Tilrettelegging

Les mer

Tilrettelegging

Fagskolen skal være tilgjengelig for alle. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal sørge for et forsvarlig og inkluderende læringsmiljø, men av og til kan det være behov for individuelle, særskilte tilpasninger. Kontakt studiestedet ditt for veiledning dersom du har behov for tilrettelegging.

Krav til særskilt tilrettelegging er regulert i fagskoleloven § 15

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Det skal legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og fagskolens ressurser.

Mange studenters utfordringer løses ved hjelp av relativt enkel koordinering og justeringer i god dialog med faglærere, studiekoordinator/studentveileder og andre involverte.

Særskilt tilrettelegging kan gjelde for hele studieløpet eller kun ved skoleeksamen og skole-tester. Vær oppmerksom på at det må søkes innen gjeldende frister. Se «Hvordan søke tilrettelegging». Studenten har selv et ansvar for å melde fra til studiestedet så snart behovet melder seg.

Studenter som er blinde eller svaksynte kan få produsert studielitteratur fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Lydbøkene er gratis og sendes portofritt i posten eller de kan lastes ned direkte fra NLB.

Har du produksjonsrett på studielitteratur bør du kontakter høgskolen i god tid for å få oversikt over pensum. Det kan fort gå inntil 3 måneder før innmeldt litteratur er ferdig produsert.

Meld deg inn på NBL

Du kan søke NAV om spesielle hjelpemidler. Det kan for eksempel være spesialprogramvare, ortopedisk utstyr mv. som bidrar til en bedre studiekvalitet.

Søknad – NAV – person – hjelpemidler.

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser via NAV. Ordningen innebærer at du kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole.

Stønad til arbeids- og utdanningsreiser via NAV.

Krav til universell utforming er regulert i fagskoleloven § 15

Styret ved fagskolen har ansvaret for universell utforming med at læringsmiljøet og det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig med hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal styret, så langt det er mulig og rimelig, sørge for

  1. at lokaler, adkomstveier, trapper, mv. er dimensjonert og innredet for den virksomheten som drives
  2. at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet
  3. at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige
  4. at lokalene er innredet slik at studentene unngår uheldige fysiske belastninger
  5. at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges
  6. at tekniske innretninger og utstyr er sikret og blir vedlikeholdt, slik at studentene unngår skader og ulykker
  7. at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at personer med nedsatt funksjonsevne kan studere ved fagskolen
  8. at læringsmiljøet er innrettet for studenter av ulike kjønn
  9. at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.

Hvordan søke tilrettelegging

Studentene ved fagskolen representerer et stort mangfold. Så langt det er mulig skal vi legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser skal lykkes med sine studier. Dersom du har synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer i studiehverdagen, kan du ha rett på tilrettelegging.

Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging eller kontakt med andre instanser.

Ved annen individuell tilrettelegging så ta kontakt med studiekoordinator. Studieadministrasjonen vil kunne samarbeide med deg om hvilke tilrettelegginger som er mulig å få til og hva du har behov for.

Hvis du har behov for tilrettelegging når du kommer til studiestart, ta kontakt i god tid.

Hvordan gå frem?

Ved Fagskolen søker man tilrettelegging via fagskolens administrasjon, eller benytt søknadsskjema under i første innstans.

Navn(Påkrevd)
Max. file size: 2 MB.

Tilrettelegging ved eksamen eller annen vurderingssituasjon som for eksempel lengre tid, skjermet plass eller opplest oppgave kan søkes om via Visma InSchool.

For å få søknaden din behandlet, må du benytte følgende skjema (Nedlastbar fil) som fylles ut av lege/sakkyndig og som videre lastes opp i søknaden som gyldig dokumentasjon på sykdom/nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen?

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen, permanente behov er en -1- måned før avlegging av eksamen/innlevering.

Søknad mottatt etter oppgitt frist har ingen garanti for å bli saksbehandlet før eksamen.

Ved akutt behov som er grunnlaget for søknaden, er det ingen frist i henhold til forskriften.

For spørsmål om tilrettelegging kan disse rettes til studieadministrasjonen!

Har du spørsmål?

Kontaktskjema