Hva er studentorganet

Les mer
Fagskolen legger til rette for at det hvert år skal velges klassetillitsvalgt og vara som skal sikre studentenes rettigheter og fremme studentens synspunkter. Krav til studentorgan er regulert i fagskoleloven § 14, og nedfelt i Forskrift til fagskolen § 7-3.

Studentorganet er et partipolitisk uavhengig organ. Samtlige klassetillitsvalgte ved fagskolen er medlemmer av studentorganet, som det øverste studentdemokratiske organet ved fagskolen. Studentorganet skal sikre at studentenes interesser blir ivaretatt. Dette kan være forhold i forbindelse med læringsmiljø, studentvelferd, studiekvalitet eller andre forhold som har betydning for studentenes hverdag.

Ved fagskolen i AOF Østfold, er studentorganet definert som fagskolens Studentår. Studentrådets formål er å representere, og arbeide for alle studentene ved sine studiesteder i saker som angår fagskolen, studentvelferd etc.. Studentrådet skal ellers ta opp saker som er av interesse for studenter i samarbeid med hensiktsmessige samarbeidspartnere.

Rett etter skolestart skal studentene velge klasserepresentanter og en vararepresentant til studentrådet. Studentrådet, som består av samtlige klassetillitsvalgte velger et styre som består av leder og nestleder, henholdsvis Studentrepresentant i styret til fagskolen og denne personlig vara som nestleder.

Tillitsvalgt er klassenes talerør, mens studentrådets styre er talerør overfor ledelsen og kvalitetsutvalget for studentene. Gjennom tillitsvalgte kan klassene ta opp og legge fram saker som er av interesse til studentrådet. Det kan være lurt å gjennomføre klassens time et par ganger i skoleåret som går på læringsmiljø, trivsel og andre viktige saker. Studentrådet kan også arrangere sosiale sammenkomster og aktiviteter for studentene ved fagskolen.

Hva innebærer det å være klassetillitsvalgt?

En klassetillitsvalgt har rett til å møte i studentrådet, og kan være et bindeledd mellom medstudenter og fagskolens ledelse, administrasjon og/eller faglærer/Fagansvarlig. Hvilken rolle kan en få:

  • Kan bli valgt til å sitte i fagskolens styre
  • Ytre sin mening om aktuelle saker på vegne av klassen
  • Melde inn eventuelle saker fra sin egen klasse av generell karakter
  • For enkeltsaker fra studenter kan klassetillitsvalgt henvise til studentombudet, samt at disse kan tas direkte med fagskolens studie/fagansvarlig for klassen.

Kontakt til skolens administrasjon hvis du har spørsmål (Artikkel 4 – Studieadministrasjonen)

Har du lyst å bli med på påvirke som medlem i ditt lokale studentråd?

Hvert år trengs det nye engasjerte studenter som har lyst til å være med på å skape en bra studietid for alle. Om dette virker interessant for deg som ny student, henvend deg til studentrepresentantene våre, evt. faglærer.

Studentombud – hva er det?

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som gir deg som student råd og hjelp i saker mot skolen knyttet til din egen studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke, og har taushetsplikt. Studentombudets rolle er å påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentens rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal fungere som et supplement til øvrige systemer og rutiner for veiledning og oppfølging.

________________________________________________________________

Les mer om studentombudet

Har du spørsmål?

Kontaktskjema