Beskrivelse av kvalitetssystemet

Jf. fagskoleloven kap. 2 Akkreditering og godkjenning av fagskoleutdanning, fagskoleforskriften kap. 8 Akkreditering og kvalitetssikring, samt fagskoletilsynsforskriften kap. 4 Krav til fagskolens kvalitetsarbeid. Kvalitetssystemet gjelder for hele fagskolen og alle ansatte.

System for kvalitetsarbeid ved fagskolen knytter sammen all systemdokumentasjon, gjeldende planverk, evalueringer og annet verktøy som skal bidra i kvalitetsarbeid og måloppnåelse.

Avdeling for kvalitetsstyring og tilsyn, KUPP ved Fagskolen er ansvarlig for å tilrettelegge for systematisk implementering og vedlikehold av dette arbeidet, samt påse at fagskolen har et godt system som er forankret gjennom hele organisasjon. Systemet skal ha en struktur og et innhold som oppfattes som hensiktsmessig og er gjennomførbart.

Kvalitetssystemet ved fagskolen er bygget på prosess-tankegang der systemets interessenter er fokus. Dette organiseres gjennom et årshjul for fagskolen og hvor rutine og prosessbeskrivelser er sentrale verktøy. Disse beskriver hvordan vi jobber, hvem som skal utføre de ulike aktivitetene og når. Prosessene er inndelt i tre hovedkategorier:

1 Studentens læringsbane:

Fra studenten starter med startkompetanse til utdeling av vitnemål og oppnådd læringsutbytte. Innunder dette området

  • Startkompetanse
  • Studiestart
  • Studieleveranse (Emner og arbeidskrav)
  • Vurdering, samt vurdering av skikkethet
  • Eksamen/Sensur
  • Studieavslutning og læringsutbytte
2 Styrende prosesser:

De prosessene som styrer fagskolens drift, herunder:

  • Opptak
  • Rapportering (DBH og tilskudds forvalter)
  • Generell administrasjon og ledelse, HR
  • Økonomi og drift
  • Akkreditering og kvalitetsarbeid
  • Utvikling, prosjekter og samarbeid
  • Kommunikasjon eksternt og internt
3 Støttende prosesser:

De prosessene som støtter oppunder studentens læringsbane.

  • Administrativ støtte
  • Læringsplattform
  • Veiledning og oppfølging
  • Evaluering
  • Studentmedvirkning
  • Saksbehandling

Kvalitetsarbeidet ved fagskolen er forankret i kvalitetsmodellen gjengitt her, og bygger på et tilpasset PDCA og KAIZEN prinsipp (varig forandring til det bedre). Kvalitetsarbeidet bygger på dette prinsippet som er en strategi for å skape kontinuerlig forbedring av alle aktiviteter og hos alle ansatte og studenter.

Det jobbes derfor kontinuerlig med forbedringer. Fagskolen må derfor alltid ha oppdatert kunnskap om forhold og prosesser som har vesentlig betydning for kvaliteten i utdanningstilbud som tilbys eller planlegges. 

Slik kunnskap skal fremskaffes, evalueres og dokumenteres ved hjelp av
 1. Kvantitativ informasjon 
 2. Studentenes vurdering av utdanningen og fagskolen som tilbyder 
 3. Undervisningspersonalets, praksisveiledernes og sensorers vurdering 
 4. Eksterne interessenters vurdering–samarbeidspartnere/yrkessektoren 
 5. Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten 
 6. Styrets innvirkning og målsetninger 
 7. Årlige revisjoner av studietilbud iht. fagskoletilsynsforskriften 

Kvalitetssystemet skal være et verktøy for å sikre at den enkelte utdanningen oppnår de målene som er satt for god kvalitet og bidra til kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedringstiltak. Tabellen nedenfor beskriver de overordnete krav til systemet, og for hvilke områder dette naturlig kommer til syne.

 

Krav til systemet

Hva, når og hvor

1

Sikre at utdanningen holder høy faglig kvalitet knyttet til undervisning og læringsmiljø

Periodisk revisjon av studieplaner og studietilbud, samt årlig evaluering

2

Avdekke sviktende kvalitet

Avvikssystem, evalueringer, brukerundersøkelser og dialog

3

Ha rutiner for systematisk forbedring av systemet

Tiltaksplaner for avvikssystem, analyser av evalueringer, brukerundersøkelser etc. som følges opp gjennom handlingsplaner

4

Dokumentere arbeidsprosesser og kvalitetsarbeid

Prosessbeskrivelser, årshjul møtereferater, rapporter, sjekklister og handlingsplaner

5

Måle fastsatte indikatorer på studiekvaliteten

Gjøres årlig gjennom resultater presentert i årsrapport for kvalitet, utvikling og drift, og Studiebarometeret.

 

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Se også: