Studentmedvirkning

Kvalitetsarbeidet ved Fagskolen er avhengig av at studentene involveres og medvirker. Dette gjøres på flere arenaer og på tvers av hele institusjonen. Vi har ulike metoder for innhenting av kunnskapsgrunnlag, og tilbakemeldinger fra studentene trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Følgende tilbakemeldinger kan du innrapportere:

  1. Kvalitetsavvik
  2. Forbedringsforslag
  3. Drift eller renhold
  4. Noe er alvorlig
  5. Lyst å delta i våre utviklingsprosjekt?

For å sikre et godt, forsvarlig og trygt læringsmiljø er vi avhengige av at du sier ifra.

1. Sviktende studiekvalitet og avvik kan være sviktende kvalitet på utdanningstilbudene, studieplaner, undervisning, oppfølgning, arbeidsoppdrag, praksis, vurderinger, hovedprosjekt, eksamen, læringsmiljø, infrastruktur, studentvelferd, arbeidsprosesser, prosessbeskrivelser, planverk etc.

2. Forbedringsforslag kan være at du har en ide til hvordan vi kan forbedre oss

3. Drift eller renhold dekker avvik på orden, ryddighet, indre miljø, feil eller defekt utstyr, renhold

4. Noe er alvorlig dekker kritikkverdige forhold på læringsmiljøet som mobbing, mistanke eller tilfelle av trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold som omfattes av fagskoleloven § 15.

5. Lyst å delta i våre utviklingsprosjekt – Fagskolen er under kontinuerlig utvikling. Det opprettes nye utdanninger, vi endrer på eksisterende utdanninger, vi utvikler våre undervisningslokaler og undervisningsmetoder for å opprettholde kvalitet. Dette er viktig for å kunne tilby våre studenter de beste forutsetningene i læringsprosessen før de får utdelt vitnemål og sendes ut i yrket. Innsatsen og bidraget ditt blir selvsagt godtgjort per arbeidstime. Under utvikling av nye utdanninger eller endring i eksisterende utdanninger trenger vi blant annet studentperspektivet i forbindelse med:

  • innholdet i emnene
  • arbeidsbelastning i utdanningen
  • læringsutbytte
  • opptakskrav
  • navn på utdanningen

Anonyme henvendelser kan også gjøres her, men det oppfordres til å bruke klassetillitsvalgt/studentrepresentantene, eller studentombudet hvis du synes noe er vanskelig å ta med oss direkte.

Tillitsvalgt følger riktig rapporteringsvei for videre saksgang. Vi setter også pris på positive tilbakemeldinger. Vi oppfordrer at du tar det direkte med den det gjelder, eller sende en hyggelig epost til fagskolen.

Vær oppmerksom på at du må angi hvilken studie og klasse du deltar på.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema