Studie- og kurstilbud    Fagskole 

Rehabilitering

 Fagskoleutdanningen er GRATIS og gir 60 studiepoeng.

Søk her Les mer Interesseskjema

Dato for oppstart av ny klasse kommer snart. For mer informasjon kan du fylle ut interesseskjemaet

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse innen rehabilitering er sterkt økende.

 Fagskoleutdanning Rehabilitering har som mål å gjøre deg som arbeidstaker kompetent til å utføre rehabiliteringsarbeid rettet mot både barn, unge, voksne og eldre.

Hvorfor ha spisskompetanse i rehabilitering?

Det er det enkelte menneskes funksjonsevne og ressurser som står i sentrum for rehabilitering. Rehabilitering og habilitering handler om å gjenvinne tapte funksjoner, bevare eksisterende funksjoner, bremse utvikling av funksjonstap eller utvikle nye funksjoner.

Som følge av en aldrende befolkning og flere med kroniske og sammensatte lidelser vil behovet for personell i kommunal omsorgssektor øke fremover og vil i årene som kommer være høyere enn veksten i tilgangen på helsepersonell. For å imøtekomme denne utfordringen og skape en bærekraftig tjeneste for fremtiden må det gjøres grep innen sektoren. Man må se potensialet og mulighetene til den enkeltes bruker til å ivareta egne ressurser, og i større grad bidra til hjelp til selvhjelp. Rehabilitering og herunder hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og habilitering blir derfor en viktig bærebjelke i en fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste.

At helse- og omsorgspersonell tilegner seg kompetanse om rehabilitering og habilitering med fokus på mestring og brukermedvirkning, fremfor det tradisjonelle fokuset på pleie og omsorg blir en forutsetning for å lykkes.

Som student vil du få kunnskap om hva som motiverer til egeninnsats og øker mestringsevnen til den som skal rehabiliteres/habiliteres. Du vil få kartleggingskompetanse som øker kunnskapen om pasienten/brukeren samt kunnskap om ulike kommunikasjonsformer som er med på å skape forståelse og tillit som er avgjørende for å få til gode resultater.

Mange har behov for en individuell plan. Denne skal settes opp med mål og delmål, samt vedlikeholdes og revideres i takt med pasientens/brukerens behov. I studiet lærer du hvordan en slik individuell plan utarbeides og jobbes dynamisk med. For at brukere med rehabiliterings-/habiliteringspotensiale skal oppleve å motta et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud kreves tverrfaglig samarbeid. Studiet lærer deg hvordan du skal jobbe tverrfaglig på en effektiv og systematisk

Hvem passer utdanningen for?

Fagskoleutdanningen rehabilitering og hverdagsmestring passer for –  helsefagarbeidere, helsesekretærer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører eller barne- og ungdomsarbeidere, eller andre med lang relevant praksis (5 år eller mer), og spesielt for deg som vil kjenne på glede og stoltheten når du er pådriveren og motivatoren til:

 • Å få et annet menneske til å ta små eller store skritt mot å leve et mest mulig selvstendig liv etter å ha vært rammet av ulykke eller sykdom?
 • At et menneske som står i fare for å miste sin evne til å klare å bo i eget hjem tar initiativ til å opprettholde sine hverdagsfunksjoner og slippe å måtte flytte i institusjon?
 • At et annet menneske plutselig mestrer noe det ikke har klart tidligere?

måte.

Krav til forkunnskaper

På grunn av utdanningens karakter vil denne fagskoleutdanningen også kunne passe for personer med andre fagutdanninger enn de med helse- og sosialfag fra videregående opplæring. Utdanningen vil være relevant for personer med etatsintern opplæring, som for eksempel NAV eller ulike profesjonsutdanninger. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Formelle opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanning Rehabilitering kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsefagarbeider, Helsesekretær eller Barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og  bestått videregående opplæring i programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.
  Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.Følgende punkter vil da bli vektlagt:-        yrkespraksisens omfang-        tidligere utdannings relevans for studiet

  –        søkerens egenvurdering

  Med relevant yrkespraksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsbolig, dagsenter, aktivitetssenter etc.

  Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene med bakgrunn i vitnemålet fra fagskolen.

 • Krav til norskkunnskaper: Søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende B1-nivå på alle delprøver.

 • Politiattest: Det er krav om politiattest for opptak til studiet. Politiattesten må sendes inn innen en måned etter at studietilbud er gitt og må ikke være eldre enn 3 måneder ved innsendingstidspunktet.
 • Lærlinger: Hvis du er ferdig med læretiden og skal opp til fagprøven i helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitørfaget i løpet av  2022 er du også en aktuell søker. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger. Også andre søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve høsten 2022 kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 • Godskriving av tidligere beståtte emner: Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Vitnemål i Rehabilitering

Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 60 studiepoeng.

Rehabiliterings utdanningens varighet

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp til undervisning en kveld i uken og en lørdag hver 6. – 8. uke i uken i virtuelt klasserom på nett.

GRATIS fagskoleutdanning

Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell og semesteravgift

 • Materiell kommer på ca. kr. 6000,-.
 • Semesteravgift er på kr. 250,- pr. semester (totalt kr. 1000,-).

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

NB! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

Kursinnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene
 • Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.
Emne 2: Målgruppen for rehabilitering
 • Dette emnet skal gi kunnskap om og innsikt i hva funksjonshemming er og hvordan funksjonsnedsettelse kan arte seg. Studenten skal få innsikt i viktigheten av deltagelse og likestilling i arbeids- og samfunnsliv for det enkelte menneske.

 

Emne 3: Rehabilitering som virksomhet
 • Emnet skal gi kunnskap om og innsikt i hva rehabilitering og habilitering er, om aktuelle lovverk, om hvilke aktører og instanser som yter tjenester og hvordan rehabiliterings- og habiliteringstiltak organiseres.

 

Emne 4: Rehabiliteringsprosess og individuell plan
 • Dette emnet skal gi kunnskap om og innsikt i rehabiliteringsprosessen, brukerrollen og tjenesterollen. Studenten skal også tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter i forhold til individuelle planer, kunne lede møter og samhandle med andre.

 

Emne 5: Praksis
 • Praksis gjennomføres med 350 timer parallelt med emne 3 og 4, og kan avvikles på eget arbeidssted så sant arbeidsoppgaver og valgt problemstilling samstemmer med målene i studieplanen.
Emne 6: Fordypning
 • I fordypningsemnet skriver studenten en fordypningsoppgave med selvvalgt tema. Fordypningsoppgaven har påfølgende muntlig høring.

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Kursinfo

Kursid: 

Søk her Interesseskjema

For å søke på studier i AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc.