Studie- og kurstilbud    Fagskole 

Utøvende lederskap i praksis

Fagskoleemnene er GRATIS og utgir 14 studiepoeng
Søk her Les mer

AOF Østfold har opprettet en kortversjon av studiet Utøvende lederskap i praksis til å markedsføre et av våre mange tilbud innen kurs – og kompetanseheving. Studiet som består av emne 1 og 2 er derfor gratis for ansatte i bedrifter tilknyttet Sarpsborg Næringsforening, og som fyller opptakskravene til studiet.

Denne utdanningen er for deg som er, eller som ønsker å bli leder men mangler innsikt og gode verktøy for lederrollen.

Relasjons- og styrkebasert ledelse
Dette er introduksjonsemnene i studiet, og retter søkelyset på lederrollens utøvelse, og hvordan en som leder adresserer og håndterer sine relasjoner til sine medarbeidere. Relasjonsledelse er en menneskeorientert ledelsesteori og bygger på et humanistisk menneskesyn, og handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog, og hvor den styrkebaserte delen samtidig handler om å skape følelse av mestring og motivasjon. Med andre ord setter en søkelyset på egen relasjonskompetanse og hvordan en kan utvikle denne. 

Vi ser også at samfunns- og næringslivsutviklingen fører med seg utvikling og endring på mange områder. Derfor ønsker vi å utfordre det at et tradisjonelt fokus på og arbeid med arbeidsmiljø ikke lengre bare dreier seg om å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Dette da viktige faktorer som konflikthåndtering, endringsprosesser, arbeidstidsplanlegging, medvirkning, omorganisering, ledelse, stress, utbrenthet og mestring aktualiseres i stadig sterkere grad. Helhetstenking står stadig mer sentralt og derfor blir Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) et sentralt begrep i enhver framtidsrettet virksomhet.

Ledelse, økonomi og markedsføring
Dette er grunnleggende temaer i generell ledelsesforståelse. Emnene har stor bredde innen fagområder som i høy grad er viktige i alle bransjer. Det er derfor naturlig at det søkes tverrfaglighet hvor det fokuseres på faglig ledelse og dette i forhold til relasjonsledelse. Emnet har relasjon til kompetansekravene for å søke om mesterbrev etter mesterbrevordningen, og innen andre fagskoleutdanninger går dette under betegnelsen LØM-fagene. Her berører vi ulike ledelsesteorier og strukturer, lovverk, økonomiforståelse, kommunikasjon og markedsføring – internt som eksternt.

Krav til forkunnskaper
Studiet passer for deltagere som er yrkesaktive, og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet. Dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis kreves fullført og bestått videregående opplæring fra yrkesfaglig studieretning. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.360 timer).
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.

NB! Søkere med fremmedspråklig bakgrunn som tas opp på bakgrunn av          realkompetanse må ha norskkunnskaper på norsk B2 nivå. 

Emnebevis
Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få emnebevis på emne 1 og emne 2

Kursvarighet
Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 4 mnd. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke.

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Kursinnhold

Emne 1: Lederskap og forutsetninger for endring

Dette emne tar blant annet for seg:

 • styrkebasert ledelse og relasjonsledelse
 • fra posisjon til relasjon
 • tilbakemelding og forventning
 • konflikthåndtering og personlig utvikling
 • emosjonell modenhet
 • HMS for ledere.
 • Dette emne tar også for seg innføring i studiet og studieteknikk.
Emne 2: Grunnelementer i ledelsesfaget og samfunnsfaglige emner

Dette emne tar blant annet for seg:

 • grunnleggende om økonomi og styring
 • organisasjon og ledelse
 • kommunikasjon og markedsføring
 • samfunnsfaglige emner

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Kursinfo

Kursid: 504293

Søk her