Studie- og kurstilbud    Fagskole 

Coaching og relasjonsledelse

 Fagskoleutdanningen er GRATIS og gir 30 studiepoeng.

Søk her Les mer

Ønsker du å utvikle dine ferdigheter innen coaching og relasjonsledelse? Da er denne utdanningen akkurat det du trenger for å ta din karriere til nye høyder.

Coaching og relasjonsledelse er en praktisk rettet utdanning tilpasset de som ønsker å bli bedre på å veilede og coache andre, ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner.

Hvorfor Coaching  og relasjonsledelse?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet for øvrig. Dette studiet skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder og coach, og hvor treningen og erfaringen du får gjennom studiet skal bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder og/eller Coach/veileder.

Videre vil utdanningen gi deg en grundig forståelse av hvordan du kan hjelpe andre til å oppnå sine mål og potensialer, samtidig som du bygger positive relasjoner og effektivt samarbeid.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav:
Fullført og bestått videregående opplæring. Søker må i tillegg ha minimum 5 års relevant arbeidserfaring (minimum 8.700 timer).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse:
Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.
Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning, som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaks­grunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk fagskoleutdanning. Søker må i tillegg ha minimum 5 års relevant arbeidserfaring (minimum 8.700 timer).

Søkere med utdanning utenfor Norden kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse og må ha søkt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere NOKUT) om godkjenning av utdanningen og må legge ved godkjenningsvedtaket til søknaden. Søker må i tillegg ha minimum 5 års relevant arbeidserfaring (minimum 8.700 timer).

Søkere som tas opp til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse og med utdanning fra land utenfor Norden, kreves det også dokumenterte språkkunnskaper på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. Europarådets referanserammeverk for språk.

 

Rullerende opptak

Det er rullende opptak til utdanningen. Dette betyr at det kan søkes på skolens utdanninger helt frem til studiestart, så fremt det er ledige studieplasser. Mottatte søknader blir vurdert fortløpende. Alle søkere som tilfredsstiller ett av opptakskravene, enten de tilfredsstiller det formelle opptakskravet eller har likeverdig realkompetanse, prioriteres søknadene ut fra tidspunktet søkeren har dokumentert å tilfredsstille ett av opptakskravene. For å sikre seg studieplass, er det viktig at dokumentasjon på forkunnskaper jf. opptakskravet vedlegges søknaden når du søker studieplass eller lastes opp til «min side» snarest etter at søknad er sendt.

Læringsmål

• Studenten har kunnskap om: det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget og ulike stilarter for ledelse, utviklingsarbeid og coaching, generell ledelse, leder og coachrollen, og hva som påvirker organisasjonskultur og forutsetninger for endring og utvikling av medarbeidere og organisasjon., betydningen av relasjonsskapende aspekter og hvordan disse innvirker på effekten av coaching, faser i, og organisering av veilednings- og coachingprosesser., samspillsprosesser, etiske utfordringer, konflikter og motstand innen både veiledning og coaching, metoder, kommunikasjon, teknikker og modeller innen både veiledning og coaching – Studenten kan forklare de grunnleggende byggesteinene i relasjons- og styrkebasert ledelse., kan forklare og anvende dialog som lederverktøy og behersker grunnleggende ferdigheter og teknikker innen veiledning og coaching, kan anvende sin handlingskompetanse som leder, veileder og coach i endrings- og utviklingsprosesser, kan vise til grunnleggende ferdigheter i relasjonsbygging og ledelse av veilednings- og coachingprosesser., kan modellere adferd, utvise skjønn i hvordan, og når man anvender ulike coaching teknikker, kan vise til grunnleggende ferdigheter i å systematisere, strukturere og planlegge veilednings- og coachingprosesser, Kan reflektere over egen rolle og kompetanse som leder/- coach. –

• Studenten kan utføre leder-, veileder- og coachrollen i tråd prinsipper for HMS, kan arbeide tverrfaglig, og kan identifisere kulturelle strukturer i en organisasjon og utnytte dette som en ressurs, innehar grunnleggende kompetanse innen både veiledning og coaching, innehar grunnleggende kompetanse i rollen som både veileder og coach for å utvikle individ og organisasjon, kan bidra til vekst, utvikling og kompetanseutvikling gjennom egnede teknikker og ferdigheter kan reflektere over etiske forhold i veiledning, coaching og utviklings- og modelleringsarbeid, kan skille mellom rollene som

Gjennomføring

I studiet legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger som rollespill, øvelser, samtalegrupper, diskusjoner, oppgaveseminar, veiledede grupper, e-læring og forelesninger. Det opprettes basisgrupper, hvor studentene samarbeider med medstudenter. Arbeid fra gruppene vil kunne bli presentert i plenum. Det gis veiledning i gruppene og det er faglærer som har veiledningsrollen.

Kursinnhold

Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Emne 1:

Coaching, veiledning og forutsetninger for endring – Fra posisjon til relasjon – Styrkebasert ledelse & relasjonsledelse – Kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger – Organisasjonskultur og endring – Emosjonell modenhet, konflikthåndtering og personlig utvikling – HMS for ledere (E-læring)

Emne 2:

Grunnelementer innen kompetanse i veiledning og coaching: – Grunnlaget for coaching og veiledning som metode – Plan og prosess med de ulike faser i og organisering av veilednings- og coachingprosesser, med bl. a. systematikk og struktur i prosessene – rollen som veileder og coach både som relasjonsbygger og prosessleder – Den lærende prosessen og organisasjon – etikk i veiledning og coaching

Emne 3:

Rammeverket og praktiske øvelser for veileder og coach: – Verktøy del I – Kommunikasjon – Motivasjon – Stresshåndtering – Praktisk prosessarbeid del I

Emne 4:

Kartlegging, metodeutvikling med mål- og verdiformulering: – Verktøy del II – Kartlegging – Metode og strategiutvikling – Samspill og innsikt i verdier og mål – Praktisk prosessarbeid del II

Emne 5:

Avslutningsoppgave med selvvalgt modelleringsoppgave innen coaching. En teoretisk tilnærming til observasjon av fremdragende egenskaper eller ferdigheter, og/eller en teoretisk dokumentasjon av en egen coachingprosess . Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis

Kursvarighet

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke.

Tilstedeværelse

Det er tilstedeværelsesplikt og krav om minimum 75% tilstedeværelse pr. emne.

Vitnemål

Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 30 studiepoeng.

Kurspris

Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

  • Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 4500
  • Studenten betaler selv semesteravgift på totalt kr. 650

Søknadsfrist

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Kursinfo

Kursid: 

NB! Søknaden blir ikke godkjent før det foreligger etterspurt dokumentasjon.

Søk her

For å søke på studier i AOF må du opprette «Min Side». Dette av hensyn til GDPR. Det er gjennom Min Side at du søker studier, vil laste opp dokumentasjon, motta informasjon fra administrasjon etc.  

NB! søknaden din blir ikke behandlet før du har opprettet «Min side».

Om du opplever problemer kan du kontakte oss på telefon 69 13 04 10.

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».