Studie- og kurstilbud    Fagskole 

Utøvende lederskap i praksis

 Fagskoleutdanningen er GRATIS og gir 30 studiepoeng. 
Søk her Les mer

Er du, eller ønsker du å bli leder, men mangler innsikt og gode verktøy for lederrollen?

Fagskoleutdanningen utøvende lederskap i praksis er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bli en leder/mellomleder, eller for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll.

Hvorfor fagskoleutdanningen utøvende lederskap i praksis?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet forøvrig. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskole Utøvende lederskap i praksis gir en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder.

Kursinnhold

Emne 1: Lederskap og forutsetninger for endring

a) Fra posisjon til relasjon
b) Styrkebasert ledelse & relasjonsledelse
c) Kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger
d) Organisasjonskultur og endring
e) Emosjonell modenhet, konflikthåndtering og personlig utvikling
f) HMS for ledere

Emne 2: Grunnelementer i ledelsesfaget

a) Offentlig økonomi
b) Organisasjon og ledelse
c) Omdømmebygging
d) Samfunnsfaglige emner

Emne 3: LEAN og implementering

a) Grunnleggende innføring i LEAN og arbeidsmetoder
b) LEAN-Spillet
c) LEAN i et HMS og lønnsomhetsperspektiv
d) Det kontinuerlige forbedringsarbeidet

Emne 4: Strategi, samspill og scenarieutvikling

a) Prinsipper for strategisk dialog og forankring
b) Visualisering av fremtid – scenarieutvikling og hvordan dette påvirker endringskompetanse og strategisk responsevne
c) Metode for utvikling av strategisk plan – HO SHIN

Emne 5: Prosjektoppgave

Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen ledelsesfaget. Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis

Opptakskrav

Formelle opptakskrav:
Fullført og bestått videregående opplæring. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.480 timer).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse:
Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.
Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning, som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaks­grunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk fagskoleutdanning. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.480 timer).

Søkere med utdanning utenfor Norden kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse og må ha søkt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere NOKUT) om godkjenning av utdanningen og må legge ved godkjenningsvedtaket til søknaden. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.480 timer).

Søkere som tas opp til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse og med utdanning fra land utenfor Norden, kreves det også dokumenterte språkkunnskaper på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. Europarådets referanserammeverk for språk.

 

Rullerende opptak

Det er rullende opptak til utdanningen. Dette betyr at det kan søkes på skolens utdanninger helt frem til studiestart, så fremt det er ledige studieplasser. Mottatte søknader blir vurdert fortløpende. Alle søkere som tilfredsstiller ett av opptakskravene, enten de tilfredsstiller det formelle opptakskravet eller har likeverdig realkompetanse, prioriteres søknadene ut fra tidspunktet søkeren har dokumentert å tilfredsstille ett av opptakskravene. For å sikre seg studieplass, er det viktig at dokumentasjon på forkunnskaper jf. opptakskravet vedlegges søknaden når du søker studieplass eller lastes opp til «min side» snarest etter at søknad er sendt.

Læringsmål
Etter endt utdanning skal studentene ha oppnådd følgende overordnet :
 
Læringsutbytte:
 • Har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag, teoretisk plattform, verdier og lovverk innenfor ledelsesfaget.
 • Har kunnskap om økonomistyring, personalledelse, markedsføringsledelse.
 • Har kunnskap om hva lederskap innebærer
 • Har kunnskap om ulike kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger
 • Har kunnskap om hva som påvirker organisasjonskultur og forutsetninger forendring
 • Har kunnskap og innsikt i ledelsens rolle i forhold til overordnet strategisk utvikling
 • Studenten har kunnskap LEAN som metode og historisk bakgrunn for filosofien 
Ferdigheter      
 • Kan bidra til ledelse og drift på en mest mulig effektiv, økonomisk og sikker måte, og reflektere over egen faglig utøvelse.
 • Kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg.
 • Kan forklare de grunnleggende byggesteinene i relasjons- og styrkebasert ledelse     
 • Kan forklare og anvende dialog som lederverktøy
 • Kan anvende kunnskaper om fagområdet til å vurdere og forstå problemstillinger knyttet til strategiutvikling og samspill og ledelse
 • Kan anvende ulike verktøy innenfor LEAN Generelle kompetanse
 

Generell kompetanse:

 • Kan identifisere og bidra til organisatoriske, driftsmessige, markedsmessige og etiske utfordringer og dilemmaer.
 • Kan utføre lederrollen i tråd prinsipper for HMS
 • Kan arbeide tverrfaglig
 • Kan identifisere kulturelle strukturer i en organisasjon
 • Kan anvende kunnskap om samspill mellom mennesker i forbindelse med endrings og utviklingsprosesser
 • Kan identifisere og vurdere ulike (etiske) problemstillinger og dilemmaer som kan oppstå i samarbeid med andre
 • Kan vurdere LEAN som metode opp mot andre metodeverktøy for å bidra til det  Kontinuerlige forbedringsarbeidet
Gjennomføring

I studiet legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger som rollespill, øvelser, samtalegrupper, diskusjoner, oppgaveseminar, veiledede grupper, e-læring og forelesninger. Det opprettes basisgrupper, hvor studentene samarbeider med medstudenter. Arbeid fra gruppene vil kunne bli presentert i plenum. Det gis veiledning i gruppene og det er faglærer som har veiledningsrollen. 

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke.

Tilstedeværelse

Det er tilstedeværelsesplikt og krav om minimum 75% tilstedeværelse pr. emne.

Vitnemål

Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 30 studiepoeng.

Kurspris

Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

 • Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 3000,-
 • Studenten betaler selv semesteravgift på kr. 650,-

NB! Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Kursinfo

Kursid: 504833

Søk her

For å søke på studier i AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc. 

Om du opplever problemer kan du kontakte oss på telefon 69 13 04 10.

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».