, søker du studieplass. Det er viktig å merke seg at når du melder din interesse for emnet, betyr det ikke at du har søkt. Du kan søke om studieplass etter at du har melder din interesse via våre takksider ved å trykke på «opprett min side». Du kommer da til et innloggingsbilde til vårt kursadministrasjonssystem Universum. Har du opprettet en profil tidligere, logger du inn med brukernavn og passord. Om du ikke tidligere har opprettet en profil, klikk på «Registrer deg nå» og følg anvisningen videre. 

Fyll ut søknadsskjema på «Min side» og last opp dokumenter på dine forkunnskaper som tilfredsstiller ett av opptakskravene. Hvis vi skal kunne behandle søknaden din, må du laste opp dokumentasjon på forkunnskaper, og det er viktig å huske at du må trykke på SEND INN SØKNAD for at din søknad skal bli behandlet. Søknaden er fullstendig først når dokumentasjon er lastet opp. Ved opptak til utdanningene vil søknader bli rangert ut fra tidspunktet hvor søkeren er vurdert som kvalifisert for utdanningen.

NB! I Fagskolen sender du en søknad for å uttrykke din interesse og kvalifikasjoner for opptak, mens påmeldingen skjer etter at søknaden er godkjent, og du bekrefter deltakelsen i det valgte studieprogrammet.  

Dersom du opplever utfordringer med å logge deg inn eller registrere deg kan du lese mer om dette Her! >>

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen framgår av utlysningen på vår nettside. Vi gjør oppmerksom på at det er rullerende opptak til utdanningen. Det kan derfor være lurt å søke og laste opp rett dokumentasjon så fort som mulig. 

Jeg har fått tilbud om opptak, hva gjør jeg nå?

Det er da viktig at du så snart som mulig og innen fristen svarer på tilbudet og takker JA eller NEI til studieplassen. Du svarer på tilbudet på melding via «min side». 

 • Jeg ønsker å takke JA til studieplassen  
  Om du har fått tilbud om studieplass må du på melding på «Min side» skrive «Jeg takker JA til studieplassen». Om du har fått tilbud på en fagskoleutdanning innen helse eller oppvekst må du også skrive på meldingen «Jeg er kjent med at det er krav om politiattest i utdanningen». For informasjon om politiattest; se punkt Krav til politiattest for helse- og oppvekstfagene. Husk å søke politiattest. 
  Når det nærmer seg studiestart, vil du på melding på «Min side» få informasjon om oppstarten og du vil få tilgang til læringsplattformen.  
 • NEI, jeg ønsker ikke studieplassen  
  Dersom du ikke ønsker å benytte deg av tilbudet om studieplass, er det viktig at du så snart som mulig og innen fristen svarer «Jeg takker NEI til studieplassen» på melding på «Min side», slik at tilbudet så raskt som mulig kan gå videre til neste kvalifiserte søker på ventelisten. 
Studiekontrakt

Når du takker ja til studieplass, inngås samtidig studiekontrakt. I studiekontrakten fremkommer bl.a. studentens rettigheter og plikter. 

Hva koster et fagskolestudium?

Studieavgift – studier som finansieres av det offentlige er gratis for studentene. Likevel må studenten betale semesteravgift og litteratur/skolebøker. Det offentlige dekker ikke lønn i praksistiden for studenter. På studier som ikke er offentlig finansiert, vil det stå oppgitt pris på studieavgiften på nettsiden. I tillegg tilkommer utgifter til semesteravgift og litteratur/skolebøker. 

Semesteravgift (refunderes ikke) – studenter som har takket ja til studieplass, vil motta faktura på semesteravgift til oppgitt e-postadresse. Semesteravgiftens beløp er oppgitt på nettsiden og utstedes for hele studietiden.  Dersom du avbryter studiet, refunderes ikke semesteravgiften. Dersom semesteravgift ikke betales innen fristen, kan du miste studieretten og studieplassen.  

Litteratur/skolebøker – Studenten kjøper selv litteratur/skolebøker. Ca. beløp for litteratur for hele studietiden er inntil kr. 6.000,-. 

Lånekassen

Kan jeg søke om støtte fra Lånekassen?  

Ja, som voksen kan du få lån og stipend fra Lånekassen. Det gjelder også om du jobber samtidig som du studerer. Dersom du jobber samtidig som du studerer, vil ikke dette påvirke hvor mye du får utbetalt, men det kan påvirke hvor mye av lånet som blir gjort om til stipend i etterkant.  

Kan man søke Lånekassen selv om fagskoleutdanningen er gratis?  

Ja

Hvordan søker jeg Lånekassen?  

Gå inn på www.lanekassen.no, velg Fagskoleutdanning og «gå til søknad».

Når kan jeg søke støtte fra Lånekassen?  

Du kan søke om støtte så fort du har fått tilbud om studieplass og har takket ja til denne. 

Kan man få negativt svar på søknaden til Lånekassen?  

Hvis du tidligere har fått støtte til utdanning som ikke er fullført eller bestått, (forsinkelse i utdanningen), kan dette gi avslag på søknaden. Har du forsinkelse på 60 stp eller mer mister du retten til å søke om støtte i Lånekassen. Unntak fra hovedregelen er om du har vært syk, fått barn, eller andre forhold som har vært årsak til forsinkelsen. Dette må i så fall dokumenteres med f.eks. en legeerklæring. Annen årsak til avslag på søknad kan være om man har misligholdt tidligere lån i Lånekassen, og hvor dette kan medføre avslag på din søknad. 

Hvordan er prosessen videre, når man har søkt Lånekassen?  

Lånekassen har ca. 6 ukers behandlingstid. Når søknaden er ferdigbehandlet, får du tilsendt et vedtaksbrev fra Lånekassen. Du må logge deg inn på lanekassen.no for å lese brevet. Vedtaket gir oversikt over hvor mye støtte du har fått innvilget, og begrunnelsen for dette. Skolestedet bekrefter deretter ditt oppmøte i undervisningen. Når ditt oppmøte er registrert tar det normalt et par dager før du har pengene på konto. 

Kan man få utbetalt penger fra Lånekassen før studiet har startet?

Nei, Du vil ikke få utbetalt noe penger fra Lånekassen før utdanningen har startet opp og skolestedet har registrert gyldig fremmøte. Dette gjelder for både høst- og vårsemesteret.  

Hvor lang tid tar det før jeg får utbetalt støtte fra Lånekassen?  

Det er ca. 6 ukers behandlingstid i Lånekassen. Når søknaden er ferdigbehandlet og skolestedet har registrert ditt oppmøte, tar det normalt et par virkedager før du har pengene på din konto. Det forutsetter at du har signert avtalen som du får tilsendt i eget brev. Du signerer med BankID. Du må også ha registrert gyldig kontonummer på «Dine sider». 

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på Lånekassens egne sider. Gå til www.lanekassen for mer informasjon! 

Andre finansieringsmuligheter

Stipend– er du organisert i et arbeidstakerforbund kan du søke utdanningsstipend til yrkesrettet kompetanseutvikling, slik som fagskoleutdanning. Sjekk ut hva som gjelder der du er organisert.  

Studiepoeng i høyere yrkefagelig utdanning 

Er studiepoeng i fagskoleutdanning/høyere yrkesfaglig utdanning det samme som studiepoeng i høgskoleutdanning?

Nei, studiepoeng i høyere yrkesfaglig utdanning er på et lavere nivå enn ved en høgskole eller et universitet. Dette framkommer av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Studiepoengene oppnådd ved en fagskoleutdanning kan derfor ikke integreres med studiepoeng gitt ved en høgskole/universitet. Likevel er det mange med høgskoleutdanning som velger å ta en fagskoleutdanning på bakgrunn av den praktiske tilnærmingen fagskoleutdanningene har til faget.

Kan fagskoleutdanningen brukes som en del av en høyere utdanning?

Nei, men dersom du har generell studiekompetanse og ønsker å søke deg til høgskole/universitet, vil du få 2 tilleggspoeng ved gjennomført 60 studiepoeng ved Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole).  
Ved fullført fagskoleutdanning av to års varighet (120 studiepoeng – høyere fagskolegrad) oppnår man generell studiekompetanse og kan søke seg videre til universitet eller høgskole uten å ha bestått fagene som inngår i generell studiekompetansefagene. Dersom du søker deg til høgskole-/universitetsstudier med spesielle opptakskrav, må du likevel dokumentere og tilfredsstille det spesielle opptakskravet. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter eller at du har bestått en opptaksprøve. Et eksempel til utdanning der det er spesielle opptakskrav er opptak til sykepleierutdanningen hvor det dokumenteres gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, generelt studiekompetansefag) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer, generelt studiekompetansefag). 
 
Våre fagskoleutdanninger er på 30-60 studiepoeng, og gjennomføres som deltidsstudier over ett til to år. Ved å ta 60 studiepoengs studie hos oss vil du oppnå å få 2 tilleggspoeng.

Du kan ikke benytte de 60 studiepoengene fra fagskoleutdanningen inn i en bachelorgrad. 

Hvordan foregår eksamen?

Eksamen innen  

 • Helse og oppvekstutdanningene består av en skriftlig fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema, som avsluttes med en individuell muntlig høring med utgangspunkt i oppgaven. 
 • Utøvende lederskap i praksis består av en avsluttende skriftlig prosjektoppgave med selvvalgt fordypningstema innen ledelsesfaget, som avsluttes med en individuell muntlig høring med utgangspunkt i oppgaven. 
 • Coaching og relasjonsledelse består i en selvvalgt skriftlig modelleringsoppgave innen coaching, som avsluttes med en individuell muntlig høring med utgangspunkt i oppgaven. 

Fordypningsoppgaven/prosjektoppgaven/modelleringsoppgaven skal skrives i løpet av en 8 ukers periode.  

Muntlig høring gjennomføres i fysisk eller digitalt, og kan gjennomføres utenom tidsrommet hvor undervisning har foregått. 

Får jeg vitnemål etter avsluttet utdanning?

Ja, ved fullført og bestått utdanning. 

Studietilbudene har ulike arbeidskrav.

 

Fagskoleutdanning innen helse og oppvekstfagene 

 • Emne 1 – 4: I hvert emne skrives det en emneoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. 
 • 350 timer praksis samt praksisrapport/prosjektoppgave etter gjennomført praksis. 
 • Obligatorisk skriftlig fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. 
 • Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven. 
   

Fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis 

 • Emne 1 – 4: Emneoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått I tillegg til 
  • Teoriquiz (emne 1) 
  • Kurset «HMS for ledere», som må være bestått (emne 1) 
  • Emnequiz (emne 2 og 3) 
 • Emne 5: Avsluttende prosjektoppgave med selvvalgt fordypningstema innen ledelsesfaget. 
 • Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i den avsluttende prosjektoppgaven. 
   

Fagskoleutdanningen Coaching og relasjonsledelse 

 • Emne 1 – 4: Emneoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått 
  I tillegg til 
  • Kurset «HMS for ledere» som må være bestått (emne 1). 
  • Coachinglogger (emne 3 og 4) 
 • Emne 5: Avslutningsoppgave med selvvalgt modelleringsoppgave innen coaching. 
 • Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i modelleringsoppgaven. 
Godskriving og fritak

Godskriving av emner – Dersom du har beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med minimum samme antall studiepoeng og hvor emnet oppfyller de faglige krav for emnet det søkes om godskriving for, kan du søke godskriving av emner. 

Fritak fra emner – Dersom du har annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse, kan du søke fritak for emner. Fritak kan også gis på grunnlag av realkompetanse. Fritak på grunnlag av realkompetanse baseres på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet (formell, ikke-formell og uformell kompetanse), samlet kan gi grunnlag for fritak for del av fagskoleutdanning. 

Hva kan det ikke søkes fritak for;

 • utdanning fra videregående opplæringsnivå 
 • fordypningsoppgave/avsluttende prosjektoppgave 
 • deler av et emne 
 • «Praksis» 

Når kan man søke godskriving/fritak og når er fristen for å søke? 
Du kan først søke godskriving eller fritak når du har fått tilbud om studieplass og har takket ja til plassen. 
Søknaden må være sendt via «Min side» i kursadministrasjonssystemet Universum, innen 1 måned etter studiestart og må inneholde nødvendig dokumentasjon.  

Krav til politiatest for helse- og oppvekstfagene 

Hvorfor kreves det politiattest?

Fagskoleloven med forskrift krever at studenter må levere politiattest på studieprogram hvor studenter, som en del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, kommer i kontakt med mindreårige, pasienter/klienter og andre sårbare grupper. Ved AOF Østfold Fagskolen gjelder dette fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekstfagene. 

Når og hvordan søker man politiattest?

Dersom du har fått tilbud om studieplass på en utdanning der det er krav om politiattest, skal politiattesten leveres til skolen 4 uker etter mottatt tilbud.  

Du må søke om politiattest umiddelbart etter at du har mottatt tilbud om studieplass hos oss. Du vil trenge en bekreftelse på formål når du skal søke om politiattest og du bruker tilbudsbrevet fra AOF Østfold Fagskolen til dette. Du kan lese mer om hvordan du søker politiattest på Politiet.no. 

Politiattest skal lastes opp på «Min side». AOF behandler politiattester i henhold til GDPR krav i lovverk og vil ikke beholde politiattesten etter kontroll og godkjenning. 

Hvilken politiattest skal jeg søke?

Type studie 

Type attest 

Studenter ved høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning som kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. 

Barneomsorgsattest, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd og fagskoleloven § 27 første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. 

Studenter ved høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning som skal ha praksisstudier eller klinisk undervisning i barnehage med krav om politiattest etter barnehageloven § 30.  

Barneomsorgsattest, jf. barnehageloven § 30 jf. politiregisterloven § 39 første ledd. 

Skal ha praksisstudier eller klinisk undervisning i statlig eller privat spesialisthelsetjenester med krav om politiattest etter helsepersonelloven § 20 a første ledd. 

Politiregisterloven § 39 første ledd. 

Studenter ved høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning som skal ha praksisstudier eller klinisk undervisning i statlig eller privat spesialisthelsetjenester med krav om politiattest etter helsepersonelloven § 20 a andre ledd. 

Begrenset uttømmende og utvidet politiattest, jf. helsepersonelloven § 20 a andre ledd. 

Studenter ved høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning som skal ha praksisstudier eller klinisk undervisning i den kommunale barneverntjeneste med krav om politiattest etter barnevernloven § 6-10 første ledd.

Barneomsorgsattest, jf. barnevernloven § 6-10 første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. 

Studenter ved høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning som skal ha praksisstudier eller klinisk undervisning i kommunale helse- og omsorgstjenester med krav om politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd. 

Begrenset. 
Kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter loven her, skal ved tilbud om stilling eller oppdrag kreve fremlagt politiattest fra personer som skal yte slike tjenester.  

 

Datamaskin/PC
 • En pålitelig datamaskin med tilstrekkelig ytelse er nødvendig. Datamaskiner eller bærbare PC-er må være egnet for videokonferanser og annen undervisning i sanntid. Vi anbefaler bruk av PC istedenfor Mac og Chromebook fordi det kan by på problemer med kompatibiliteten i bl.a. læringsplattformen vi bruker i utdanningen. Operativsystemet bør være oppdatert, og datamaskinen bør ha tilstrekkelig lagringsplass. 
 • Minimumskrav til teknisk utstyr: 
  • 64 bit operativsystem (Windows 10) 
  • 4 GB RAM 
  • Harddisk kapasitet er fra 128 GB 
Nettstudent

Hva betyr undervisning i sanntid? 

«Undervisning i sanntid» refererer til en undervisningsmetode der lærer og studenter er engasjert i læringsaktiviteter samtidig, men ikke nødvendigvis fysisk til stede på samme sted. 

Hvordan foregår undervisning i sanntid?  

Undervisning i sanntid i AOF Østfold fagskolen skjer gjennom læringsplattformen Acampus og i nettklasserommet BigBlueButton. Undervisning i sanntid innebære planlagte økter som forelesninger, diskusjoner, eller gruppearbeid. Dette gir strukturerte læringsmuligheter som krever at studenter er til stede på bestemte tidspunkter. Læreren kan gi umiddelbar tilbakemelding til studentene, og studentene kan også stille spørsmål og få svar umiddelbart. Å delta i undervisning i sanntid gir deg også muligheten til å samarbeide med og lære av dine medstudenter. Diskusjoner og gruppearbeid kan bidra til å styrke forståelsen og gi nye perspektiver og til at du får bedre forståelse av fagstoffet. Derfor er det viktig at studenten er tilstede, deltar aktivt og bidrar til et godt læringsmiljø.

Undervisning digitalt i sanntid stiller krav til teknisk utstyr som bl.a. PC med kamera og lyd. Se eget punkt om dette.  

Nettstudenter må i tillegg ha:
 • Webkamera  
 • Et integrert webkamera eller et eksternt webkamera av god kvalitet er viktig for videokonferanseaktiviteter, slik at lærer og studenter kan se hverandre i sanntid. 
 • Mikrofon eller hodetelefoner 
 • En innebygd mikrofon eller et eksternt mikrofonsett er nødvendig for å kunne kommunisere og delta i diskusjoner. Kvaliteten på lyden er viktig for å sikre tydelig kommunikasjon. 
 • Bruk av hodetelefoner kan bidra til å redusere støy og gi bedre lydkvalitet. Alternativt kan høyttalere brukes, men det er viktig å unngå ekko og forstyrrelser. 
 • Internettforbindelse  
 • En stabil og rask internettforbindelse er avgjørende for å sikre en jevn strømming av video og lyd. En kablet tilkobling anbefales ofte for bedre stabilitet, spesielt hvis det er tilgjengelig. 
 • Sjekk hvilke nettlesere som støttes av den valgte undervisningsplattformen. Vi anbefaler at nettleseren Chrome, benyttes. 
 • Skjerm 
 • En skjerm av tilstrekkelig størrelse kan være nyttig for å vise presentasjoner, delt skjerm eller andre læringsressurser samtidig som videostrømmen. 
Tilleggsutstyr (anbefales):
 • Minnepinne 
 • Datamus
Bruk av læringsplattform

Vi bruker læringsplattformen Acampus og alle våre studenter, enten de skal delta i stedsbasert klasseromsundervisning eller digital undervisning, får tilgang et digitalt klasserom i Acampus hvor alt relevant til studiet vil bli lagt ut, slik som undervisningsplaner, pensumliste, presentasjoner fra undervisning m.m. Her skal også alle oppgavebesvarelser leveres inn. 

Les mer om læringsplattformen Acampus her! >> 

Hvor mye tid må jeg sette av til studiet (undervisning og egenarbeid)

I tillegg til undervisningen, må studenten sette av tid til selvstudie og oppgaveskriving. Det er beregnet at studenter samlet må bruke ca. 10-15 timer pr uke på deltidsstudier, inkludert både forelesninger, selvstudium og andre studierelaterte aktiviteter. Det viktig at man rydder plass i hverdagen til å kunne delta i undervisningen, til selvstudie og oppgaveskriving. 

Er det obligatorisk fremmøte i undervisningen?

Ja, det er krav om minimum 75 % tilstedeværelse pr. emne for å få godkjent emnet. For å få godkjent emnet må du også ha bestått emneoppgaven og ev. andre arbeidskrav. 

Hva kreves for å få fremmøte?

Du får registrert fremmøte for den tiden du er til stede i undervisningen. 

Aktivitet i fysisk og digitalt klasserom – krav til dette

Det er forventet aktiv deltakelse fra studentene. For å få best mulig læringsutbytte er det viktig at studentene deltar aktivt i undervisningen ved å stille spørsmål, delta i diskusjoner, erfaringsdeling og samarbeide med de andre studentene. Aktiv deltakelse og engasjert studentgruppe skaper et positivt læringsmiljø. 

Hvordan er utdanningen tilrettelagt for personer i full jobb?

Fagskoleutdanningene går på deltid over et halvt til to år og kan kombineres med full jobb. Undervisningene foregår i hovedsak i sanntid 1 kveld/dag, pr uke (de helse- og omsorgsfaglige utdanningene har i tillegg undervisning hver 6. – 8. uke) og kan derfor kombineres med full jobb. Den totale arbeidsmengden til studenter som går et deltidsstudium er beregnet gjennomsnittlig til totalt ca. 10-15 timer i uken. Dette betyr at studentene, i tillegg til undervisningen, må regne med tid til selvstudie og oppgavebesvarelser. 

Hvor kjøper jeg bøker?

Bøkene kan du bestille i bokhandelen 

Får jeg emnebevis hvis jeg avbryter utdanningen?

Ja, du får emnebevis for de emnene du har fullført og bestått. 

Er det praksis i fagskolene?

Det er praksis i alle våre fagskoleutdanninger på helse- og oppvekstfagene. Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og er en viktig for å oppnå videreutdanningenes målsetting. Det er viktig at praksisplassen er relevant for fagskoleutdanningens innhold. Praksistiden vil til sammen utgjøre 350 timer (inkl. veiledning fra fagskolen) og gjennomføres parallelt med undervisning i emne 3 og 4. Praksis er satt til 10 uker, som kan tilrettelegges over 12 – 15 uker ved behov for at læringsutbyttene skal kunne oppnås. 
Det må også finnes en praksisveileder med relevant fagbakgrunn for fagskoleutdanningen på praksisstedet, som kan veilede deg i utviklingsarbeidet. 

Den gjennomførte praksisen avsluttes med en praksisrapport/prosjektoppgave. 

Krav til veileders kompetanse på praksisstedet: 

Minimum relevant utdanning på fagskolenivå, samt å ha kompetanse til å vurdere studentens innsats i praksis. 

Er praksis lønnet?
Bedrifter/virksomheter kan ha egne retningslinjer for å håndtere lønn under praksis. Dette kan variere fra virksomhet til virksomhet. De fleste virksomheter gir full lønn til ansatte som gjennomfører praksis på egen arbeidsplass, mens andre kan tilby redusert lønn eller ingen lønn i det hele tatt. Dette må avklares med arbeidsgiver. 

Gjennomføres praksis på annen arbeidsplass, er praksis ulønnet. 

Følger fagskolen offentlig skoles ferier og fridager?

Vi følger skoleruten til Østfold.

Hvor finner jeg undervisningsplaner, pensumlister osv.

Dette finner du i klasserommet på læringsplattformen Acampus.