Instruks for Klagenemnda ved AOF Østfold

Les mer

 

1. AOF Østfold skal ha en klagenemnd, Klagenemnda, som skal avgjøre klagesaker og andre saker som nevnt i pkt. 3.

2. Skolen skal opprette en lokal klagenemnd som oppfyller vilkårene i fagskoleloven § 13. Klagenemnda består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder av klagenemnden og personlig vara skal fylle de lovbestemte kravene for lagdommere, og skal ikke være ansatt ved fagskolen. To av medlemmene i klagenemda skal være studentrepresentanter, eller de valgtes vararepresentant. De øvrige medlemmene kan være styrerepresentanter.

Et medlem med varamedlem(mer) blir stående inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om funksjonstiden er utløpt. Et medlem fortsetter også til behandlingen av påbegynte saker er avsluttet.

3. Klagenemnda behandler følgende saker:

a) Den lokale klagenemnden behandler klager etter §7, og fatter enkeltvedtak etter fagskoleloven §§ 9, 10, 11 og 12.
b) Den lokale klagenemndens vedtak etter fagskoleloven §§ 9, 10, 11 og 12 kan påklages til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning.

Klagenemnda kan prøve alle sider av saken. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede.

4. Klagefrist og formkrav

a) Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen studenten ble, eller burde ha gjort seg kjent med vedtaket.
b) Klagen skal være begrunnet, og fremsettes skriftlig til AOF Østfold.
c) Klage som er fremsatt etter utløpet av klagefristen skal avvises. Klagen skal likevel behandles når vilkårene i forvaltningsloven § 31 er oppfylt.
d) Lokal og nasjonal klagenemnd for Fagskolen AOF Østfold

i) Fagskolen i AOF Østfold skal ha en lokal klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak, jf. § 13 i fagskoleloven.
ii) Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning skal behandle klager på annullering av eksamen, utestenging og bortvisning, vurdering av skikkethet og vedtak om utestengning, jf. § 9 – § 12 i fagskoleloven. Det er styret eller den lokale klagenemnda som fatter vedtak i første instans i disse sakene.

e) Styret kan behandle klager på andre forhold som er relatert til studiene og studiekvaliteten.
f) Prosedyrer for klagebehandling blir nærmere forklart i fagskolens reglement.

5. Møte i klagenemnda blir, så langt det praktisk er mulig, gjennomført nettbasert. Fredrikstad vil være møtested i saker som krever at nemnden er samlet. Saksforberedelse skal baseres på skriftlig materiale. Nemnda avgjør i hvert enkelt tilfelle om det er grunn til å innkalle klageren/studenten til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser. I saker hvor klager/student kalles inn, kan klager/student normalt selv velge om hun/han vil delta på nettbasert møte, eller delta på møte i Fredrikstad.

6. Avgjørelsen skjer i møte. Saker som sendes via e-post skal være anonymisert.

7. For saksbehandlingen gjelder reglene i forvaltningsloven. Klager skal være saksbehandlet og melding om vedtak i klagesaken meddelt studenten innen 2 uker etter behandlet i styret og/eller klagenemnd. Endelig vedtak og begrunnelse utformes skriftlig og sendes studenten rekommandert pr. post. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes utover de vedtak fattet av den lokale klagenemnda i førsteinstans til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning.

Klagenemndas avgjørelser legges frem for styret til orientering i årsmeldingen for Fagskolen.

8. Daglig leder utpeker sekretariat for Klagenemnda. Sekretariatet drar omsorg for nemndas arkiv. Sekretariatet innkaller Klagenemnda i de saker der denne skal behandle saker, og sørger for forberedelse av sakene etter retningslinjer gitt av nemndas leder.

________________________________________________________________

Godkjent av styret i AOF Østfold 22.06.2017

Har du spørsmål?

Kontaktskjema