fbpx
Hvorfor er det viktig med utdanning innen rus?

Hvorfor er det viktig med utdanning innen rus?

Miljøarbeid innen rus er en viktig utdanning fordi rusavhengighet er et stort og utbredt problem som forekommer hos mennesker i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Grad av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov vil variere fra person til person. Bruk av rusmidler kan knyttes til en rekke helseskader og problemer. Å inneha kompetanse til å ivareta personer med ulike former for rusavhengighet er viktig. Samtidig er det viktig å inneha kompetanse til å jobbe med tidlig intervensjon slik at risikofylte rusvaner ikke utvikler seg til skadelig bruk og avhengighet.

De største rusproblemene i Norge

Alkohol og vanedannende legemidler ser ut til å utgjøre de største rusproblemene i Norge, men illegale narkotiske stoffer utgjør også en del av totalbildet. Det er påvist at alkohol er risikofaktor ved 60 vanlige sykdommer, herunder en rekke ulike kreftformer og hjerte-karsykdommer. Alkohol er også risikofaktor for feil- og underernæring og befatning med vold. Vanedannende legemidler gir økt risiko for fall- og bruddskader samt psykiske lidelser og somatiske sykdommer. Når det gjelder illegale narkotiske stoffer ses helseskader som overdoser, ulykker, vold, suicidal atferd, somatiske sykdommer, psykiske lidelser og smittsomme sykdommer som hepatitt og HIV. Det er dermed viktig at ansatte i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene har basiskunnskap både om rus- og avhengighetsproblematikk og hyppig forekommende tilleggsproblematikk hos mennesker med rusproblemer.

Opptrappingsplan for rusfeltet

I den nye opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 – 2020, blir det pekt på de utfordringene det økte alkoholforbruket og den utbredte legemiddelbruken blant voksne, middelaldrende og eldre kan innebære. Å inneha kompetanse om voksn og eldre, og rus hos ansatte som gir tjenesteytinger til voksne og eldre er derfor viktig for å kunne yte riktig omsorg, gi god behandling og hjelp med de helsemessige og sosiale problemene som oppstår samt være i stand til å begrense omfanget av avhengighet når det gjelder alkohol, men også misbruk av vanedannende legemidler, uten at dette går på bekostning av den nytten som svært mange pasienter har av disse legemidlene.

Pleie- og omsorgstjenester

Det vil i framtiden også være en større gruppe som mottar hjemmetjenester eller institusjonstjenester som har et liv i rusmiddelmisbruk bak seg. Personer i denne brukergruppen får ofte behov for pleie- og omsorgstjenester i yngre alder enn det som er vanlig for befolkningen for øvrig, og har behov for særlig tilpassede pleie- og omsorgstilbud. Samhandlingskompetanse blant helsepersonell samt kunnskap om hvordan jobbe skadereduserende for å oppnå bedre livskvalitet er viktig overfor aktive rusmisbrukere som ikke har rusfrihet som mål.

Samhandlingsreformen og lovverket

Samhandlingsreformen og lovverket som følger opp reformen stiller økte krav til samhandling og god arbeidsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Fellesnevneren for personer med ruslidelser som har et særskilt behov for samhandling og koordinering, er at de har et behandlings – og omsorgsbehov ingen av tjenesteyterne kan løse alene. Det er derfor viktig at pasienter/klienter/brukerne møtes av personell som samarbeider godt innad i kommunal sektor og med spesialisthelsetjenesten.

Miljøarbeid

Det er også viktig at helsepersonell har kompetanse innen miljøarbeid som inngår som en viktig del av arbeidet der brukerne/ pasientene har behov for systematisk tilrettelegging for å styrke sosiale og praktiske ferdigheter.

Samtaleteknikker

Økt kompetanse i personellgruppen innen samtaleteknikker som motiverende intervju og veiledning er også viktig i møte med pasienter, brukere og pårørende på en god måte.

Studentene vil tilegne seg spisskompetanse innenfor de ovenstående områdene og den kompetansen som tilegnes vil bidra til oppbygging av et godt fagtilbud i helse- og omsorgstjenestene i tråd med sentrale føringer.

Fagskoleutdanning innen rus

Vi har to fagskoleutdanninger innen rus. Den ene retter seg mot barn og unge, den andre mot voksne og eldre.

Se alle våre fagskoleutdanninger her >