Velg språk:

      

ØK DINE MULIGHETER TIL Å KOMME INN I DET NORSKE ARBEIDSLIVET VED Å GJENNOMFØRE HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING

Er du flyktning, innvandrer eller arbeidsinnvandrer med utdanning eller arbeidserfaring fra helse- eller oppvekstsektoren og kunne tenke deg å delta i et utdanningsløp som vil øke dine muligheter til å komme inn i det norske arbeidslivet?

Meld interesse Les mer

Målet med dette prosjektet

Gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har AOF Østfold søkt om og fått tildelt midler til å gjennomføre et prosjekt der målet er å gi flyktninger, innvandrere og arbeidsinnvandrere mulighet til å ta høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) for å tilegne seg relevant kompetanse til å gå ut i det norske arbeidslivet.

Ved å øke dine norskkunnskaper, få opplæring i fagspråk, tilegne deg arbeidslivskunnskap og kunnskap om det norske utdanningssystemet samt gjennomføre en utdanning som enten kompletterer eller formaliserer de kunnskapene du har fra hjemlandet ditt vil sjansen være stor for at du får en jobb innen helse- eller oppvekstsektoren.

Studietilbud består av to moduler:

 • Modul 1 – Prekvalifisering (6 måneder)
 • Modul 2 – Fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid (12 måneder)         
 • Gjennomført videregående skole innen helse- eller oppvekstfag

eller

 • Gjennomført annen videregående skole + 8700 timer jobberfaring innen helse eller oppvekst

Har du ikke tilgang til papirene som beviser at du har den riktige utdanningen eller arbeidserfaringen vil vi gjennomføre en fagtest som tester dine kunnskaper innen helse- eller oppvekstsektoren.

Modul 1 – Prekvalifisering (6 måneder)

 • Norskopplæring A1 – B1
 • Fagnorsk (helse og oppvekst)
 • Språkpraksis
 • Arbeidstrening
 • Arbeidslivskunnskap
 • Kunnskap om det norske utdanningssystemet
 • Godkjenningsprosesser

Norskopplæringen vil gjennomføres etter følgende læreplan: norsk for voksne innvandrere.

For deg som har rett til å gjennomføre Introduksjonsprogrammet vil norskopplæringen være en del av dette programmet.

Etter gjennomført modul 1 går du videre til modul 2 der du starter på høyere yrkesfaglig utdanning innen Psykisk helsearbeid (språkkrav B1 i norsk).

Etter gjennomført modul 1 er målet at du skal ha oppnådd språknivå B1 og går videre til modul 2 der du starter på høyere yrkesfaglig utdanning innen Psykisk helsearbeid.

Som dokumentasjon på gjennomført Modul 1 vil du få et modulbevis.

Modul 2 – Fagskoleutdanning innen psykisk helsearbeid

Fagskole Psykisk helsearbeid består av 5 emner og praksis knyttet opp mot fagskoleutdanningen.

Undervisningen vil foregå mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. I tillegg vil det i det første emnet være styrket fokus på oppgaveskriving og språktrening rettet mot fagspråket i fagskoleutdanningen.  Praksis i dette emnet vil være knyttet opp mot fagskoleutdanningens innhold.

Kompetanse innen psykisk helsearbeid er etterspurt i det norske arbeidslivet både innen helsesektoren og oppvekstsektoren da psykisk uhelse rammer mennesker i alle aldre. Samtidig er psykisk helsearbeid et satsningsområde fra offentlige myndigheter både nasjonalt og internasjonalt. Hvis du senere returnerer til hjemlandet ditt, vil den kompetansen du tilegner deg i dette studiet også kunne benyttes der.

I emne 1 vil du i tillegg til å få undervisning i temaene fra studieplanen for fagskole Psykisk helsearbeid fortsette å få opplæring i fagspråk som vil styrke din forståelse av teoriundervisningen. Det vil i dette emnet også være fokus på oppgaveskriving rettet mot å skrive emneoppgave 1 som er arbeidskravet for å bestå emnet. Dette emnet er fellesemne for flere fagskoleutdanninger og gir mulighet for å gå videre til annen fordypning enn psykisk helsearbeid hvis det skulle være et ønske om det.

Emne 2 – 4 gir fordypning i psykisk helsearbeid. Emne 5 er det avsluttende emnet der du skriver en fordypningsoppgave og høres i denne muntlig.

Utdanningen har to praksisperioder. Den første gjennomføres i emne 1, mens den andre gjennomføres i emne 3 og 4. I begge praksisperiodene vil du følges opp av fagskolens veileder i praksis og praksisstedets veileder.

 • Ulike psykiske problemer og lidelser
 • Hva som kjennetegner et psykisk helsefremmende miljø og hva som fremmer psykisk helse
 • Mestrings- og forebyggingsperspektivet
 • Risikofaktorer for psykiske plager
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Lovverk
 • Profesjonell kommunikasjon
 • Normalitet og avvik
 • Etiske dilemmaer
 • Familien som sosial og kulturell institusjon

Etter bestått utdanning utstedes vitnemål på oppnådd fagskolegrad (Professional degree) i Psykisk helsearbeid, 60 studiepoeng.

 • sykehus
 • sykehjem
 • hjemmesykepleien
 • omsorgsboliger
 • skoler
 • skolefritidsordninger (SFO)
 • barnehager
 • legekontor
 • fengsel
 • institusjoner for rusmisbrukere
 • avlastningsboliger for barn og unge
 • arbeidssentre for voksne med ulike funksjonsnedsettelser og behov for bistand
 • aktivitetssentre for hjemmeboende eldre eller voksne med ulike funksjonsnedsettelser
 • dagsenter for mennesker med demens
 • beredskapshjem
 • fosterhjem

De jobber ikke innen psykiatrien eller med arbeidsoppgaver rettet mot psykiatri, men ønsker å kunne noe om psykisk helsearbeid, da det er mange, både barn, ungdom, voksne og eldre som har en psykisk utfordring. De som velger å starte på denne utdanningen opplever at de har behov for kunnskap om hvordan de kan forstå og håndtere mennesker med psykisk uhelse i arbeidshverdagen sin på sykehjemmet, skolen osv. 

Aktivitøren arbeider i boliger, dagsenter, arbeidssentre (for eldre og funksjonshemmede), barnehager, SFO, skoler, institusjoner for rusmisbrukere, fengsler, samt blant ansatte i privat og offentlig virksomhet. 

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Portøren arbeider i helseinstitusjoner som offentlige og private sykehus og sykehjem.

Miljøarbeideren kan jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater. Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller aktivitør

Utdanningen i tverrfaglig miljøarbeid skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid, og en fagspesifikk selvvalgt fordypning innen et av følgende arbeidsområder; barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonshemming, flyktninger/asylsøkere, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem.

Hvordan søker jeg på dette prosjektet / tilbudet?

Fyll ut «Meld interesse», og last opp de vedlegg du har, samt oppgi den veileder du har på NAV.

Vi vil sammen med NAV foreta en kartlegging av din utdanning og realkompetanse, og gi deg tilbakemelding om du er kvalifisert til å delta på dette prosjektet.

 

Prosjektinfo

Meld interesse
Les mer om prosjektet

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres til sammen over 1,5 år (prekvalifisering 6 måneder og fagskoleutdanning 12 måneder), med undervisning mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 0900 – 1500.

Undervisningssted

Utdanningen vil gjennomføres med undervisning på vårt kompetansesenter i Fredrikstad sentrum, kun 2 minutter fra bussterminalen og ca. 10 minutter fra togstasjonen.  

Påmelding / Meld interesse:

Velg riktig alternativ(Påkrevd)

Fyll ut søknadsskjemaet under, og last opp de vedlegg du har, samt oppgi den veileder du har på NAV. Vi vil når det nærmer seg jul invitere til to samlinger hvor presenterer prosjektet mer i detalj sammen med vår koordinator hos NAV, samt nødvendige tolketjenester.Vi vil sammen med NAV foreta en kartlegging av din utdanning og realkompetanse, og gi deg tilbakemelding om du er kvalifisert til å delta på dette prosjektet.

Sett inn kontaktinformasjon
Navn(Påkrevd)
DD dot MM dot YYYY
Adresse(Påkrevd)
Jeg har fått godkjent denne utdanningen av NAV(Påkrevd)
Kontaktperson i NAV:(Påkrevd)
Jeg skal søke studielån for å delta på utdanningen(Påkrevd)
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 2 MB.

  Personvernerklæring(Påkrevd)

  Behandlingen av dine personopplysninger.(Påkrevd)

  Klikk på denne koblingen hvis du ønsker å få mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.