Fagskole

Helse og oppvekst

Studietilbud høst 2024

Våre tilbud

Om fagskole innen helse og oppvekst

Fagskoler innen helse tilbyr utdanning innen ulike fagområder innen helsesektoren, for eksempel psykisk helsearbeid, miljøarbeid innen rus, kroniske sykdommer, rehabilitering og spesialpedagogikk. Disse fagskolene gir studentene muligheten til å utdanne seg til profesjonelle arbeidere innen helse og oppvekst på kortere tid enn hva som er vanlig ved universiteter og høyskoler. Fagskolene har  tett samarbeid med praksisfeltet, noe som gjør at studentene får god og relevant utdanning fra første stund. Fagskolene innen helse og oppvekst er en viktig arena for å øke kompetansen og kapasiteten på ditt yrkesfelt, og er derfor et viktig supplement til universiteter og høyskoler i utdanningssystemet.

NB: Har du høgskoleutdanning fra tidligere er det viktig å være oppmerksom på at de studiepoengene du får ved å gjennomføre en fagskole ikke kan integreres med studiepoeng gitt ved en høgskole eller et universitet, da disse er på ulikt nivå. Likevel er det mange med høgskoleutdanning som velger å ta en fagskoleutdanning på bakgrunn av den praktiske tilnærmingen fagskoleutdanningene har til faget.

 

Skikkethetsvurdering

Fagskolene skal i henhold til fagskoleloven § 26 foreta skikkethetsvurdering av studenter som gjennom sin utdanning eller fremtidig yrkesutøvelse er i kontakt med barn, unge og voksne som er i sårbare posisjoner. Hensikten med skikkethetsvurderingen er at man avdekker og sikrer at barnehagebarn, pasienter og andre brukere møter personell som er skikket til å utøve yrket sitt.

Hva er skikkethetsvurdering?

En skikkethetsvurdering avdekke om studenten er i stand til å kunne utøve yrket. Man er ikke skikket til å utøve yrket hvis man kan utgjøre en mulig fare (psykisk og fysisk helse, rettigheter og sikkerhet) for sårbare grupper studenten kan komme til å møte.  Fagskolene fastsetter i sine lokale forskrifter hvilke utdanninger som skal ha løpende skikkethetsvurdering. For Fagskolen AOF Norge blir det foretatt skikkethetsvurdering på alle utdanninger innen helse og opptvekst.

Hvordan foregår skikkethetsvurderingen?

Skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studieløpet, og er en helhetsvurdering av personens faglige og personlige forutsetninger til å utøve yrket jf. § 26 fagskoleforskriften. Studenten skal bli tydelig informert i studieplanen og på nettsiden om at de blir skikkethetsvurdert. Skikkethetsvurderingen foregår derfor både gjennom det teoretiske innholdet, undervisning, praksisløpet og i samhandling med medstudenter, lærere og andre.

Hvem foretar skikkethetsvurderingen?

Det er en løpende skikkethetsvurdering som er integrert i det teoretiske og praktiske innholdet i utdanningen. De som har kontakt med studenten, som lærere, medstudenter, praksisveiledere, fagpersoner og administrativt ansatte har derfor et ansvar for å foreta løpende vurderinger.

Saksgang i skikkethetssaker

Alle som har begrunnet tvil om en student er skikket for yrket kan levere en tvilsmelding. Det innebærer at tvilsmelding kan komme fra medstudenter, lærere, praksisveileder, administrasjon og andre. Man må selv vurdere om man skal ta opp saken med studenten først, eller om man ønsker å levere inn en tvilsmelding. Hvis man har en begrunnet tvil om studenten er skikket for yrket, fyller man ut og levere en tvilsmelding. Den som levere tvilsmelding er ikke en part i saken, og har ikke krav på informasjon om videre saksgang (§ 33 første ledd).

I tilfeller der tvilsmeldingen er begrunnet blir det foretatt en særskilt skikkethetsvurdering.