Studie- og kurstilbud    Fagskole 

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanningen er GRATIS og gir 60 studiepoeng.

Søk her Les mer

Ønsker du mer kompetanse innen kreftomsorg og lindrende pleie?

Gjennom denne utdanningen vil du lære om de ulike typene av kreft, hvordan de behandles, og hvordan man kan bidra til å lindre plagene som kan være en følge av sykdommen. Du vil også få muligheten til å fordype deg i emner som smertebehandling, lindrende omsorg, samtaler med pasienter og pårørende, og mye mer.

I tillegg til faglig påfyll, vil fagskolen innen kreftomsorg og lindrende pleie også være en mulighet for personlig vekst. Du vil få muligheten til å reflektere over egen rolle som helsearbeider, og hvordan du kan bidra til å gjøre en forskjell for mennesker som er rammet av en alvorlig sykdom.

Alt i alt vil utdanningen innen kreftomsorg og lindrende pleie være en svært givende opplevelse.

Søk i dag og ta steget mot en spennende karriere innen helse- og omsorgssektoren!

Hvem passer utdanningen for?

Fagskoleutdanningen kreftomsorg og lindrede pleie passer for deg som har fagbrev som omsorgsarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier eller aktivitør.  Utdanningen passer spesielt for deg som vil lære om kreftomsorg og lindrende pleie, og som ønsker mer kompetanse på å gi omsorg i livets siste fase.

NB! Ansatte med høyere helsefaglig utdanning kan også søke om studieplass, men må være oppmerksomme på at de studiepoengene de får ved å ta en fagskole ikke kan integreres med studiepoeng oppnådd ved høgskole eller universitet. Det er likevel mange med høyere utdanning som ønsker å studere ved en fagskole på grunn av den praktiske tilnærmingen til fagene.

Søkere kan også tas inn på bakgrunn av relevant realkompetanse.

Krav til forkunnskaper:

Fagskoler er høyere yrkesfaglig utdanning og primært beregnet på fagarbeidere eller assistenter med lang arbeidserfaring innen sektoren.

 Opptakskrav for studiet er samtidig:

Formelt opptakskrav

For opptak til ovennevnte fagskoleutdanning kreves dokumentert fullført og bestått yrkeskompetanse i ett av følgende yrkesfag, og skal dokumenteres med;
fagbrev i helsearbeiderfaget, omsorgsarbeider, portørfaget, ambulansearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, aktivitørfaget (ev. fullført og bestått treårig yrkesfaglig opplæring med vitnemål fra utdanning før Reform 94), vitnemål som helsesekretær eller hjelpepleier (ev. med tildelt tittel «offentlig godkjent hjelpepleier» fra utdanning før Reform 94).

Ev. dokumentasjon på autorisasjon i ovennevnte yrkesfag er også gyldig dokumentasjon på forkunnskaper.

Betinget opptak

Søkere som skal opp til praktisk prøve (fagprøve) i et av de ovenstående fagene innen 6 måneder etter studiestart kan også søke studieplass og kan tas inn på betinget opptak. For å beholde studieplassen må studenten dokumentere at den praktiske prøven er bestått.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
 • Søkere som fyller 23 år eller mer i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse med dokumentert kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse tilegnet uavhengig av læringsarena, gjennom formell, ikke-formell og uformell læring som kan knyttes opp mot studiets krav til forkunnskaper.
 • Vurdering av realkompetanse gjøres på grunnlag av mottatt dokumentasjon, slik som f.eks. kompetansebevis/vitnemål fra annen relevant formell læring gjennom utdanningssystemet, kursbevis og andre tilbud som ikke inngår i utdanningssystemet (ikke formell), utfyllende attest over relevant yrkespraksis, relevant ubetalt arbeid, relevant organisasjonsarbeid eller lignende (uformell).
 • Der søkeren ikke kan dokumentere deler av sine opparbeidede forkunnskaper og når slik dokumentasjon ikke kan framskaffes, kan det legges til rette for synliggjøring av søkerens forkunnskaper ved gjennomføring av en fagtest hvor søkeren blir kartlagt mot en av de gjeldende læreplanene for relevante yrkesfag. Fagtest kan også benyttes i tilfeller der administrasjonen er i tvil om mottatt dokumentasjon på realkompetanse kan sidestilles med det formelle opptakskravet.
 • Realkompetansen blir vurdert opp mot det formelle opptakskravet og kompetansemål på nivå 4 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) som angitt i de gjeldende læreplanene for relevante yrkesfag.
 • Orientering til de som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene med grunnlag i vitnemål for bestått fagskoleutdanning. 
Norskkunnskaper

Søkere med minoritetsspråklig bakgrunn, fra land utenfor Norden og som tas opp til studiet på grunnlag av realkompetanse, må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B1 i alle delferdigheter jf. Europarådets referanserammeverk for språk.

Praktisk informasjon

Kursvarighet: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium fra mars 23 til nov 24. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. 

Kurset gjennomføres 1 dag i uken i klasserom, men kan følges digitalt i sanntid om du bor langt unna.

Tilstedeværelse: Det er tilstedeværelsesplikt og krav om minimum 75% tilstedeværelse pr. emne.

Vitnemål: Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 60 studiepoeng.

Kurspris: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

 • Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 6000,-
 • Studenten betaler selv semesteravgift på kr. 250,- pr. semester. (Totalt kr. 1000,-)

Politiattest: Utdanningen krever politiattest. 

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

NB! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

Gjennomføring

Arbeidsformer

Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder. Denne gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte læringsformer. Utdanningen legger derfor vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studentene, og skal være nært til studentenes egne erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet, utfordringene i arbeidslivet og sentral teori. Arbeidsformene skal være med på å støtte studentenes egne initiativ, og tilrettelegges slik at studentene utvikler evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk yrkesutøvelse, samt økt forståelse og respekt for andres fagfelt. Videre skal arbeidsformene som benyttes bidra til å styrke studentenes motivasjon for egen videreutdanning, samt bidra til at studentene opplever nytte og gjensidighet gjennom faglig samarbeid. Fagskoleutdanningen bygger på grunnutdanning fra videregående opplæring for helse- og sosialpersonell. I studiet legges det vekt på vekselvirkning mellom teoretiske studier og praksisstudier for å synliggjøre det gjensidige avhengighetsforholdet mellom disse kunnskapstypene. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Ansvar for egen læring

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er at studentene har ansvar for egen læring. Dette innebærer at studenten viser initiativ, tar ansvar for et felles læringsmiljø, og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Fagansvarlig sin rolle blir i større grad å tilrettelegge for læring og støtte/veilede studentene i læreprosessen. Ansvar for egen læring stiller krav til studenten om bevissthet i forhold til læreprosesser og egne læringsbehov. Det er ikke synonymt med selvstudium. Ansvar for egen læring som pedagogisk prinsipp innebærer i langt større grad aktiv samhandling med andre aktører i læringsmiljøet for å kunne hente ut og nyttiggjøre seg læringspotensialet.

Læringsplattformen A-campus

Som et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning vil studentene gis tilgang til å kunne benytte Acampus som en læringsplattform. Studentene vil få tilgang til og tilbud om opplæring i Acampus. Acampus er et enkelt og oversiktlig kommunikasjons- og oppfølgingsverktøy. På Acampus vil faglærer legge ut timeplaner, semesteroversikt, fagstoff, arbeidsoppgaver og henvisninger til aktuelle lenker. Acampus gjør det også enkelt for studentene å opprettholde kontakt med administrasjon, faglærer og medstudenter.

Kursinnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.
Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer

Dette emne tar blant annet for seg:

 • I dette emne skal studenten få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose. Studenten skal vite hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familie og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Studenten vil også få kunnskap om senskader som følge av kreftbehandling. Emnet gir også kompetanse om risikofaktorer og forebyggende arbeid da levevaner og kreftforekomst har en sammenheng. Det er viktig med helhetlig tenking innen kreftomsorgen for å hindre tilbakefall, men også i arbeidet mot å forhindre utvikling av kreft hos pasienter og brukere i risikosonen.
Emne 3: Rehabilitering

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Kreftpasienter kan i mange tilfeller ha god nytte av rehabiliteringstiltak for å oppleve mestring og best mulig livskvalitet i tiden under og etter behandlingsforløpet. Gjennom rehabiliteringstiltak skal pasientene bli bedre rustet til å håndtere de endringer som sykdom, behandling og langtidsfølger medfører, uavhengig av forventet levetid. Det er også viktig at pårørende skal sikres god oppfølging og veiledning, og det skal legges vekt på oppfølgingstiltak og informasjon til barn og unge som er pårørende til kreftpasienter. Dette emnet skal gi studenten kunnskap om rehabilitering og habilitering for senere å kunne bidra til å iverksette en aktiv prosess på dette området. I dette emne skal studenten også få kjennskap til sosiale rettigheter  og trygdelovgivning som berører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen.
Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Emnet skal bidra til å styrke helsepersonells kompetanse og trygghet i kommunikasjon og samhandling med pasienter og deres pårørende tilpasset disses ulike kulturelle bakgrunner. Studenten skal få kunnskap og forståelse for sorg og krisesituasjoner, mot til og erfaring i å ha en samtale med alvorlige syke og deres pårørende. I dette emne skal studenten også få et bevisst forhold til egne verdier knyttet til sykdom, lidelse og død, og til eget faglig og personlig engasjement og begrensninger.
Emne 5: Praksis

350 timer praksis med påfølgende praksisrapport. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis denne er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Emne 6: Fordypning

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

Kursinfo

Kurs ID: 501689

Søk her

For å søke på studier i AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, laster opp dokumentasjon og mottar informasjon fra administrasjon etc.  

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».