Studiekvalitet og mål for kvalitetsarbeidet

Fagskolen ved AOF Østfold har som mål å bygge opp et helhetlig kvalitetssikringssystem som ivaretar både studenter og ansatte. Godt kvalitetsarbeid handler om å bygge en kultur som legger til rette for forbedring, utvikling og medvirkning. Den skal kjennetegnes av at styret, ledelsen, ansatte og studenter opplever eierskap til, og nytteverdi av kvalitetsarbeidet ved fagskolen. Ledelse, ansatte og studenter skal kjenne til hvilke oppgaver og hvilket ansvar og roller de selv har i det løpende kvalitetsarbeidet ved fagskolen. En skal kjenne til hvor en skal rapportere om ulike forhold som berører kvaliteten ved den enkelte utdanning eller fagområde, eller andre forhold som berører kvalitetsarbeidet ved fagskolen. Resultatet av skolens kvalitetsarbeid skal gjøres tilgjengelig for alle parter, og skal være et element i det løpende kvalitetsarbeidet ved fagskolen.

Kvalitetssikringssystemet er ikke et statisk system, men et system som naturlig bør endres i takt med utviklingen av fagskoleutdanningene, endringer og krav i samfunnet, og tilbakemeldinger en får fra fagskolenes ulike interessegrupper. Dette betyr samtidig at prosedyrene også vil bli endret ved behov.

Ved vesentlige endringer av prosedyrer skal alle berørte parter informeres der dette har en relevans, eller er et krav for de godkjenninger og/eller tildelinger fagskolen mottar. Vesentlige endringer kan være et resultat av evalueringer gitt av studenter, faglærere, sensorer og eksterne interessenter. Assisterende rektor, kvalitets- og utviklingsutvalget, faglig ansvarlige og fagskolens studieadministrasjon foretar hvert halvår en gjennomgang av aktiviteter som omfatter de ulike aktive fagskoleutdanningene.

Styret blir rutinemessig orientert om drift og utvikling innen fagskoleområdet.

Det utarbeides en årsrapport som oppsummerer de vesentlige resultatene og endringer gjennom året.

Oppsummerende mål for arbeidet med kvalitetssikring

AOF Østfold har som overordnet mål at kvalitetsarbeidet i organisasjonen skal bidra til:

  • Å fremme en kvalitetsbevisst kultur, der alle involverte parter arbeider for å bygge en felles forståelse av begrepet kvalitet, med utvikling og kontinuerlig forbedring som målsetting
  • Å sikre inntaks-, innsats og resultatkvalitet
  • Å sikre god dokumentasjon av kvalitetsutviklingsarbeidet
  • Å avdekke kvalitetsmessig svake forhold, dokumentere avvik og gjennomføre forbedringstiltak
  • Å sikre AOF Østfolds fagskoletilbud et godt omdømme både internt og eksternt

Med bakgrunn i god kvalitet og gode rutiner vil vi oppnå:

  • Å sikre høy kvalitet på utdanningene
  • Å skape et godt pedagogisk læringsmiljø for studentene
  • Å sikre at studentene gjennomfører sine studier med best mulige resultater og innenfor normert tid

Kvalitetssikringssystemet skal ivareta følgende funksjoner:

  • Sikre at krav og forventninger beskrevet i relevante lover, forskrifter og retningslinjer ivaretas
  • Sikre en stadig kvalitetsforbedring av fagskoletilbudene ved at avvik i forhold til minimumskrav og rutiner skal avdekkes og utbedres så raskt som mulig

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Se også: