Studie- og kurstilbud    Næring og arbeidsliv 

Kompetansepluss Arbeid og Frivillighet

Har du, eller din arbeidsplass behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter? AOF Østfold er godkjent tilbyder av ordningen!

Kontakt oss Les mer

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Positive erfaringer på din arbeidsplass / bedrift / frivillighet:

 • færre feil og mindre svinn
 • bedre rapportering
 • bedre forståelse av instrukser/rutiner
 • mer selvgående og motiverte ansatte
 • mer effektiv og bedre kundeservice
 • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev

Søknadsfristene for påfølgende års tildelinger er normalt på høsten (Nov/des). Meld din interesse til oss, og vi vil ta kontakt for en nærmere samtale.

AOF Østfold hjelper deg med:

 • Søknadsskriving
 • Tilpasning av undervisningen til deres behov
 • Kartlegging av deltagere
 • Undervisning, veiledere og læremateriell
 • Prosjektledelse og gjennomføring

Vi har lang erfaring innenfor Kompetansepluss. Siden 2006 har mer enn 100 virksomheter med over 3000 medarbeidere gjennomført opplæring i samarbeid med AOF Østfold . Alt finansiert gjennom ordningene til Kompetanse Norge.

Mer om ordningen:

Manglende grunnleggende ferdigheter i Norge
 • 400 000 voksne i Norge har svake grunnleggende ferdigheter i lesing
 • 480 000 voksne i Norge har svake grunnleggende ferdigheter i regning (tallforståelse)
 • 800 000 voksne i Norge har svake grunnleggende ikt-ferdigheter (problemløsning med ikt)

Kilde: PIAAC 1– internasjonal undersøkelse om voksnes ferdigheter

Hva er grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. De endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet, og særlig digitaliseringen fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på. Grunnleggende ferdigheter er også en del av kompetansene for det 21. århundret.

Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving

Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing gir innsikt i andres erfaringer, meninger, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted. Lesing av tekst på papir og digitalt er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også illustrasjoner, symboler eller andre uttrykksmåter. Kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer tekster og deres funksjon, er en viktig del av lesing.

Å kunne skrive vil si å kunne ytre seg forståelig og på en hensiktsmessig måte om ulike emner og å kommunisere med andre. Skriving er også et redskap for å utvikle egne tanker og egen læring. For å kunne skrive forståelig og hensiktsmessig må ulike delferdigheter utvikles og samordnes. Dette innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset innholdet og formålet med skrivingen.

Utviklingen av skriveferdigheter gjør det mulig å gå inn i ulike skriveroller i kunnskapssamfunnet. Å utvikle skriveferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Les mer her!

Grunnleggende ferdigheter i regning

Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer. Det innebærer å gjenkjenne regning i ulike kontekster, stille spørsmål av matematisk karakter, velge holdbare metoder når problemene skal løses, være i stand til å gjennomføre dem og tolke gyldigheten og rekkevidden av resultatene. Videre innebærer det å kunne gå tilbake i prosessen for å gjøre nye valg. Å kunne regne innebærer å kommunisere og argumentere for valg som er foretatt ved å tolke konteksten og arbeide med problemstillingen fram til en ferdig løsning.

Å kunne regne er nødvendig for å kunne ta stilling til samfunnsspørsmål på en reflektert og kritisk måte ved å forstå sammenhenger og vurdere fakta. Videre er det en viktig forutsetning for egen utvikling og for å ta hensiktsmessige avgjørelser på en rekke områder i eget arbeids- og dagligliv.

Les mer her!

Grunnleggende ferdigheter i digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft.

Les mer her!

Grunnleggende ferdigheter i muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale. Det betyr å mestre ulike språklige handlinger og å samordne verbale og andre delferdigheter. Det betyr videre å kunne lytte til andre og gi respons og være bevisst på mottakeren når en taler selv.

Muntlige ferdigheter er en forutsetning for utforskende samtaler der vi skaper og deler kunnskap med hverandre.

Muntlige ferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv på en reflektert og kritisk måte.

Les mer her!

Hvem kan søke om tilskudd fra Kompetansepluss arbeid?

En søknad til Kompetansepluss arbeid skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder, minst én etterspørrerbedrift, og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til:

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, for eksempel tiltak gjennom Nav
 • fagopplæring og lærlinger
 • opplæring i bedriftsinterne systemer og -utstyr
 • opplæring organisert som selvstudium
 • Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Har du spørsmål om Kompetansepluss ordningen?

Kontakt oss

Kontakt oss

Personvernerklæring(Påkrevd)
Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.