Undersøkelses- og opplysningsplikt

Les mer

Studenten plikter å sette seg inn i gjeldende krav og vilkår om høyere yrkesfaglig utdanning gjeldende i lov og forskrifter, studieplaner og de spesifikke bestemmelsene som gjelder det studietilbudet studenten følger. Kravene nedenfor er regulert i forskrift for AOF Østfold Fagskolen, § 1-8 Studentens ansvar og undersøkelsesplikt.

Studenten plikter skriftlig å underrette fagskolen om navne- og adresseendringer. Navneendring må dokumenteres. All post fra fagskolen blir sendt til digital postkasse. Dersom studenten har reservert seg mot digital post, sendes posten til studentens folkeregistrerte adresse. Unnlatt oppdatering av adresse og telefonnummer innebærer at studenten må bære risikoen for at underretninger fra fagskolen ikke mottas, eller ikke mottas i tide.

Studenten skal til enhver tid holde seg orientert om meldinger og bestemmelser som blir gitt fra fagskolen. De vanligste informasjonskanalene er studiestedets læringsplattform, e-post og fagskolens hjemmeside, dette i tillegg til all informasjon formidlet i klasserom, både stedbasert og nettbasert.

Studenter som er tatt opp ved betalingspliktige utdanningstilbud, må overholde betalingsfrister. Ved manglende betaling av fakturert studiekostnad følges fagskolens rutiner for varsling og inndrivelse.

Informasjon om studiekostnad finner du her.

Hovedregelen er at aksept av studieplass også medfører aksept av avgifter. Disse er ikke refunderbare.

Fritak og/eller reduksjon for/av betalingsplikt forutsetter at studiestedet har mottatt avmelding av tildelt studieplass innen de angitte frister i studiekontrakten. Dette skal gjøres av søkeren ved avmelding med henvendelse direkte til studiestedet, eller gjennom fagskolens studieadministrative system.  

Alle studenter ved fagskolen har tilgang til-, og må bruke skolens læringsplattform, samt egen e-postadresse som bl.a. benyttes til viktig studentinformasjon fra fagskolen. Studenter som velger å videresende e-posten til en annen adresse enn oppgitt e-post, plikter selv å sørge for at e-post kan bli mottatt av denne e-postadressen, og må selv bære risikoen for at underretning fra fagskolen eventuelt ikke mottas.

Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører fagskolen, eventuelt fra de(n) fagskolen har avtale med, må ikke forekomme uten skriftlig samtykke fra fagskolen.

Studenten plikter å varsle uten ugrunnet opphold om kritikkverdige forhold i henhold til krav om læringsmiljø, jf. § 15 i fagskoleloven. Informasjon (Se artikkel om Studentmedvirkning) om slik varsling er tilgjengelig i fagskolens læringsplattform og på skolens hjemmesider.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema