Skjemaer

Jf. fagskoleloven § 22

En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen.

Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én (1) uke etter at karakteren blir kunngjort.

Hvis karakteren kunngjøres på en annen måte, må studenten kreve begrunnelse innen én (1) uke etter at studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke senere enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

Hvis karakteren er gitt for en muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet. Dette kan du ikke be om i ettertid!

Ved disse tilfellene skal ikke dette skjema benyttes:

1. Karakterbegrunnelse etter muntlig eksamen, muntlig høring/prestasjon

Hvilken karakter skal du ha begrunnelse for?(Påkrevd)

Frist for å be om karakterbegrunnelse er senest en (1) uke fra du ble kjent med karakter.

Karakter etter muntlig eksamen/høring/prestasjon, må du be om karakterbegrunnelse på stedet. Du kan ikke be om dette i ettertid.
MM slash DD slash YYYY
Navn på emnet fremgår i fagskolens studieplan på våre nettsider. Her finner du studieplanen
MM slash DD slash YYYY
I all hovedsak skal kandidatnummer oppgis i besvarelsen på eksamen. Nummeret skal du sette inn i dette skjema.

For deg som kun tar en enkeltmodul eller et enkeltemne (spesielt på helse og oppvekst), er det ikke alltid kandiatnummer blir tildelt. Da setter du inn navnet ditt.

Ved formell klage er klagefristen senest 3 uker etter at du ble kjent med,- eller skulle vært kjent med vedtaket/resultatet/karakter.

Viktig informasjon vedrørende klage på karakterfastsetting: Før du sender inn klage på karakter, bør du be om en karakterbegrunnelse. Dette for å avklare hvilke vurderinger som er lagt til grunn for karakteren.

Fristen for å be om en begrunnelse er 1 uke etter at du mottok den skriftlige karakteren. En karakterbegrunnelse skal normalt gis innen 2 uker. Klagefristen på 3 uker begynner å løpe på nytt etter at begrunnelse er gitt.

For eksamenskarakterer og emnekarakterer: Benytt dette skjemaet:

Følgende vedtak kan du formelt klage på:

1. Opptak
2. Godskriving og fritak
3. Emnekarakter
4. Formelle feil ved eksamen, tester og lignende
5. Eksamenskarakter
6. Annullering
7. Særskilt tilrettelegging
8. Utestengning og bortvisning
9. Skikkethet
10. Politiattest
11. Andre enkeltvedtak

Behandlingen av dine personopplysninger.(Påkrevd)

Velg riktig alternativ(Påkrevd)

Alle vedtak på klager blir sendt elektronisk til digital postkasse. Du er selv ansvarlig for at kontaktopplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Sett inn kontaktinformasjon
Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)

Et vedtak er en beslutning på noe. En karakter er også et vedtak.

Klagegrunnlaget du kan klage på, er hjemlet Forskrift ved AOF Østfold - Fagskolen.

Den som klager plikter å sette seg inn i rettighetene for klageadgang i sistnevnte forskrift.

Normal klagefrist er tre (3) uker fra du ble kjent med vedtaket (karakter/beslutning). Det betyr at om du klager etter klagefristen, avvises klagen automatisk!
MM slash DD slash YYYY

Mener du at det er gjort feil i behandlingen av saken din, har du rett til å klage etter forvaltningsloven § 28. Du må opprettholde klagefristen og i klagen må det komme klart frem hva du klager på, og hva du mener er gjort feil.

Hva skjer etter du har klaget?
• Om du får medhold i klagen, vil du få beskjed om dette.
• Om du får avslag på klagen, vil du få beskjed om dette, samt eventuelle retningslinjer for anke til neste klageinstans.Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 2 MB.

  Personvernerklæring(Påkrevd)

  1. Sviktende studiekvalitet og avvik
  Gi tilbakemelding om viktige forhold som påvirker studiekvaliteten negativt. Det kan være brudd på krav i lov, forskrifter, formelle rutiner og annen styringsdokumentasjon. Det kan være at det er fare for at oppnådd læringsutbytte ikke samsvarer med det som står oppført i studieplan. Det kan være dårlig organisering, dårlig læringsmiljø, manglende arbeidslivstilknytning, manglende undervisning, dårlig kommunikasjon, stadig og uforutsette endringer i timeplan o.l.

  Din tilbakemelding gir skolen viktigkunnskapsgrunnlag i forbedringsarbeidet. I tillegg til fortløpende tilbakemeldinger gjennom skoleåret, er det også tilbud om formelle samtaler med studenter og ansatte som kan avdekke sviktende studiekvalitet.

  2. Forbedringsforslag
  Har du et forslag eller en god ide til hvordan vi kan forbedre oss, vil din tilbakemelding være viktig i forbedringsarbeidet vårt.

  3. Driftsaktuelle forhold eller renhold
  Meld fra om dårlig luft, innetemperatur, renhold, servicetilbud, skifte av lyspære eller lignende. For raskest mulig tilbakemelding er det viktig at du husker å melde hvilket rom på studiestedet forholdet gjelder.

  4. Noe er alvorlig - formell varsling for studenter
  Jf. § 15 Læringsmiljø. Det kan være tilfeller av ekskluderende miljø, upassende, truende eller forstyrrende oppførsel, diskriminering, manglende tilrettelegging eller lignende. En student har rett til å melde ifra om kritikkverdige forhold der fagskolens plikt er å legge forholdene til rette.

  Kritikkverdige forhold kan innebære
  • fare for liv eller helse,
  • fare for klima etter miljø,
  • myndighetsmisbruk,
  • uforsvarlig læringsmiljø,
  • brudd på personopplysningssikkerheten.

  5. Lyst å delta i våre utviklingsprosjekt
  Fagskolen er under kontinuerlig utvikling. Det opprettes nye utdanninger, vi endrer på eksisterende utdanninger, vi utvikler våre undervisningslokaler og undervisningsmetoder for å opprettholde kvalitet. Dette er viktig for å kunne tilby våre studenter de beste forutsetningene i læringsprosessen før de får utdelt vitnemål og sendes ut i yrket. Innsatsen og bidraget ditt blir selvsagt godtgjort per arbeidstime. Under utvikling av nye utdanninger eller endring i eksisterende utdanninger trenger vi blant annet studentperspektivet i forbindelse med:
  • innholdet i emnene
  • arbeidsbelastning i utdanningen
  • læringsutbytte
  • opptakskrav
  • navn på utdanningen

  Før du registrerer en alvorlig hendelse/varslingssaken (4) her, bør du allerede ha varslet:
  • tillitsvalgt og/eller
  • faglærer/studiekoordinator og/eller
  • utdanningsleder/fagleder

  Dette for å forhindre videre forløp raskest mulig. For å sikre at saken behandles iht. krav, kan du deretter registrere hendelsen her.
  Hvem er du?(Påkrevd)
  Hvilken enhet tilhører du?(Påkrevd)
  I hvilken enhet i skolen gjelder saken/tilbakemeldingen?(Påkrevd)


  En student har rett til å melde ifra om kritikkverdige forhold der fagskolens plikt er å legge forholdene til rette. For ansatte gjelder samme forhold, jf. arbeidsmiljøloven. Her henvises til retningslinjene i Vikens HMS håndbok og intern rutine for varsling.

  MM slash DD slash YYYY
  Navn(Påkrevd)
  Sett inn navn/kontaktinfo
  Max. file size: 2 MB.
  Personvernerklæring(Påkrevd)

  Har du spørsmål?

  Kontaktskjema

  Se også: