Fusk og plagiat 

Forsøk på fusk er når en student forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med forskrifter og retningslinjer for eksamen og vurdering.

Fusk kan være å:

    • bruke hjelpemidler som ikke er tillatt på eksamen
    • utgi andres arbeid som eget
    • sitere kilder uten å benytte kildehenvisning.
    • benytte kunstig intelligens til å produsere tekst som en oppgir til å være eget arbeide.

Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Dette gjelder også for studenter som eventuelt yter hjelp. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen. I etterkant av mistanken, vil studenten ha muligheten til å bli hørt før det fattes vedtak om eventuell annullering av vurdering og/eller utestenging.

Har en student forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, blir vurderingen annullert og studenten risikerer å bli utestengt fra AOF Østfold – fagskolen. Utestenging kan også bety å miste retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Se også: