STUDIEREGLEMENT

Reglementet gjelder for deltakere på kurs og utdanninger hos AOF Østfold.

Se Kapittler
Kapittel 1. Generelle bestemmelser
§1.1 Formål og virkeområde

Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og legge til rette for godt lærings- og arbeidsmiljø. Reglementet skal gi bestemmelser om:

 • Deltakernes rettigheter og plikter
 • Bestemmelser om orden og atferd
 • Tiltak overfor deltakere som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker

Reglementet gjelder for deltakere på kurs og utdanninger hos AOF Østfold. Reglementet gjelder på studieforbundets område (herunder menes alle de lokaler som disponeres til gjennomføring av undervisning), i nærområdet i tiden for utdanningen, ved ekskursjoner, på praksisplasser, gjennom sosiale medier og ved øvrige aktiviteter i AOF Østfolds regi. Studieforbundet er underlagt Voksenopplæringsloven og dens forskrifter.

Studiereglementet er i tillegg til studiereglementet for fagskolen som har et eget reglement, og underlagt Fagskoleloven og dens forskrifter. For studenter ved fagskolen gjelder deres reglement først, deretter dette reglement.

§1.2 Innhenting og behandling av personopplysninger
 1. AOF Østfold vil behandle personopplysninger om søkere og studenter når formålet med behandlingen er å ivareta den registrertes rettigheter, eller å oppfylle skolens plikter etter fagskoleloven.
 2. All innhenting, lagring, behandling og publisering av personopplysninger i forbindelse med studentarbeid skal skje i samsvar med lov om personopplysninger 15. juni 2018 nr. 38 og/eller lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger 20. juni 2014 nr. 43 med forskrifter.
 3. AOF Østfold vil behandle opplysninger om navn, fødselsnummer, midlertidig fødselsnummer/ D-nummer, arbeidserfaring og karakterer fra videregående opplæring, fagskoler, universiteter og høyskoler og fag- og svennebrev hentet fra offentlige myndigheter, offentlige systemer for vitnemål, statlige, fylkeskommunale og private utdanningsinstitusjoner når dette er nødvendig for å oppfylle formålet som er nevnt i første ledd. Innhenting av opplysningene kan skje elektronisk.
 4. AOF Østfold vil også behandle opplysninger om helse, sosiale forhold og andre sensitive opplysninger som studenten selv har gitt skolen, eller har samtykket til at skolen skal få, når disse opplysningene er nødvendige for formål som nevnt i første ledd. Disse begrensningene i skolens adgang til å behandle opplysninger om helse, sosiale forhold og andre sensitive opplysninger gjelder ikke for nødvendig behandling etter fagskoleloven § 26, Vurdering av skikkethet.
 5. AOF Østfold kan fatte vedtak ved helt eller delvis automatisert saksbehandling i sine systemer. Den personen som vedtaket retter seg mot, kan kreve at vedtaket overprøves manuelt av saksbehandler.
§1.3 Særskilt om personvern og nettstudier

I forbindelse med avholdelse og administrasjon av kurs og utdannelse vil vi behandle personopplysninger om deg.

Hvor ordene «vi», «oss» eller «våre» brukes i denne personvernerklæringen siktes det til Studieforbundet AOF Østfold med organisasjonsnummer 971 129 573. Vår adresse er Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad, og e-post: ostfold@aof.no

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Med mindre annet er angitt her, er vi behandlingsansvarlig der personopplysningene blir samlet inn direkte fra deg som registrert. Dette innebærer at vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og informere deg om hvordan vi benytter personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig er personen som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes under slik behandling. Det er den behandlingsansvarlige som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilke formål vi behandler dem, hvilke tredjeparter som er involvert, dine rettigheter og ikke minst hvordan vi sikrer informasjonen vi har om deg.

Vennligst les vår personvernerklæring nøye slik at du får en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte håndterer dine personopplysninger.

Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen.

Studiesteder med nettstøttet undervisning stiller egne krav til studentene som deltar digitalt, om at de har sine webkamera påslått, bruker fullt navn (for- og etternavn) i visningsskjerm og deltar på samme vilkår som studenter forøvrig. Se for øvrig skolens Vilkår for behandling av personopplysninger knyttet til opptak av nettmøter og undervisning.

§1.4 Kurskontrakt

Ved godtatt kurskontrakt og/eller aksept av kurs-/studieplass, aksepterer deltageren gjeldende avtalebestemmelser for kurset/studiet ved AOF Østfold. Kontrakten inneholder reguleringer av den enkelte deltagers rettigheter og plikter, og hvor kurset/studiets betingelser er bindende ved at du aksepterer tilbudet om kurs/studieplass.

Dette betyr samtidig at du er gjort kjent med studiereglement, samt at du er kjent med frister for betaling av kursavgift.

Videre at det er kjent med AOF Østfolds regler for oppsigelse av kurs-/studieplass, og hvordan en oppsigelse skal utformes og leveres, samt at en aksepterer de retningslinjer og forhold knyttet til GDPR og gjeldende personvernlovgivning, og fagskolens håndtering av dette.

 

Kappitel 2. Rettigheter
 1. I samarbeid med undervisningsgruppen og undervisningsgruppens veiledere har deltakerne rett til å komme med innspill til hvordan opplæring, undervisningsmiljø og evaluering bør være. Skolens administrative og pedagogiske ledelse behandler og vurderer slike innspill og henvendelser, og avgjør om de skal iverksettes.
 2. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, vil AOF Østfold etter beste evne bistå med oppfølging og hjelp til å finne seg til rette innenfor de rammer som er satt for det enkelte kurs.
 3. Deltakerne har rett til og bør ta opp med studieforbundet (veileder, kompetanserådgiver, AOF Østfolds ledelse, ev. gjennom tillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan for eksempel være:
         a) At læreplanene ikke følges
         b) Mangler ved det utstyret som brukes i undervisningen
         c) Mangelfull undervisning og/eller veileders adferd
         d) Opplevde avvik fra skolens norm for HMS.
 4. Det er viktig at det gis beskjed uten ugrunnet opphold slik at AOF Østfold har en reel mulighet til å rette opp de påklagede forholdet innen studieperioden. Ved for sen varsling, kan en miste retten til kompenserende tiltak. Som hovedregel skal dette tas opp gjennom klassens tillitsvalgt.
 5. Tillitsvalgte:
  Alle klasser i utdanninger med ett års varighet eller mer skal velge en tillitsvalgt.  Den tillitsvalgte skal ivareta sine meddeltakeres interesser overfor AOF Østfolds administrasjon og være administrasjonens kontaktperson ovenfor klassen. Den tillitsvalgte, veilederen samt den kompetanserådgiveren som har det administrative ansvaret for klassen skal sammen arbeide for at klassen har et godt lærings- og sosialt miljø. Kompetanserådgiver/veileder skal ta initiativ til at en tillitsvalgt velges. Valget skal senest ha funnet sted innen fire uker etter at utdanningen har startet. Resultatet av valget meddeles kompetanserådgiver.
Kapittel 3. Deltakernes ansvar og undersøkelsesplikt
 1. Deltakerne har plikt til å sette seg inn i og å rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder.
 2. Deltakerne plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen den blir gitt eller avtalt.
 3. Deltakerne plikter å sette seg inn i informasjon som er tilgjengelig på AOF Østfolds nettsider, skoleadministrativt system eller læringsplattform. Dette gjelder særlig informasjon om undervisning, studieplaner, retningslinjer og frister som er relevant for studieprogrammet, eksamensplaner, rutiner for eksamen, regler for behandling av fusk og nødvendige forutsetninger for å gå opp til eksamen. Studenten kan ikke påberope seg manglende kjennskap til ovennevnte kilder, dette reglement som unnskyldning for regelbrudd, eller som et befriende forhold.
 4. Deltakerne plikter å oppdatere i gjeldende kursadministrasjonssystem om navneendringer og kontakt- og adresseendringer. Unnlatt oppdatering av adresse og telefonnummer innebærer at studenten selv må bære risikoen for at underretninger fra AOF Østfold ikke mottas, eller ikke mottas i tide.
 5. Deltakerne plikter uten ugrunnet opphold å varsle om kritikkverdige forhold i henhold til §4 i dette studiereglementet.
 6. Deltakerne skal snarest mulig ta kontakt med veileder eller kompetanserådgiver dersom han/hun ikke kan følge opp arbeidsoppgaver til avtalt tid.
 7. Deltakerne skal holde seg med lærestoff, materiell og utstyr til eget bruk som AOF Østfold ikke holder.
 8. AOF Østfolds eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet. Hærverk/skader kan medføre erstatningsansvar, jf. Skadeserstatningsloven, og alminnelige erstatningsrettslige regler.
 9. Deltakerne som blir gjort kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler § 13 –13 f. Taushetsplikten gjelder også etter at deltakeren har avsluttet sin opplæring ved AOF Østfold.
 10. Deltakerne skal ikke oppføre seg på en måte som er generende ovenfor andre deltakere eller ansatte i AOF Østfold selv om dette skulle være utenom undervisningstiden. Dette gjelder eksempelvis sosiale medier, møteplasser etc.
 11. Der deltagerne selv, eller deres arbeidsgiver, deltar på kurs med kurs-/studieavgift, plikter en å betale disse i tråd med gjeldende betalingsbetingelser. En plikter samtidig å skriftlig underrette AOF Østfold via e-post til ostfold@aof.no om endringer i bosteds/fakturaadresse. Ved mislighold av betaling kan deltagerne helt/eller delvis utestenges fra studiet uten å kreve kompensasjon for resterende studietid med mindre annet er avtalt, eller dokumentert i tråd med AOF Østfolds generelle avtalebetingelser. Det samme gjelder ved grove tillitsbrudd under §8.
Kapittel 4. Arbeids- og læringsmiljøet
 1. Alle har ansvar for å medvirke til et godt undervisningsmiljø. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd aksepteres ikke. Dette gjelder både mellom deltakere og mellom deltakere og ansatte i og utenfor undervisningstiden, også på digitale arenaer.
 2. Alle skal opptre slik at krav til helse og hygiene ivaretas.
 3. Mobiltelefon, nettbrett og PC kan benyttes under opplæringen når dette er relevant, med mindre kompetanserådgiver/veileder gir annen instruks. Det forventes at medbrakte digitalt utstyr er oppladet og klar til bruk dersom dette er planlagt for den enkelte undervisningsøkt.
 4. Arbeidsvanene i voksenopplæring skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet.
 5. Ingen har tillatelse til å røyke i AOF Østfolds bygninger og lokaler som AOF Østfold leier/låner. Røyking er bare tillatt utendørs på fastsatt røykeplass.
 6. Bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt, også ved ekskursjoner. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler i undervisningssituasjonen. Ved mistanke om rus, har ansvarlig kompetanserådgiver anledning til å bortvise vedkommende for en dag, og kaller samtidig inn til møte med skolens ledelse for å vurdere situasjonen og eventuelle fremtidige tiltak.
 7. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander, kjemikalier eller våpen på AOF Østfolds område og ved ekskursjoner, dersom dette ikke er en del av undervisningen.
 8. Det er ikke tillatt å bruke AOF Østfolds internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende eller truende, eller som er i strid med norsk lov.
 9. Tyveri eller forsøk på tyveri vil bli politianmeldt. Som tyveri regnes også det å koble seg inn på AOF Østfolds administrative systemer, veileder-PC-er og andre deltaker-PC-er uten at dette er gitt samtykke om fra AOF Østfolds administrasjon/veileder.
 10. AOF Østfold har ikke ansvar for klær og verdisaker som måtte forsvinne fra AOFs lokaler. Da det kan forekomme ubundne gjester i lokalene oppfordres alle til å passe ekstra godt på egne eiendeler. Deltakere har selv ansvar for å ha personlige forsikringer i orden. AOF Østfold har ingen kollektiv forsikring som dekker skader og tap for deltakerne.
 11. Barn i undervisningen vil ofte virke forstyrrende for meddeltakere og faglærer, og hovedregelen er at det ikke er adgang til å bringe med seg egne barn i undervisningen. Dersom det er nødvendig å ta med barn i undervisningen skal dette avklares med veileder før undervisningen starter.
 12. Av hensyn til renhold, hygiene og allergikere er det ikke tillatt å bringe med kjæledyr inn i AOF Østfolds lokaler. Denne regelen gjelder naturligvis ikke førerhund.
Kapittel 5 Oppmøte og fravær
 1. Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Deltakerne er forpliktet til å møte presis til opplæringen med mindre det foreligger avtale med veileder eller kompetanserådgiver om en annen arbeidsform.
 2. Ved utstedelse av kursbevis vil dette anføres med deltatt eller fullført, avhengig av gjeldende norm for obligatorisk oppmøte for det enkelte kurs
 3. Ved fravær, plikter deltageren som hovedregel selv å holde seg oppdatert om den undervisning en går glipp av.
 4. Dersom fraværet varer mer enn tre undervisningsdager sammenhengende, bør det gis beskjed til ansvarlig kompetanserådgiver.
 5. Sykdom blant veiledere kan forekomme. AOF Østfold plikter å framskaffe vikar eller tilby alternative undervisningsformer hvis dette ikke lar seg gjøre på kort sikt. Sekundært kan AOF Østfold tilby «tapt undervisningstid» på annen dag/tid.
 6. AOF Østfold har i utgangspunktet mål om å levere kurset/studiet innen det oppsatte timer i gjennomføringsplanen for undervisning og veiledning, men for uforutsette hendelser som sykdom og force majour kan dette avvike med inntil 20% fra oppsatt gjennomføringsplan uten at dette vil kunne påberopes kompenserende tiltak/erstatning. I tilfeller som skyldes sykdom eller Force majour, skal AOF Østfold søke å tilby vikar eller alternative undervisningsmetoder synkront/asynkront gjennom digitale løsninger/tiltak eller E-læring.
Kapittel 6. Fusk eller forsøk på fusk

Ikke tillatte hjelpemidler samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon anses som fusk.  Ved våre tilbud som leder opp mot en offentlig eksamen er det denne eksamenens reglementet som gjelder.

Kapittel 7. Vedtak og Disiplinærsaker
§7.1 Vedtak

Styret ved AOF Østfold har delegert til administrasjonen å fatte enkeltvedtak som førsteinstans i saker som omhandles av dette studiereglement.

§7.2 Disiplinærsaker

Som disiplinærsaker menes:

 1. Saker der deltakeren opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende på andre deltakeres arbeid eller for virksomheten ved AOF Østfold ellers
 2. Fusk
 3. Annet tillitsbrudd i tråd med dette reglementet

Grove tillitsbrudd er:

 1. Grove brudd på reglene om fusk
 2. Trakassering av andre deltakere eller ansatte ved egen studie eller andre deltagere ved andre kurs/studier ved AOF Østfold, sosiale medier eller ved eventuell praksisplass.
 3. Tyveri fra AOF Østfold, ansatte eller andre deltakere
 4. Gjentagende disiplinærsaker knyttet til fusk
 5. Når det kan påvises at en deltaker kan være til fare for andre deltakere eller ansatte, og/eller er påvirket av rus.
 6. Benyttet falsk dokumentasjon eller annen form for uredelig opptreden
 7. Brudd på taushetsplikten.
Kapittel 8. Konsekvenser for brudd på dette studiereglement

Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot deltakeren i form av refsingstiltak. Refsingstiltak vil være:

 1. Påtale og eller vedtak fra AOF Østfold
 2. Bortvisning for resten av timen etter veileders/kompetanserådgivers avgjørelse
 3. Bortvisning for enkelttimer eller resten av dagen etter veileder/kompetanserådgivers avgjørelse
 4. Adferd som er i strid med norsk lov vil bli politianmeldt.

Ved alvorlige brudd på studiereglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan følgende refsingstiltak iverksettes:

 1. Utestengning av deltakeren fra og med en hel undervisningsdag og inntil fem undervisningsdager etter daglig leders avgjørelse, eller dennes stedfortreder
 2. utestengning for resten av kurset/utdanningen og kan miste retten til refusjon av innbetalt studie-/deltakeravgift og/eller studieplass ved påfølgende kurs/studier
 3. Begrenset adgang til enkelttimer eller enkeltaktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på regler/ retningslinjer for slike aktiviteter
 4. Pålegg om rengjøring/istandsetting, og ev. krav om betaling av erstatning (jf. skadeserstatningsloven) ved skade og lignende på AOF Østfolds eiendom

Brudd på reglementet samt refsingstiltak skal nedtegnes i AOF Østfolds systemer for anmerkninger og kvalitetssystem, og følger vedtatt prosedyre for slike saker.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

§8.1 Nærmere om bortvisning

En deltager som tross muntlig, og deretter skriftlig, mottar advarsel fra AOF Østfolds ansatte eller ledelse opptrer i strid med bestemmelsene i dette dokument, kan med hjemmel i styrets delegasjon bortvises. Dette gjelder også deltagere som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved AOF Østfold ellers, fusk eller annet tillitsbrudd.

En deltager har rett til å uttale seg før det treffes vedtak bortvisning. Vedtak om bortvisning etter denne bestemmelsen kan påklages til AOF Østfolds ledelse.

§8.2 Nærmere om utestenging

En deltager som har opptrådt grovt klanderverdig, eller på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for medstudenter og ansatte eller andre som deltageren har å gjøre med som del av opplæringen og/eller praksis, eller som gjør seg skyldig i grovt usømmelig opptreden, kan med hjemmel i delegert styrevedtak bortvises.

En deltager har rett til å uttale seg før det treffes vedtak utestengning. Vedtak om utestengning etter denne bestemmelsen kan påklages til daglig leder ved AOF Østfold. Vedtak om utestengning skal samtidig begrunnes skriftlig av daglig leder, eller den dette er delegert til og overleveres studenten personlig.

Studenter som utvises eller utestenges fritas ikke for sine økonomiske forpliktelser overfor AOF Østfold.

§8.3 Nærmere om saksbehandling

Før det blir tatt avgjørelse om refsing, skal deltakeren ha anledning til muntlig å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen. Deltakeren har anledning til å ta med seg eventuell tillitsvalgt i klassen. Referat og konklusjon fra samtalen nedtegnes og sendes deltageren.

Ved bortvisning/utestengning som vedtas av AOF Østfolds daglige leder skal denne først rådføre seg med deltakerens veiledere og gjeldende kompetanserådgiver. Før det blir gjort vedtak om utestengning eller tap av rettigheter skal det vurderes å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Ved avgjørelser etter disse regler gjelder forvaltningslovens bestemmelser.

Der partene er uenige i det vedtak gjort av AOF Østfolds daglige ledelse, kan avgjørelsen ankes skriftlig klageinstans nedsatt av AOF Østfolds styre som fatter endelig vedtak.

Kapittel 9. Klageadgang

Ved klager fra deltakere når det gjelder det psykososiale miljøet deriblant mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, eller på organiseringen og/eller gjennomføring av AOF Østfold’s kurs/utdanninger, opptak, bortvisning, utestenging eller andre refsingstiltak gjelder følgende:

Klager behandles i h.t. Forvaltningslovens §2 (enkeltvedtak) og samt krav til skriftlighet jf. kap. V, §§24, 25 og 27. Klagen skal fremsettes skriftlig, eller føres i referats form ved fellesmøter mellom representant for AOF Østfolds administrasjon. Som hovedprinsipp skal klagen tas opp med den klagen gjelder.

Dersom klagen ikke løses på laveste nivå (Mellom veileder og deltager/e), trer følgende rutiner for klagebehandling inn:

 • Det må avklares om det er en klasse, gruppe eller enkeltdeltaker som står bak klagen
 • Kompetanserådgiver blir underrettet om klagen
 • Hvis klagen har vært muntlig og saken ikke løses, kan det fremsettes en formell skriftlig klage

En skriftlig klage skal:

 • nevne det forholdet/vedtaket som det klages over
 • nevne de grunner klagen støtter seg til
 • nevne de endringer som ønskes
 • være undertegnet av klageren/klagerne
 • stiles til den ansvarlige kompetanserådgiveren

Ved behov innkalles klageren og/eller klassens tillitsvalgt til møte i administrasjonen for å redegjøre for saken og om mulig komme frem til en løsning.

Klager skal være saksbehandlet og melding om vedtak meddelt klagerne skriftlig innen 3 uker etter mottatt klage. Ved avvikling av ferie utsettes fristen tilsvarende.

Klager som mottas etter studietidens utløp, blir ført som kvalitetsavvik, og behandles som dette, og hvor klageren samtidig mister retten til eventuell kompensasjon da AOF Østfold er blitt forhindret til å kompensere for eventuelle rettmessige klager. Er derimot klagen av en slik karakter at adferd til representant og/eller undervisning for AOF Østfold er i strid med våre kvalitetsrutiner og normer, kan daglig leder likevel velge å behandle klagen.

Kapittel 10. Særskilte tilleggsregler

For spesielle forhold som ikke dekkes av studiereglementet, gjeldende lover eller forskrifter, kan AOF Østfold vedta egne regler som kunngjøres for deltagerne før iverksettelse. Slike regler kan for eksempel være:

 • Ordninger i kantine og sanitærrom
 • Bruk av spesielle lokaler og bruk av AOF Østfolds utstyr, herunder bruk av internett, pleie- og stellerom og datarom etc.
 • Ordenstjeneste/ryddighet
 • Andre forhold som skyldes offentlige pålegg eller Force majour.
§10.1 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning. Forbudet gjelder ikke når bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, læringsmessige, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

§10.2 Skade på bygninger og eiendeler

Oppstår det skade på bygninger, inventar og utsyr, eller skolens eiendom for øvrig, må dette meldes til personalet ved fagskolen av den som er skyld i skaden, eller de som observerer den. En student som er ansvarlig for en skade som skyldes uvøren opptreden eller uaktsom behandling av inventar og utstyr m.m., kan måtte erstatte skaden etter takst.

§10.3 Særskilt om taushetsplikt
 • En deltager som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har derfor taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Ved brudd på taushetsplikten, vises det til kapittel 7 og 8 i dette reglement.
 • Deltagere i utdanninger ved fagområdene helse- og oppvekst ved fagskolen har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13-13e, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1, barnevernloven § 6-7, spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 og helsepersonelloven kap. 5, §§ 21-29; jf. samme lov § 3 nr. 3, opplæringsloven § 15-1, barnehageloven § 20 o.l. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende.
 • Brudd på taushetsplikt kan straffes etter straffeloven §§ 209-210. Brudd på taushetsplikt gir også anledning til utestenging fra studiet.
 • Virksomheter som mottar deltagere i praksisopplæring kan kreve skriftlig erklæring om at deltageren kjenner til- og vil respektere taushetsplikten som gjelder for virksomheten, jf. forvaltningsloven § 13c.
 • All innhenting, lagring, behandling og publisering av personopplysninger i forbindelse med studiearbeid skal skje i samsvar med lov om personopplysninger 14. april 2000 nr. 31 og/eller lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger 20.juni 2014 nr. 43 med forskrifter.
 • Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor andre ansatte og tillitsvalgte for hvem saken/forholdet må anses uvedkommende. Opplysninger som deltageren iht. sitt arbeidsforhold plikter å holde sin overordnede orientert om, omfattes ikke av taushetsplikten. Det samme gjelder opplysninger som deltageren etter andre lover eller rettens kjennelse er pålagt å gi.
 • Taushetsplikten gjelder til enhver tid (også i fritid, og etter at kurset/studiet/arbeidsforholdet er opphørt).
§10.4 Om bruk av Sosiale medier
 • Husk på at disse mediene er offentlige. Informasjon du publiserer på nettet er aldri privat. Som hovedregel henvises det derfor til § 10.2 vedrørende taushetsplikt ved bruk av sosiale medier i studiesammenheng.
 • AOF Østfold anbefaler alle deltagere om å følge etiske kjøreregler for publisering av tekst/historier, bilder og video på sosiale medier, i bloggform og på digitale flater:
 • Vær ærlig og korrekt. Det er viktig med korrekte opplysninger. Er du usikker, dobbeltsjekk med relevante personer.
 • Spør alltid om samtykke av personer som avbildes eller filmes.
 • Informer om at bildene vil bli brukt på dine profiler i sosiale medier og i hvilke medier de vil bli publisert.
 • Gi alltid personer mulighet til å reservere seg mot slik publisering.
 • Prioriter å kontakte personer som er gjenkjennelige og i fokus på bilder – i situasjoner der det blir tatt bilder av større folkemengder, vil det ikke alltid være mulig å innhente samtykke fra hver enkelt.
 • Sørg for lett tilgjengelig og synlig informasjon om kontaktperson hvis noen ønsker å bli fjernet fra publiserte bilder og videoer.
 • Innhent alltid tillatelse fra foresatte før fotografering og publisering av bilder av barn.

 

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Se også: