Organisering av fagskolen og kvalitetsarbeidet

viser organisering av operative drift ved AOF Østfold, og de ulike avdelingenes sammenhenger. Fagskolen er en selvstendig enhet, og organisert som en egen avdeling innunder AOF Østfold, og er definert med egen segmentnote i årsregnskapet, med tilhørende resultatregnskap og balanse. Dette for å ivareta den rapporteringsstruktur som ligger innunder økonomirapport til Database for statistikk om høyere utdanning – DBH. Styret for AOF Østfold er det samme som for Fagskolevirksomheten.

Figuren under viser en visuell ansvars- og myndighetsmatrise for sentrale deler av System for kvalitetssikring ved fagskolen:

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Se også: