Forbedringsarbeid

Alle våre systematiske evalueringer som er avhengig av at kunnskapsgrunnlag skal være oppdatert og gjenstand for arbeidet med å utvikle og heve kvaliteten på våre utdanningstilbud og tjenester.

Formålet med evalueringene er blant annet:

  • å opprettholde og forbedre utdanningskvaliteten
  • å avdekke sviktende kvalitet og forbedringer
  • å være et verktøy for god kvalitetsstyring
  • virke motiverende til kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedringer

Analysene fra de enkelte evalueringene skal danne grunnlaget for å måle i hvilken grad man har oppnådd kvalitetsindikatorene og de målsetningene som er satt for utdanningskvalitet og kvalitet i eget arbeid. I tillegg skal analysene avdekke avvik og være et verktøy for å iverksette korrigerende og forebyggende tiltak. Det er også den fagansvarliges og enkelte lærerens verktøy når emnet skal evalueres, planlegges og gjennomføres på nytt.

Det er styret og rektor i samarbeid med studenter og ansatte som på bakgrunn av analysene fra evalueringene utarbeider kvalitetsmål og –indikatorer for kommende periode. Dette gjøres ved at forslag til nye kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer fremlegges i årsrapporten og vedtas av fagskolens styre. Kvalitetsmålene skal forankres ved hele institusjon. Videre er arbeidet med å revidere studieplaner og studietilbud også et viktig og sentralt forbedringsarbeid, der vi sikrer at våre tilbud er iht. lover og forskrifter.

Kvalitetsarbeidet ved fagskolen er forankret i kvalitetsmodellen gjengitt her, og bygger på et tilpasset PDCA og KAIZEN prinsipp (varig forandring til det bedre). Kvalitetsarbeidet bygger på dette prinsippet som er en strategi for å skape kontinuerlig forbedring av alle aktiviteter og hos alle ansatte og studenter.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Se også: