Norskkurs

Vi tilbyr norskkurs fra A1 – B2 nivå.

Våre tilbud
English text

We offer Norwegian courses from beginner A1 to higher intermediate level B2.

Be aware that in Norway you must be able to document Norwegian skills at level B1, orally and in writing befor you can start other education at AOF Østfold

Our Norwegian courses will prepare you to take the Norwegian test.

Beginners level A1 (A1 step 1 og A1 step 2)

These courses are for adults with little or no prior knowledge of Norwegian who will learn the written and spoken language.
These beginner courses will give participants a systematic and step by step introduction to Norwegian vocabulary and structure of the language. It will also give you an insight into social studies.
This is taught by working with various topics such as, personal relationships, everyday language, Norwegian society and working life.
Key topics of the course will be Words, Expressions, Dialogues and Basic Grammar.

Beginners level A2

This course is for you who have completed the beginner level A1, or for you who alreadt know some Norwegian. This course will strengthen and develpo your basic Norwegian skills.

In this course we will work on various topics such as, personal relationships, everyday language and Norwegian society and working life. We will work on how to use the language actively in everyday life.

The main themes for the courses will be words, expressions, dialogues, and basic grammar.

Intermediate B1 (B1 step 1 og B1 step 2)

This courses is for those who have completed the beginner level A1 and A2, or for those that already have basic knowledge of tne Norwegian language. Thise courses goes deeper and more advanced into grammar, and exercises in written Norwegian.

In spoken Norwegian we work with pronunciation and language structure by using different listening samples.

In Norwegian writing, we will use a variety of texts, and give many different assignments. The participants will work with topics that give them better knowledge of Norwegian society and greater linguistic security.

At this level (B1 step 2) the participants will continue establish a working knowledge of Norwegian grammar. We continue to speak and write Norwegian and you learn more about Norwegian history, culture and society.

Higher Intermediate B2 (B2 step 1 and B2 step 2)

This courses is for those who have completed the beginners level and intermediate level, or those who have have been through similar teaching.

This courses deals with more advanced grammar and practice in written Norwegian. In the spoken Norwegian we are working with pronunciation, language structure and listening samples of different kinds.

B2 step 2 deals with varied texts and many different tasks, the course participants will work on topics that give them better knowledge of Norwegian society and greater linguistic security. The text books contain factual and narrative texts, fonts of fiction, suggestions for discussions and conversations.

Vi tilbyr norskkurs fra A1 – B2 nivå

Våre norskkurs skal gjøre deg rustet til å ta Norsktesten.
Vi gjør oppmerksom på at du må kunne dokumentere norskkunnskaper på B1 nivå muntlig og skriftlig før du kan starte på andre utdanninger hos oss.

Nivåbeskrivelser av våre norskkurs

Nybegynner A1 (A1 trinn 1 og A1 trinn 2)

Disse nybegynnerkursene er for voksne med lite, eller ingen forkunnskaper i norsk.

Kursene vil gi deltakerne en systematisk og trinnvis introduksjon til norsk ordforråd, språkstruktur og samfunnsfag. Dette læres ved å jobbe med ulike temaer som personlige forhold, hverdagsspråk, norsk samfunn og arbeidsliv. Hovedtemaene for kursene vil være ord, uttrykk, dialoger og grunnleggende grammatikk.

Nybegynner A2

Dette kurset er for deg som har fullført nybegynner A1, eller for deg som kan noe norsk fra før. Dette kurset vil styrke og utvikle dine grunnleggende norskkunnskaper.

I dette kurset jobbes det med ulike temaer som personlige forhold, hverdagsspråk, norsk samfunn og arbeidsliv. Vi jobber med hvordan du skal bruke språket aktivt i hverdagen.
Hovedtemaene for kursene vil være ord, uttrykk, dialoger og grunnleggende grammatikk.

Mellomnivå B1 (B1 trinn 1 og B1 trinn 2)

Disse kursene er for de som har fullført nybegynnernivå A1 og A2, eller for deg som allerede har grunnleggende kunnskaper i det norske språket. Kursene går dypere og mer avansert inn i grammatikk og øvelser på norsk.

I norsk muntlig jobbes det med uttale og språkstruktur ved hjelp av forskjellige lytteeksempler.

I norsk skriftlig vil vi bruke en rekke tekster, og gi mange forskjellige oppgaver. Deltagerne skal arbeide med temaer som gir dem bedre kunnskap om det norske samfunnet og større språklig sikkerhet.

På dette nivået (B1 trinn 2) vil deltakerne fortsette å etablere arbeidskunnskap om norsk grammatikk. Vi fortsetter å snakke og skrive norsk, og du lærer mer om norsk historie, kultur og samfunn.

Høyere mellomnivå B2 (B2 trinn 1 og B2 trinn 2)

Disse kurset er for de som har fullført nybegynnernivå og mellomnivå, eller de som har vært gjennom lignende undervisning. Kursene tar for seg mer avansert grammatikk, og praksis i skriftlig norsk.

På norsk snakkes det om uttale, språkstruktur og lytteeksempler av forskjellige slag.

B2 trinn 2, tar for seg varierte tekster og mange forskjellige oppgaver, kursdeltakerne vil arbeide med temaer som gir dem bedre kunnskap om det norske samfunnet og større språklig sikkerhet. Tekstbøkene inneholder faktiske og fortellende tekster, skjønnlitterære skrifter, forslag til diskusjoner og samtaler.