Studentmedvirkning

Les mer

Kvalitetsarbeidet ved Fagskolen i Viken er avhengig av at studentene involveres og medvirker. Dette gjøres på flere arenaer og på tvers av hele institusjonen. Vi har ulike metoder for innhenting av kunnskapsgrunnlag, og tilbakemeldinger fra studentene trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Kvalitetsarbeidet ved Fagskolen er avhengig av at studentene involveres og medvirker. Dette gjøres på flere arenaer og på tvers av hele institusjonen. Dette ligger samtidig innunder fagskolens arbeid med innhenting av kunnskapsgrunnlag, og tilbakemeldinger fra studentene etter gjeldende lov og forskrift som omhandler studentmedvirkning. Studentenes rettigheter, ansvar og plikter rundt studentmedvirkning er medtatt i forskrift for fagskolen ved AOF Østfold.

Informasjon om, og adgang til gis både gjennom fagskolens nettsider, og vi fagskolens læringsplattform, samt studieadministrativt system der dette er naturlig.

Studentene kan rapportere avvik og varsler gjennom fagskolens nettside når det kommer til:

 • Skjema for studentmedvirkning:
  1. Kvalitetsavvik
  2. Forbedringsforslag
  3. Drift eller renhold
  4. Noe er alvorlig
  5. Lyst å delta i våre utviklingsprosjekt?
 • Skjema for Karakterbegrunnelse
 • Skjema for forespørsler om
  • Opptak
  • Godskriving og fritak
  • Emnekarakter
  • Formelle feil ved eksamen, tester og lignende
  • Eksamenskarakter
  • Annullering
  • Særskilt tilrettelegging
  • Utestengning og bortvisning
  • Skikkethet
  • Politiattest
  • Andre enkeltvedtak

Andre arenaer for studentmedvirkning:

 • Styret: Studentene er representert i fagskolens styre med studentrepresentant med personlig vara
 • Studentrådet: Alle tillitsvalgte med personlige vara har tilgang til fagskolens studentråd
 • Tillitsvalgtordning: Fagskolen påser at de ulike studiegrupper etablerer en tillitsvalgtordning med studenttillitsvalg med vara
 • Studentombud: Fagskolen har etablert et eget studentombud
 • Lokal klagenemd: Fagskolen har etter lov og forskrift etablert lokal klagenemd hvor studentene er representert
 • Medvirkning i kvalitetsutvikling: Studenter inviteres til å delta i arbeidet og arenaer med kvalitetsutvikling der det er en naturlig sammenheng.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema