Studie- og kurstilbud    Fagskole 

Coaching og relasjonsledelse

 Fagskoleutdanningen er GRATIS og gir 30 studiepoeng.

Søk her Les mer

Er du, eller ønsker du å bli en bedre coach, men mangler innsikt og gode verktøy for din coachrolle?

Utdanningen coaching og relasjonsledelse er viktig fordi det skjer raske endringer i samfunnet som de fleste i arbeidslivet påvirkes av. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger i et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Ansatte takler slike endringer forskjellig, derfor er det viktig at du lærer hvordan du skal møte hver og en av dine ansatte som unik og ikke generell. Utdanningen skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder. Samt at treningen og erfaringen du får gjennom utdanningen skal bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder.

Hvorfor Coaching  og relasjonsledelse?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet for øvrig. Dette studiet skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder og coach, og hvor treningen og erfaringen du får gjennom studiet skal bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder og/eller Coach/veileder.

Coaching og relasjonsledelse er en praktisk rettet utdanning tilpasset de som ønsker å bli bedre på å veilede og coache andre, ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner.

Krav til forkunnskaper

Studiet passer for deltagere som er yrkesaktive, og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet. Dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Coaching og relasjonsledelse kreves fullført og bestått videregående opplæring. Samtidig må søker ha minimum fem års samlet relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring.
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid, fritid og som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.
 • Fritak: Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Kursvarighet

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke.

Tilstedeværelse

Det er tilstedeværelsesplikt og krav om minimum 75% tilstedeværelse pr. emne.

Vitnemål

Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 30 studiepoeng.

Kurspris

Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

 • Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 4500
 • Studenten betaler selv semesteravgift på totalt kr. 650

Søknadsfrist

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Kursinnhold

Emne 1: Coaching, veiledning og forutsetninger for endring

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Fra posisjon til relasjon og rolleavklaring
 • Styrkebasert ledelse & relasjonsledelse
 • Kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger
 • Organisasjonskultur og endring
 • Emosjonell modenhet, konflikthåndtering og personlig utvikling
 • HMS for ledere

Delmål:

 • Berede grunnen for å utnytte og skape forståelse for ulike coachingverktøy
 • Hvordan motivere deg selv og andre, og hvordan berede grunnen for å skape positive endringer for deg selv og andre.
 • Forståelse for hva kommunikasjon er, og hvordan det virker i ulike scenarier
 • Hva er modenhet, konflikthåndtering og stressmestring
 • Leder- og kulturforståelse, verdier og identitet på gruppe og individnivå
Emne 2: Grunnleggende om veiledning og coaching

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Grunnlaget for coaching og veiledning som metode
 • Plan og prosess med de ulike faser i og organisering av veilednings- og coachingprosesser, med bl. a. systematikk og struktur i prosessene
 • rollen som veileder og coach både som relasjonsbygger og prosessleder
 • Den lærende prosessen og organisasjon
 • etikk i veiledning og coaching

Delmål:

 • Skape forståelse for og et forhold til det prosessuelle ved coaching
 • Hvordan møte sin Coachee, kommunikasjon, definere mål, tidslinje, og sette rammene for å oppnå målene – Preframing
 • Mentale strategier og omprogrammering
 • Hvordan avdekke, lytte og kalibrere inntrykk og utforske videre
 • Avdekke grunnstenene i våre opplevelser, tanker og handlinger – Submodaliteter
 • Systematisere og identifisere mønstre, tilbakeblikk
 • Avdekke språkmønstre, stemning i Cocheen, kjemien
 • Refleksjon, perspektiv og fremdrift
Emne 3: Rammeverket og øvelser for veileder og coach

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Verktøy del I
 • Kommunikasjon
 • Motivasjon
 • Stresshåndtering
 • Praktisk prosessarbeid del I

Delmål:

 • Refleksjon over egen rolle som Coach, for Cochee, gruppediskusjon ut fra observasjoner med refleksjon og tilbakemelding.
 • Trene på ulike verktøy og teknikker på nivå 1
 • Forsterke forståelsen for struktur, fremdrift og innhold gjennom øvelser
 • Trene på og utvikle dine kommunikasjonsteknikker på nivå 1

Med nivå 1 menes verktøy og teknikker på grunnleggende nivå innen NLP (Practitioner).

Emne 4: Kartlegging, metodeutvikling med mål- og verdiformulering

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Verktøy del II
 • Kartlegging
 • Metode og strategiutvikling
 • Samspill og innsikt i verdier og mål
 • Praktisk prosessarbeid del II

Delmål:

 • Refleksjon over egen rolle som Coach, for Cochee, gruppediskusjon ut fra observasjoner med refleksjon og tilbakemelding på avansert nivå.
 • Trene på ulike verktøy og teknikker på nivå 2
 • Utforske modeller for å sette mål, evaluere og nå dem
 • Hva er verdi – hvordan se verdibegrepet for den enkelte opp mot helheten
 • Hva er, og hvordan kommer ulikheter mellom mennesker til utrykk, og hvordan disse kan brukes på en positiv måte – Gruppedynamikk.
 • Strategiutvikling for «egne handlinger»

Med nivå 2 menes verktøy og teknikker på videregående nivå innen NLP (Master Practitioner).

Emne 5: Fordypning

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Kursinfo

Kursid:

NB! Søknaden blir ikke godkjent før det foreligger etterspurt dokumentasjon.

Søk her

For å søke på studier i AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc.  

NB! søknaden din blir ikke behandlet før du har opprettet «Min side».

Om du opplever problemer kan du kontakte oss på telefon 69 13 04 10.